دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 7-195 
4. سلامت روانشناختی و جسمانی: نقش تعدیل کننده ی سرکوبگری و بهوشیاری

صفحه 69-86

ضحی سعیدی؛ نیما قربانی؛ مهدی رضا سرافراز؛ عاطفه ذبیحی