دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1399 
5. واکاوی تعیین‌گرهای فرهنگی سلامت با رویکرد کیفی

صفحه 63-86

10.30473/hpj.2021.51928.4749

دلارا لاغوثی؛ علی بوداقی؛ محمد عباس زاده؛ داود قاسم زاده