انتخاب آقای دکتر احمد علیپور به عنوان استاد نمونه کشوری

انتخاب آقای دکتر احمد علیپور به عنوان استاد نمونه کشوری

دکتر احمد علیپور استاد تمام دانشگاه پیام نور بر اساس ارزیابی های وزارت علوم به عنوان استاد نمونه کشوری در سال 1400  انتخاب شدند.