مجله ایرانی روانشناسی سلامت(به زبان انگلیسی)

مجله ایرانی روانشناسی سلامت(به زبان انگلیسی) به آدرس اینترنتی زیر مجوز علمی پژوهشی وزارت علوم را دریافت کرد و آماده دریافت مقالات محققان می باشد.

http://ajohp.journals.pnu.ac.ir/