با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 8 (1398)

شماره 32

(بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم استفادع از عنوان فصلنامه/ماهنامه/علمی پژوهشی/علمی ترویجی برای کلیه مجلات ممنوع می باشد و همه مجلات باید از عنوان نشریه علمی استفاده کنند)

شماره 30

بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم استفادع از عنوان فصلنامه/ماهنامه/علمی پژوهشی/علمی ترویجی برای کلیه مجلات ممنوع می باشد و همه مجلات باید از عنوان نشریه علمی استفاده کنند