با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری

نسرین زارعی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ سید علی آذین

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 5-18

چکیده
  چکیدههدف: هدف پشوهش حاضر مقایسه میزان افسردگی، اضطرا و تنیدگی، در سه ماهه های بارداری، در زنانباردار عادی و زنان بارداری است که تحت درمان ناباروی بوده اند.روش: تعداد 267 نفر ) 137 زن باردار تحت درمان ناباروری و 131 زن باردار عادی(، به روش علیّ -- مقایسه ای، توسط مقیاس 42 DASS مورد مطالعه قرار گرفتند و برای تحلیل داده ها از مدل های غیر پارامتریکU ...  بیشتر

رابطه آلکسیتیمیا و باورهای مربوط به هیجان با سلامت روان بیماران کلیوی

جهانگیر کرمی؛ علی زکی یی؛ زینب محبی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 19-29

چکیده
  چکیدههدف: با توجه به نقش هیجان در سلامت پشوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین آلکسی تیمیا و باورهایمربوط به هیجان با سلامت روان بیماران کلیوی انجام گرفت.روش: پشوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای انجام آن از بین بیماران کلیوی استان کرمانشاه تعداد111 نفر)شامل 54 مرد و 56 زن( به روش نمونه در دسترس جهت شرکت در پشوهش انتخا شدند. برایگردآوری داده ...  بیشتر

روایی و اعتبار نسخة فارسی مقیاس بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی

غلامرضا رجبی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 30-41

چکیده
  چکیدههدف: این مطالعه با هدف بررسی روایی نسخه فارسی مقیاس بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانیمراجعه کننده به بخش رادیو تراپی بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهو از انجامگرفت.روش: در این مطالعه 111 بیمار سرطانی از بخش رادیو تراپی بیمارستان گلستان به صورت داوطلب-هدفمند انتخا شدند و مقیاسهای بهزیستی ذهنی، خودکارآمدی عمومی و ...  بیشتر

تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی

زینب شریف عسکری؛ علی فتحی آشتیانی؛ احمد علیپور؛ مجید صفاری نیا

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 42-55

چکیده
  چکیدههدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطرا امتحان در ارزشیابیکیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. –روش: این مطالعه یک طرح آزمایشی بود که در مورد 91 نفر از دانش آموزان تهران انجام شد. آنها با روشنمونه گیری در دسترس انتخا و به پرسشنامه های اضطرا امتحان کودکان ساراسون، شخصیت کودک و نوجوانآیسنک و ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر پیروی از درمان و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 3

محمد اورکی؛ حسین زارع؛ نسترن شیرازی؛ سمیرا حسن زاده پشنگ

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 56-70

چکیده
  چکیدههدف : دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که با مشکلات روانشناختی به ویشه خشم رابطه زیادیدارد. هدف پشوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر پیروی از درمان و کنترل قند خون بیمارانمبتلا به دیابت نوع 2 بود.روش: در یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پ آزمون ، از بین 211 بیمار دیابتی نو ع 2- ، مراجعه کننده به یک مطب خصوصی، ...  بیشتر

بررسی رابطه آلکسی تیمیا و بیماری زخم معده: آیا پرخاشگری یک متغیر واسطه ای است؟

سوسن علیزاده فرد

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 71-83

چکیده
  چکیدههدف: آلکسی تیمیا به عنوان یک صفت شخصیتی با بروز مشکلاتی در تشخیص و توصیفاحساسات و هیجان مطرح می شود که با متغیرهای روانشناختی چون هوش هیجانی، قدرتتصویر پردازی و همدلی مرتبط است. به همین سبب رابطه این ویشگی با طیف وسیعی از اختلالاتروانشناختی چون افسردگی، اختلالات شخصیت و بیماری های روان تنی مانند میگرن، فشارخون ودردهای مزمن به ...  بیشتر

پیش بینی رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت بر اساس سبک های دلبستگی و کانون کنترل سلامت: نقش تعدیل کننده جنس

منصوره نیکوگفتار؛ فائزه اسحاقی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 84-96

چکیده
  چکیدههدف: اگرچه دیابت یک بیماری روان تنی نیست ولی عوامل روانشناختی نقش برجستهای در علت شناسی ، شدت و پیش آگهی آن -دارند. افزون بر این، درمان دیابت مستلزم انضباط شخصی و پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی است. هدف از انجام - این پشوهش، بررسینقش رسوبک ش:های دلبستگی و کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خود مراقبتی در افراد با بیماری دیابت است.- 111 ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

طاهره حسینی قمی؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 97-109

چکیده
  چکیدههدف: تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی برای خانواده به دنبال خواهد داشت. استرس بیشاز اندازه و مشکلات در زمینه سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربو ط به تشخیص سرطان درفرزندان است. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تا آوری است. تا آوری به تواناییانسان برای سازگاری در برابر بیماری ها، درد و رن ناشی از گرفتاری ها ...  بیشتر