با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
  • مدت زمان تعیین تکلیف مقاله چقدر است؟
  • آیا فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت برای چاپ مقاله هزینه ای دریافت می کند؟
  • نحوه ارتباط با فصلنامه چگونه است؟