با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه رازی و مدیر گروه مطالعات خانواده

2 کارشناس ارشد روان شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه رازی

چکیده

چکیده
هدف: با توجه به نقش هیجان در سلامت پشوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین آلکسی تیمیا و باورهای
مربوط به هیجان با سلامت روان بیماران کلیوی انجام گرفت.
روش: پشوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای انجام آن از بین بیماران کلیوی استان کرمانشاه تعداد
111 نفر)شامل 54 مرد و 56 زن( به روش نمونه در دسترس جهت شرکت در پشوهش انتخا شدند. برای
گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی) GHQ (، پرسشنامه باورهای مربوط به هیجان و پرسشنامه
آلکسیتیمیا استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: نتای پشوهش نشان داد که بین آلکسی تیمیا و سلامت روان رابطه منفی معناداری وجود دارد اما بین
باورهای مربوط به هیجان و سلامت روان بیماران کلیوی رابطه معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری: با توجه به نتای پشوهش می توان گفت که آلکسیتیمیا با سلامت روان بیماران کلیوی رابطه
دارد، به نظر میرسد که آلکسیتیمیا به سبب ایجاد اختلال در دستگاه عصبی خودکار و دستگاه ایمنی سبب به
مخاطره افتادن سلامتی میگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Alexithymia and Beliefs about Emotion with Renal Patient’s Mental Health J. Karami*1, A. Zakiei**, Z. Mohebi***

نویسندگان [English]

  • jahangir karami 1
  • ali zakie 2
  • zeynab mohebi 3