با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 عضو هیئت علمی (استادیار) گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان

چکیده

چکیده
هدف: هدف پشوهش حاضر مقایسه میزان افسردگی، اضطرا و تنیدگی، در سه ماهه های بارداری، در زنان
باردار عادی و زنان بارداری است که تحت درمان ناباروی بوده اند.
روش: تعداد 267 نفر ) 137 زن باردار تحت درمان ناباروری و 131 زن باردار عادی(، به روش علیّ -
- مقایسه ای، توسط مقیاس 42 DASS مورد مطالعه قرار گرفتند و برای تحلیل داده ها از مدل های غیر پارامتریک
U مان ویتنی و کروسکال والی استفاده شد.
یافتهها: میزان اضطرا و تنیدگی در سه ماهه های اول و دوم در گروه نابارور به طور معنی داری بیشتر از
گروه عادی به دست آمد اما بین سه ماهه های بارداری، در میزان افسردگی، تفاوت معناداری بین دو گروه وجود
نداشت.
نتیجهگیری: مشکلات روان شناختی قبل از بارداری گروه نابارور و عدم اطمینان این مادران از نتیجه درمان،
می تواند باعث بالا بودن اضطرا و تنیدگی در طول بارداری نسبت به مادران باردار عادی شود. به همین دلیل
مشاوره روان شناختی منظم دوره ای در طول بارداری برای زنانی که تحت درمان ناباروری قرار داشتند، پیشنهاد
می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Depression, Anxiety and Stress Levels in First, Second and Third Trimesters Between Women With Normal Pregnancy and Pregnant Women Who Have Received Infertility Treatment

نویسندگان [English]

  • nasrin zarei 1
  • kazem rasulzadeh 2
  • seyed ali azin 3