با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی عمومی، مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: اضطراب یکی از شایع­ترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی است. هدف این پژوهش بررسی شیوع شناسی اضطراب کرونا ویروس و عوامل خطر و محافظ بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان در نیمه اول سال 1399 بود که از بین آنان 234 نفر کارمند و 981 نفر دانشجو به شیوه در دسترس در گروه نمونه قرار گرفتند. داده­های این تحقیق از طریق مقیاس اضطراب کرونا ویروس به‌صورت آنلاین جمع‌آوری شد. مقیاس اضطراب کرونا جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ایران و توسط علی­پور و همکاران (1398) تهیه و اعتبار یابی شده است. برای تحلیل داده­ها از رگرسیون همزمان و آزمون فرضیه‌ها و نیز آزمون تفاوت و کای­اسکوئر استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل داده­ها نشان داد سطح اضطراب کرونا در دانشجویان نسبت به کارمندان در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد. همچنین تحلیل رگرسیون حاکی از نقش پیش‌بینی­کنندگی عوامل محافظ و خطر در اضطراب کرونای دانشجویان بود، اما در جمعیت کارمندان فقط عوامل خطر توانست اضطراب کرونا را پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: هرچند نتایج پژوهش درمجموع نشان از سطح اضطراب بالا در جمعیت مورد مطالعه نبود اما در شیوع­شناسی و تبیین­ عوامل مرتبط با هر سطح از اضطراب نباید از نقش عمده عوامل خطرساز و محافظ در شرایط کلی و در بحران ناشی از بیماری ویروسی کرونا غفلت نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prevalence of coronavirus anxiety: Risk factors and Protectors in students and staff of Shahid Bahonar University of Kerman

نویسندگان [English]

  • Abbas Rahmati 1
  • Azadeh Khajouei Mirzadeh 2

1 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

2 M.A in Genereal Psychology, Counseling Center, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Objective: Anxiety is one of the most common psychiatric disorders among the general population. We conducted a study to investigate the prevalence of coronavirus anxiety, risk and protective factors. Method: The method of the study is descriptive correlational. The statistical population of the study included students and staff of Shahid Bahonar University of Kerman in the first half of 1399, from which 234 staff and 981 students were selected by available sampling method. Data were collected online using the Coronavirus Anxiety Scale (CAS). The Corona Anxiety Scale has been developed and validated in Iran by Alipour et al. (2017) to measure anxiety caused by the prevalence of Coronavirus. Simultaneous regression and hypothesis testing as well as difference and chi-square tests were used to analyze data. Findings: Findings indicate that the level of coronary anxiety in students is in a more favorable condition than staff. Regression analysis indicated the predictive role of protective and risk factors in coronary anxiety among students, whereas only risk factors could predict coronary anxiety among staff. Conclusion: The findings as a whole did not indicate a high level of anxiety among the study population, however, in the prevalence and pinpointing of factors associated with each level of anxiety, the role of risk and protective factors in the Coronavirus situation should not be underestimated

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevalence
  • anxiety
  • risk factors
  • protective factors
 
اتکینسون، ریتا.، نولن هوکسما، سوزان.، بم، داریل.، اسمیت، ادوارد.، اتکینسون، ریچارد. (1398). زمینه روانشناسی هیلگارد، (ترجمه مهرداد بیک، بهروز بیرشک، محمدتقی براهنی و مهرناز شهرآرای). تهران: رشد.
حسینی، مهسا.، کیانی، رقیه. (1398). اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر. فصلنامه روانشناسی سلامت، (8)31. 22 – 7.
سادوک، بنجامین جیمز.، سادوک، ویرجینیا آلکوت. (1399). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی، (ترجمه محمد گنجی). جلد سوم. تهران: ساوالان.
شیوندی، کامران.، حسنوند، فضل‌الله. (1399). تدوین مدل پیامدهای ‌ روانشناختی اضطراب ناشی از اپیدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی‌گری سلامت معنوی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، (11)42. 36 – 1.
صیدی، محمد.، پورابراهیم، تقی.، باقریان، فاطمه.، منصور، لادن. (1390). رابطه بین معنویت خانواده و تاب‌آوری با واسطه‌گری کیفیت رابطه افراد خانواده. روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، (5)2. 79 – 63.
عبدلی، بهروز. (1393). مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش، تهران: بامداد.
علی‌پور، احمد.، قدمی، ابوالفضل.، علی‌پور، زهرا.، عبداله‌زاده، حسن. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. فصلنامه روانشناسی سلامت، (4)32. 175 – 163.
علیزاده­فرد، سوسن.، صفاری نیا، مجید. (1398). پیش­بینی سلامت روان بر­اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 9(36): 141- 129.
قریشی راد، فخرالسادات. (1391). روانشناسی تحولی از منظر قرآن و منابع اسلامی. تبریز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
میرسمیعی، مرضیه.، ابراهیمی قوام، صغری. (1387). بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، (3)7: 92 – 73.
نجاریان، بهمن.، براتی سده، فرید. (1379). پیامدهای روانشناختی فاجعه‌ها، تهران: مسیر.
 
Ahmed, I., Banu, H., Al-Fageer, R., & Al-Suwaidi, R. (2009). Cognitive emotions: depression and anxiety in medical students and staff. Journal of critical care, 24(3), e1-e7.
Ayittey, F. K., Ayittey, M. K., Chiwero, N. B., Kamasah, J. S., & Dzuvor, C. (2020). Economic impacts of Wuhan 2019‐nCoV on China and the world. Journal of Medical Virology, 92(5), 473-475.‏
Bajema K.L., Oster A.M., McGovern O.L. (2020).Persons Evaluated for 2019 Novel Coronavirus —United States,MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: February 7, 2020. DOI: dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm..690- 601.
Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. The Lancet, 395 (10224), e37-e38.‏
Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research, 112934.‏
Chen, P., Mao, L., Nassis, G. P., Harmer, P., Ainsworth, B. E., & Li, F. (2020). Wuhan coronavirus (2019-nCoV): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. Journal of sport and health science9(2), 103.‏
Dogan, M. (2010). Comparison of Parents of children with and without Hearing Loss in terms of stress, Depression and Trait Anxiety, International Journal of early childhood, Special Education, 2(3), 247-252.
Dong, L., & Bouey, J. (2020). Public mental health crisis during COVID-19 pandemic, China. Emerg Infect Dis, 26(7), 10-3201.
Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The Lancet Psychiatry, 7(4), 300-302.
Fischhoff, B. (2020). Speaking of Psychology: Coronavirus Anxiety. Retrieve from (21-02-2020) https:// www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety.
Grein, T. W., Kamara, K. B., Rodier, G., Plant, A. J., Bovier, P., Ryan, M. J., ... & Heymann, D. L. (2000). Rumors of disease in the global village: outbreak verification. Emerging infectious diseases, 6(2), 97.‏
Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry research, 112954.
Kang, J. I., Namkoong, K., Yoo, S. W., Jhung, K., & Kim, S. J. (2012). Abnormalities of emotional awareness and perception in patients with obsessive–compulsive disorder. Journal of affective disorders, 141(2-3), 286-293.‏
Kosic, A., Lindholm, P., Järvholm, K., Hedman-Lagerlöf, E., & Axelsson, E. (2020). Three decades of increase in health anxiety: Systematic review and meta-analysis of birth cohort changes in university student samples from 1985 to 2017. Journal of Anxiety Disorders, 102208.‏
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement30(3), 607-610.‏
Laposa, J. M., Collimore, K. C., Hawley, L. L., & Rector, N. A. (2015). Distress tolerance in OCD and anxiety disorders, and its relationship with anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty. Journal of Anxiety Disorders33, 8-14.‏
Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. International journal of environmental research and public health, 17(6), 2032.‏
Maryland Department of Health. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Frequently Asked Questions About Mental Health. Updated March 25, 2020.
Mathilde M. Husky., Kovess-Masfety, V., Swendsen, Joel D. (2020). Stress and anxiety among university students in France during Covid-19 mandatory confinement, Journal of Comprehensive Psychiatry, (120) 152191.
Melnyk, B. M. (2020). Reducing healthcare costs for mental health hospitalizations with the evidence-based COPE program for child and adolescent depression and anxiety: a cost analysis. Journal of Pediatric Health Care, 34(2), 117-121.‏World Health Organization. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. 18 March 2020.
Menec, V. H., Chipperfield, J. G., Perry, R. P. (2009). Self-perceptions of health: a prospective analysis of mortality, control, and health. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. 54: 85–93.
Mikulincer, M., Florian, V., Birnbaum, G., & Malishkevich, S. (2002). The death-anxiety buffering function of close relationships: Exploring the effects of separation reminders on death-thought accessibility . Personality and Social Psychology Bulletin, 28(3), 287-299.‏
Ottaviani, C., Borlimi, R., Brighetti, G., Caselli, G., Favaretto, E., Giardini, I., ... & Sassaroli, S. (2014). Worry as an adaptive avoidance strategy in healthy controls but not in pathological worriers. International Journal of Psychophysiology, 93(3), 349-355.‏
Petric, D. Negative mental health effects of COVID-19 pandemic and panic. DOI: 10.13140/ RG.2.2.11798.09281. Retrieve from (28-09-2020) https://www. Researchgate.net/publication/340081905.
Reblin, M., & Uchino, B. N. (2008). Social and emotional support and its implication for health. Current opinion in psychiatry21(2), 201.‏
Rubin, G. J., & Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. Bmj368.‏
Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., Kurosawa, M., & Benedek, D. M. (2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019‐nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry and clinical neurosciences, 74(4), 281.‏
Shultz, J. M., Baingana, F., & Neria, Y. (2015). The 2014 Ebola outbreak and mental health: current status and recommended response. Jama, 313(6), 567-568.
Song, Z., Xu, Y., Bao, L., Zhang, L., Yu, P., Qu, Y., Zhu, H., Zhao, W., Han, Y., Qin, C., 2019. From SARS to MERS, Thrusting Coronaviruses into the Spotlight. Viruses. 11(1), 59.
Tang, T. L.; Ibrahim, A. H.; West, W. B. (2002). Effects of war-related stress on the satisfaction of human needs: The United States and the Middle East.  International Journal of Management Theory and Practices. 3 (1): 35–53.
Taylor, S. (2019). The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease. Cambridge Scholars Publishing.‏
Thompson, G., McBride, R. B., Hosford, C. C., & Halaas, G. (2016). Resilience among medical students: the role of coping style and social support. Teaching and Learning in Medicine, 28(2), 174-182.‏
Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J., ... & Zhao, Y. (2020). Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. Jama, 323(11), 1061-1069.‏
World Health Organization. (2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak, 18 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/MentalHealth/2020.1). World Health Organization.‏
Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama, 323(13), 1239-1242.‏
Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)-related psychological and mental problems: structured letter therapy. Psychiatry investigation, 17(2), 175.‏
Yang, L., Wu, D., Hou, Y., Wang, X., Dai, N., Wang, G., ... & Ruan, L. (2020a). Analysis of psychological state and clinical psychological intervention model of patients with COVID-19. medRxiv.‏
Yang, Y., Li, W., Zhang, Q., Zhang, L., Cheung, T., & Xiang, Y. T. (2020b). Mental health services for older adults in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), e19.