دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1400، صفحه 7-190