با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامتانتخاب جناب آقای دکتر احمد علیپور سردبیر محترم نشریه روانشناسی سلامت به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد جهان اسلام را تبریک می گوییم.

انتخاب جناب آقای دکتر حسین زارع عضو محترم هیات تحریریه نشریه روانشناسی سلامت به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد جهان اسلام را تبریک می گوییم.

انتخاب سرکار خانم دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند عضو محترم هیات تحریریه نشریه روانشناسی سلامت به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد جهان اسلام را تبریک می گوییم.

انتخاب جناب آقای دکتر عباس ابوالقاسمی عضو محترم هیات تحریریه نشریه روانشناسی سلامت به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد جهان اسلام را تبریک می گوییم.