دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 7-202 
1. تبیین مشکلات روانشناختی و رفتارهای مقابله ای زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک پژوهش کیفی

صفحه 7-24

10.30473/hpj.2020.51779.4738

مرضیه حاجی بابایی؛ محمدباقر کجباف؛ مریم اسماعیلی؛ محمدحسین حریرچیان؛ علی منتظری


10. اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیابت نوع‌ دو

صفحه 189-202

10.30473/hpj.2021.51902.4747

مهدی شمالی احمدآبادی؛ ناصر محمدی احمدآبادی؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی