دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 7-206