با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر

سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محدثه حسنی؛ فریده نرگسی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 5-11

چکیده
  چکیدههدف: نگرانی از بدریختی بدن یکی از مشکلات شایع در دختران جواناست. هدف از مطالعه کنونی اثر روایت درمانی به شیوه گروهی برنگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاهشهید چمران بود.روش: از بین 1520 دختر نمونه اولیه، به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای 212 نفر که نمرة آنها در پرسشنامه نگرانی از بدریختی بدنیک انحراف معیار بالاتر ...  بیشتر

حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابلهای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

پرستو حسن زاده؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ محمدابراهیم خمسه

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 12-21

چکیده
  چکیدههدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه حمایت اجتماعی وراهبردهای مقابلهای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو میپردازد.روش: در این مطالعه همبستگی، نمونه پژوهش شامل 400 بیمار مبتلا بهدیابت نوع دو بود که به روش نمونهگیری تصادفی در دسترس انتخابشدند. برای جمعآوری دادهها از مقیاس حمایت اجتماعی واکس وهمکاران و آزمون راهبردهای مقابلهای لازاروس- ...  بیشتر

بررسی مقایسه اثربخشی مداخلة شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثربخشی مداخلة شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان درمانجویان وابسته به کراک

محمد اورکی؛ شهره بیات؛ ساناز خدادوست

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 22-31

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه اثربخشی مداخلةشناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثربخشی مداخلة شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان درمانجویان وابسته بهکراک بود.روش: در یک پژوهش آزمایشی 45 نفر از درمانجویان تحت پوششمرکز ترک اعتیاد جمعیت آفتاب که دوران پس از سمزدایی را می-گذراندند با اجرای مصاحبه و با در نظر ...  بیشتر

نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماریهای قلبی– عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری

احمد علیپور؛ علی احمدی ازغندی؛ زهرا مه آبادی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 32-45

چکیده
  چکیدههدف: نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماری قلبی _عروقیبررسی شد.روش: بدین منظور نمونهای 102 نفری ( 46 بیمار و 56 غیر بیمار)به روش نمونه برداری در دسترس از بین بیماران قلبی _عروقیانتخاب شدند و به پرسشنامه 90 سؤالی هوش هیجانی بار _ ان1997 ) پاسخ دادند . در ادامه داده ها در چارچوب یک طرح مبتنی )بر همبستگی با مدل رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند.یافتهها: ...  بیشتر

تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر

ولی اله خوش طینت

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 46-59

چکیده
  چکیدههدف: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر التزام عملی به اعتقاداتاسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرفمواد مخدر انجام گرفت.روش: بدین منظور از بین تعداد تقریبی 8000 دانشجوی در حال1389 دانشگاه - تحصیل در جریان نیمسال اول سال تحصیلی 1388پیامنور مرکز اردبیل، تعداد 403 نفر از دانشجویان به عنوان نمونة آماریبه شیوة خوشهای تصادفی ...  بیشتر

تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه های ذهن آگاهی

زهرا احمدوند؛ لیلا حیدری نسب؛ محمدرضا شعیری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 60-69

چکیده
  چکیدههدف: پژوهش حاضر سهم ذهن آگاهی را بر بهزیستیروانشناختی مورد بررسی قرار داده است. براساس نظر کابات زین1990 ) ذهن آگاهی کیفیتی از هشیاری و به معنای توجه به لحظه )کنونی، توجهی هدفمند و بدون قضاوت میباشد. ذهن آگاهی بابسیاری از مؤلفههای سلامت روان و بهزیستی روانی و کاهشاحساس درد خصوصاً در موارد بیماریهای جسمانی همراه است.روش: ابزارهای ...  بیشتر

مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار

هدی عصار کاشانی؛ رسول روشن؛ علیرضا خلج؛ جمیله محمدی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 70-80

چکیده
  چکیدههدف: چاقی یکی از مشکلاتی است که سلامت افراد جامعه را تهدیدمیکند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنیافراد چاق، دارای اضافه وزن و بهنجار صورت گرفته است.روش: برای این منظور مجموعا 214 نفر شامل 73 فرد چاق (مراجعهکننده به بیمارستان مصطفی خمینی تهران)، 61 فرد دارای اضافه وزن و80 فرد با وزن طبیعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. ...  بیشتر