با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
هدف: تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی برای خانواده به دنبال خواهد داشت. استرس بیش
از اندازه و مشکلات در زمینه سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربو ط به تشخیص سرطان در
فرزندان است. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تا آوری است. تا آوری به توانایی
انسان برای سازگاری در برابر بیماری ها، درد و رن ناشی از گرفتاری ها و عوامل تنش زای با اهمیت در
جریان زندگی اشاره دارد. این پشوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش تا آوری بر استرس مادرانی که
فرزندان آنها دچار سرطان شده اند، انجام شده است.
13 بوده است. روش – روش: جامعه آماری این پشوهش کلیه مادران فرزندان سرطانی بین 11
پشوهش به کار گرفته شده طرح نیمه آزمایشی که شامل پیش آزمون و پ آزمون با گروه کنترل بوده است.
با روش نمونه گیری تصادفی یک گروه 31 نفری از مادران انتخا شدند. آنها در دو گروه مساوی قرار
داده شده اند که نیمی از آنها در گروه آزمایش و نیمی دیگر در گروه کنترل بوده اند. پرسشنامه های
تا آوری کانر دیوید سون و استرس آبدین برای هر دو گروه به کار رفت. –
یافته ها: نتای 9 جلسه آموزش تا آروی با استفاده از روش تحلیل کوواریان نشان داد که مادرانی
که تحت آموزش معین قرار گرفته اند در افزایش تا آوری و کاهش استرس به نسبت مادرانی که از این
آموزش ها برخوردار نبوده اند پیشرفت بهتری داشته اند.
نتیجهگیری: آموزش تا آوری تاثیر معناداری بر روی کاهش استرس و افزایش تا آوری مادران به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Resilience Training on Stress of Mothers Whose Children, Suffer from Cancer in Imam Khomeini Hospital of Tehran T. Hosseini Ghomi*/ H. Salimi Bajestani**1

نویسندگان [English]

  • tahere hoseini ghomi 1
  • hosein salimi bajestani 2