با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار(EFT) بر افزایش رضایت جنسی زوجین

نصرالدین جاویدی؛ علی اکبر سلیمانی؛ خدابخش احمدی؛ منا صمدزاده

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 5-18

چکیده
  چکیده هدف: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر افزایش رضایت جنسی زوجین انجام شده است روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و حجم نمونه شامل 60 نفر(30زوج)می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه 25 جمله‌ای رضایت جنسی ...  بیشتر

تفاوت های جنسیتی در اضطراب سلامتی و باورهای ناکارآمد مرتبط با آن: با کنترل متغیر سن

ایران داودی؛ فریده نرگسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 30-38

چکیده
  چکیده هدف: در این پژوهش هدف بررسی تفاوت های جنسیتی در اضطراب سلامتی و باورهای ناکارآمد مرتبط با آن با کنترل متغیر سن بود. روش: نمونه پژوهش شامل 300 معلم مقطع ابتدایی (150 مرد و 150 زن) در شهر اندیمشک بود که پرسشنامه اضطراب سلامتی و شناخت هایی درباره ی بدن و سلامتی (کابا) را تکمیل کردند. طرح تحقیق از نوع علی- مقایسه ای است و جهت آزمون فرضیه ها ...  بیشتر

رابطه علی خشم، سرسختی روانشناختی وکیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری

علیرضا آقایوسفی؛ مریم شاهنده

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 39-49

چکیده
  چکیده هدف: عوامل خطر متفاوتی برای بیماری عروق کرونر مطرح است که از آن میان عوامل فشارزای روان شناختی نقش مهمی در ایجاد و یا تشدید و استمرار آن دارند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه علی خشم و سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونر بود. روش: در این مطالعه علّی- همبستگی، جامعه آماری را کلیه بیماران مبتلا به نارسایی عروق ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی در دیابت (DES-SF)

مریم زارع؛ احمد علی‌پور؛ زینب شایقیان؛ فائزه خالقی دلاور؛ حسنیه شهریاری؛ فاطمه امیرآبادی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 50-59

چکیده
  *** دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول1) The Evaluation of Psychometric Properties of Diabetes Empowerment Scale (short form) چکیده هدف: دیدگاه‌های اخیر دیابت بر نقش بیماران به اندازۀ نقش پزشک در کنترل و مدیریت دیابت تاکید دارند، بسته‌های مختلف آموزشی در زمینۀ توانمندسازی وجود دارد، اما قبل از اجرای آنها ارزیابی کفایت برنامه‌های ...  بیشتر

مقایسه تیپ شخصیتیD و فرسودگی حیاتی در بیماران قلبی و افراد عادی

تورج هاشمی نصرت آباد؛ نعیمه ماشینچی عباسی؛ لادن عدل نسب؛ جعفر بهادری خسروشاهی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 60-68

چکیده
  چکیده هدف: نظر به اهمیت و تأثیر روزافزون عوامل روانی- اجتماعی در سلامت جسمی و تأثیر سبک زندگی نادرست در بروز بیماری‌های قلبی- عروقی، هدف پژوهش حاضر مقایسه تیپ شخصیتیD و فرسودگی حیاتی در بیماران قلبی و افراد عادی بود.. روش: طرح پژوهش حاضر یک طرح پس رویدادی یا علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز و بیماران ...  بیشتر

تأثیر یوگا بر تاب‌آوری و مولفه‌های بهزیستی روان‌شناختی بانوان شهر اصفهان

حمید کمرزرین؛ مژگان شوشتری؛ محبوبه‌ بدری‌پور؛ فخرالسادات خسروانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 69-76

چکیده
  چکیده مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تمرینات ساخت و‌ساز روانی و جسمانی یوگا بر تاب‌آوری و مولفه‌های بهزیستی روان شناختی بانوان انجام شد. روش: به منظور انجام این پژوهش، 30 نفر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل گمارده شدند (15 نفردر گروه آزمایش و 15 نفردر گروه کنترل). گروه آزمایش از بین ...  بیشتر