دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 7-175 
4. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی فرم الکترونیکی پرسشنامه ترس از زایمان سی‌ای‌کیو در زنان باردار

صفحه 57-70

10.30473/hpj.2021.53031.4830

شهرزاد شنجری؛ فوزیه رفعتی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی؛ عشرت کریمی افشار