اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی(استاد گروه روان شناسی)

روان شناسی بالینی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

iranpsycho.com/
m_akbaripnu.ac.ir

سردبیر

دکتر احمد علیپور(استاد گروه روان شناسی)

روان شناسی سلامت استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

www.dralipour.com/
ahmadalipour45yahoo.com
2332688

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد علیپور

استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

aliporpnu.ac.ir

دکتر حسین زارع

روانشناسی شناختی استاد گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

h_zarepnu.ac.ir

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

روانشناسی بالینی استاد

mehrabi_84yahoo.com

دکتر حمید پورشریفی

روان شناسی سلامت دانشیار

poursharifi.ir/
poursharifihgmail.com

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی استاد

abolghasemi_44yahoo.com

دکتر رضاباقریان

روان شناسی سلامت استاد

bagherianmed.mui.ac.ir

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی استاد

afa1337gmail.com

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد

rasolroshanyahoo.com

دکتر فریبرز درتاج

روانشناسی استاد

www.drdortaj.ir/
dortajatu.ac.ir

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

روانشناسی بالینی استاد،گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

iranpsycho.com/
m_akbaripnu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر حسن عبداله زاده

روان شناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

abdollahzadeh2002yahoo.com