با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

چکیده
هدف: اگرچه دیابت یک بیماری روان تنی نیست ولی عوامل روانشناختی نقش برجستهای در علت شناسی ، شدت و پیش آگهی آن -
دارند. افزون بر این، درمان دیابت مستلزم انضباط شخصی و پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی است. هدف از انجام - این پشوهش، بررسی
نقش رسوبک ش:های دلبستگی و کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خود مراقبتی در افراد با بیماری دیابت است.
- 111 بیمار مبتلابه 14 که عضو انجمن دیابت ایران / 48 و انحراف استاندارد 62 / دیابت ) 45 مرد و 66 زن( با میانگین سنی 38
بودند به مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولی نز و رید ) RASS 1991 (، مقیاس ، چند وجهی کانون کنترل سلامت ) MHLC 1992 ( و ،
مقیاس چکیده فعالیت های خود مراقبتی بیماران دیابتی ) - SDSCA 1994 ( پاسخ دادند. برای ، تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارتوصیفی و
استنباطی شامل آزمون معناداری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد .
یافته ها: نتای به دست آمده بیانگر وجود رابطه مثبت معنادار بین رفتارهای خود مراقبتی با زیر مقیاس نزدیک بودن )سبک دلبستگی - -
ایمن( و کانون کنترل بیرونی 1 پزشکان و رابطه منفی معنادار با زیر مقیاس اضطرا )سبک دلبستگی اضطرابی دوسوگرا( و نیز ر ابطه منفی - - -
معنادار بین سبک دلبستگی ایمن با کانون کنترل بیرونی دیگران است. همچنین کانون کنترل درونی در مردان بالاتر از زنان به دست آمد. در -
سایر زیر مقیاس ها و نیز در رفتارهای خود مراقبتی و سبک های دلبستگی تفاوتی بین دو جن مشاهده نشد. - -
نتیجه گیری: یافته های پشوهش حاضر نقش الگوهای رفتاری را در سیر و پیش آگهی بیماری دیابت آشکار ساخته و اهمیت مداخلات
روانشناختی در درمان دیابت را مورد توجه و تأکید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Self-Care According to Patient Attachment Style and Health Locus of Control Among People with Diabetes: The Role of Gender as Moderator 1M. Nikoogoftar*, F. Eshaghi **

نویسندگان [English]

  • mansure nikoo goftar 1
  • faeze eshaghi 2