دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 1-126 
5. بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو

صفحه 59-68

عباس بیات اصغری؛ بنفشه غرایی؛ حسن حیدری؛ جواد جواهری؛ سحر موسی نژاد؛ احمد آرامون