با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

چکیده
هدف: این مطالعه با هدف بررسی روایی نسخه فارسی مقیاس بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی
مراجعه کننده به بخش رادیو تراپی بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهو از انجام
گرفت.
روش: در این مطالعه 111 بیمار سرطانی از بخش رادیو تراپی بیمارستان گلستان به صورت داوطلب-
هدفمند انتخا شدند و مقیاسهای بهزیستی ذهنی، خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی را تکمیل
کردند.
یافتهها: تحلیل عاملی اکتشافی، 3 عامل )خوش بینی، روابط مثبت با دیگران و انرژیک بودن( و
تحلیل عامل تاییدی نیز نشان داد که مدل 3 عاملی برازنده دادهها است. ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس
12 ماده( و برای عاملهای سهگانه قابل قبول بودند. ضرایب روایی همزمان این مقیاس با مقیاس های (
خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی معنی دار بودند.
نتیجهگیری: با توجه به روایی و اعتبار مقیاس بهزیستی ذهنی میتوان از این مقیاس در محیط های
بالینی و تحقیقاتی در امر ارتقاء بهزیستی و سلامت روان بیماران سرطانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of the Persian Version of the Mental Well-Being Scale in Cancer Patients Gh. Rajabi*1

نویسنده [English]

  • gholamreza rajabi