با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف: آلکسی تیمیا به عنوان یک صفت شخصیتی با بروز مشکلاتی در تشخیص و توصیف
احساسات و هیجان مطرح می شود که با متغیرهای روانشناختی چون هوش هیجانی، قدرت
تصویر پردازی و همدلی مرتبط است. به همین سبب رابطه این ویشگی با طیف وسیعی از اختلالات
روانشناختی چون افسردگی، اختلالات شخصیت و بیماری های روان تنی مانند میگرن، فشارخون و
دردهای مزمن به اثبات رسیده است. هدف از پشوهش حاضر بررسی صفت شخصیتی آلکسی تیمیا با
بیماری زخم معده و نقش خشم به عنوان یک متغیر واسطه ای است.
روش: 174 نفر زن و مرد ) 84 نفر بیمار مبتلا به زخم معده و 91 نفر سالم( انتخا شده و به
پرسشنامه های الکسی تیمیا )تورنتو، 1994 ( و مقیاس خشم )بردفورد، 1977 ( پاسخ دادند. در نهایت این
نتای در دو گروه نمونه مقایسه شد.
یافته ها: داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتای نشان داد که بین الکسی تیمیا و زخم معده رابطه معناداری وجود دارد و همچنین پرخاشگری در
رابطه میان آنها نقش واسطه ای دارد.
نتیجه گیری: نتای حاصله نشان می دهد که در طراحی درمان بیماری زخم معده توجه به عوامل
روانشناختی با ارزش بوده و اینکه می توان آموزش مهارت های کنتر ل و ابراز هیجان، و روش های
مدیریت خشم را در برنامه های مداخله ای مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Alexithymia and Peptic Ulcer Disease: Does Aggression is a MediatorVariable? S. Alizdehfard* 1

نویسنده [English]

  • susan alizadeh fard