با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف : دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که با مشکلات روانشناختی به ویشه خشم رابطه زیادی
دارد. هدف پشوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر پیروی از درمان و کنترل قند خون بیماران
مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
روش: در یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پ آزمون ، از بین 211 بیمار دیابتی نو ع 2
- ، مراجعه کننده به یک مطب خصوصی، تعداد 28 نفر که پ از پاسخ گویی به پرسشنامه حالت صفت بیان خشم 2
در این آزمون نمره بالا کسب کرده بودند به روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس انتخا شدند . سپ این
بیماران به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند و علاوه بر گرفتن آزمایش HbA1c خون ،
پرسشنامه سنجش رفتارهای خودمراقبتی در دیابت به منظور بررسی پیروی از درمان در این بیماران ، در مورد آنها
اجرا شد. سپ گروه آزمایش به مدت 11 جلسه 91 دقیقه ای در دوره آموزش مدیریت خشم که به شیوه شناختی -
رفتاری برگزار شد، شرکت نمود اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پ از پایان مداخله، میزان HbA1c خون
افراد هر دو گروه، مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و تمام افراد به پرسشنامه سنجش رفتارهای خودمراقبتی در دیابت
به عنوان پ آزمون پاسخ دادند. برای تحلیل داد هها از آزمون تحلیل کوواریان تک متغیره )آنکوا( استفاده شد.
یافته ها: نتای تحلیل کوواریان نشان داد که آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری موجب -
افزایش میزان پیروی از درمان و کاهش قند خون ) HbA1c ( گروه آزمایش شده است.
نتیجه گیری: آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری می تواند در بهبود پیروی از درمان و کنترل قند -
خون ) HbA1c ( بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 اثربخش باشد. بنابراین ارائه چنین آموزش هایی در کنار سایر
مداخلات پزشکی به عنوان بخشی از درمان و مراقبت جامع دیابت، توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Behavioral Anger Management Training on Treatment Adherence and Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes M. Oraki* 1, H. Zare** 2, N. Shirazi*** 3, S. Hasanzadeh Pashang****4

نویسندگان [English]

  • mohamad oraki 1
  • hosein zare 2
  • nastaran shirazi 3
  • samira hasanzadeh pashang 3