دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 7-117 
6. نقش سبک های دفاعی و تاب آوری در پیش بینی آسیب پذیری روانی مبتلایان به آسم

صفحه 84-96

عباس ابوالقاسمی؛ یوسف ابراهیمی اردی؛ محمد نریمانی؛ فاطمه اسدی