با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (ع)

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطرا امتحان در ارزشیابی
کیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. –
روش: این مطالعه یک طرح آزمایشی بود که در مورد 91 نفر از دانش آموزان تهران انجام شد. آنها با روش
نمونه گیری در دسترس انتخا و به پرسشنامه های اضطرا امتحان کودکان ساراسون، شخصیت کودک و نوجوان
آیسنک و عزت نف کوپراسمیت پاسخ دادند. ضربان قلب آنها یک هفته قبل و بعد از امتحان و روز امتحان گرفته
شد. 32 نفر در نمونه گیری بزاقی شرکت کردند. داده ها به کمک روش تحلیل واریان مکرر تحلیل گردید.
یافته ها: میزان کورتیزول بزاقی و ضربان قلب آزمودنی ها در روز امتحان نسبت به یک هفته قبل و بعد از
امتحان به صورت معناداری افزایش یافت. رابطه معکوس و معناداری بین میزان اضطرا امتحان با میزان عزت
نف آنها وجود داشت. دانش آموزان درونگرا، پرخاشگر و روان رنجور، اضطرا امتحان بیشتری را تجربه می کنند.
نتیجه گیری: علی رغم تغییر نظام ارزشیابی، بهداشت روانی محیط یاددهی یادگیری در معرض –
تهدید است و لازم است مسئولین نظام آموزشی، تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری و کاهش اضطرا امتحان
دانش آموزان به عمل آورند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Psychophysical Changes Related to Exam Anxiety in Qualitative- Descriptive Evaluation of Elementary School Students Z.Sharif Askari *1, A.Fathi-Ashtiani**, A.Alipour***, M.Saffarinia****

نویسندگان [English]

  • zeynabe sharifaskari 1
  • ali fathiashtiani 2
  • ahmad alipour 3
  • majid safarinia 4