با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری ام‌اس ماهیت مزمن و پیشرونده­ای دارد و بر جنبه­های مختلف زندگی فرد اثر می­گذارد و از افکار وی تأثیر می­پذیرد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی گرایش به افکار خودکشی بر اساس سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی ادراک‌شده در بیماران مبتلا به ام‌اس بود. روش: در این پژوهش توصیفی همبستگی بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه­گیری در دسترس، تعداد 306 نفر به­عنوان گروه نمونه از جامعه آماری 1500 نفری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر قم در سال ۱۳۹۹ انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه افکار خودکشی (بک،1961)، سرسختی روان­شناختی (لانگ و گولت،1981) و روابط خود - بدن (کش و همکاران، 1987) بودند. داده­ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه از طریق نرم­افزار 22SPSS انجام شد. یافته‌ها: داده­ها نشان داد گرایش به افکار خودکشی با سرسختی روانشناختی (762/-0=r، 01/0>p) و تصویر بدنی ادراک‌شده (424/-0=r، 01/0>p) همبستگی معنا­دار دارد و سرسختی روانشناختی با بتای 734/0- و تصویر بدنی ادراک‌شده با بتای 156/0 -در سطح خطای 05/0 قابلیت پیش­بینی گرایش به افکار خودکشی را دارند. نتیجه‌گیری: از نتایج مطالعه می­توان چنین احتمال داد که ارتقاء سرسختی روانشناختی در بیماران مبتلا به ام‌اس، امکان دسترسی به فهرستی از راهبردهای مقابله با فشار رویدادها را می­دهد و بهبود ادراک تصویر بدنی، موجب برخورد مسئله­‌مدارانه با مشکلات و حفظ سلامت روان آن‌ها می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Attitude to Suicidal Thoughts Based on Psychological Hardiness and Perceived Physical Image in MS Patients

نویسندگان [English]

  • khadijeh yosefi 1
  • Majid Zargham Hajebi 2
  • shahrzad saravani 2

1 M.A. in General Psychology, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

Objective: MS is chronic and progressive in nature and affects various aspects of a person's life and affects his or her thoughts. The aim of this study was to predict the tendency to suicidal thoughts based on psychological hardiness and perceived Physical image in MS Patients. Method: In this descriptive correlational study, according to Morgan table and by available sampling method, 306 people were selected as a sample group from a statistical population of 1500 patients with multiple sclerosis in Qom in 1399. The instruments used were questionnaires of Suicide ideation (Beck, 1961), Psychological hardiness (Lang and Golet, 1981) and Body-Self relationships (Kash et al., 1987). Data analysis performed using Pearson correlation and multiple regression using SPSS22 software. Findings: The data showed that the tendency to suicidal thoughts was significantly correlated with psychological hardiness (r=-0.762, p<0.01) and perceived body image          (r=-0.424, p<0.01) and also showed that psychological hardiness with beta -0.734 and perceived body image with beta -0.156 at the error level of 0.05 can predict the tendency to suicidal thoughts. Conclusion: The results of the study suggest that the promotion of psychological hardiness in patients with MS allows access to a list of coping strategies against the pressures caused by events; improving body image perception leads to their problem-oriented approach to problems and maintaining their mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Hardiness
  • Body Image
  • Suicidal Thoughts
  • MS
آقایوسفی، علیرضا؛ شقاقی، فرهاد؛ دهستانی، مهدی. (1391). ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام‌اس. فصلنامه روان‌شناسی سلامت، 1(1):41-29.
ابراهیمی، محمد اسماعیل؛ شیری­پور، امید؛ زمانی، نرگس. (1398). پیش‌بینی گرایش به خودکشی دانشجویان بر اساس معنویت و ارضای نیازهای اساسی و طرحواره­های ناسازگار اولیه. دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشریه اسلام و سلامت، 4(1):19-13.
احمدی، راحله، سجادیان، ایلناز، جعفری، فریبا. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر اضطراب، افسردگی و میل به خودکشی در زنان مبتلا به ویتیلیگو. پوست و زیبایی، ۱۰ (۱):29-18.
اورکی، محمد؛ سامی، پوران. (1395). بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان ادراک بیماری وشدت بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، 5(2): 117-105.
انیسی، جعفر؛ فتحی، علی؛ سلیمانی، سیدحسین؛احمدی نوده، خدابخش. (1384). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) در سربازان، مجله طب نظامی، 7(1): 32-22.
باختر، مرضیه؛ رضاییان، محسن. (1395). شیوع افکار و اقدام به خودکشی و عوامل خطر مرتبط با آن در دانشجویان ایرانی: یک مطالعه مروری منظم، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15(11):171-161.
برقی ایرانی، زیبا؛ بختی، مجتبی؛ بگیان، مجمد جواد؛ کرمی، شجاع. (1393). ارتباط ابعاد پنج‌گانه شخصیت و آلکسی تایمیا با سلامت روان بیماران اسکلروز مولتیپل (MS). فصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی سلامت، 3(10):79-64.
پری­زاده، هدی؛ حسن‌آبادی، حسین؛ مشهدی، علی؛ تقی زاده کرمانی، علی. (1391). مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده، مجله زنان - مامایی و نازایی، 15(22):35-27.
پورحسین، رضا؛ فرهودی، فرزاد؛ امیری، محسن؛ جانبزرگی، محمود. (1393). بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 4(14):41-21.
چین­آوه، محبوبه؛ طباطبایی، فاطمه. (1395). پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس نگرش مذهبی و توکل به خدا، مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، (6)1: 96-81.
حسن­نژاد، نادر؛ هداوندخانی، فاطمه؛ احمدی، پریچهر؛ خانجانی، زینب. (1392). رابطه سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی با سازگاری: مطالعه‌ای بر روی بیماران مالتیپل اسکلروزیس، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، (21) ۴: 474-465.
دستگیر، سارا؛ کریمی، جواد. (1398). رابطه‌ی بین هم‌آمیزی شناختی تصویر بدن، انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در دانش‌آموزان دختر، مجله علوم پزشکی رازی، ۲۶ (۶):12-1.
رضایی دهنوی، صدیقه؛ حیدریان، فاطمه؛ اشتری، فرشته؛ شایگان‌نژاد، وحید؛ رضایی کوخدان، فاطمه. (1396). مقایسه رابطه بین سخت‌رویی و بهزیستی روان‌شناختی در افراد با بیماری مولتیپل ‌اسکلروزیس و سالم. مجله مطالعات ناتوانی، 7: 55-55.
روشن، رسول؛ شاکری، رضا. (1389). بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان، مجله روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 17(40): 52-35.
شریفیان، یلدا؛ خلیلی، مهدی؛ حسن‌زاده، سمیرا؛ تقی زاده، محمد احسان. (1392). بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری بر سلامت روان ‌بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پس از نوع شروع اولیه، مجله پزشکی ارومیه،24(9): 664-652.
عماد، یاسمن؛ ‌هادیان فرد، حبیب. (1398). پیش‌بینی گرایش به خودکشی بر مبنای جنسیت، وضعیت تأهل، راهبردهای مقابله‌ای، جهت‌گیری مذهبی و میزان افسردگی، مجله روان‌شناسی بالینی ایران، 25(2): 192-178.
مکیان، سمیه سادات؛ اسکندری، حسین؛ برجعلی، احمد؛ قدسی، دل­آرام. (1388). مقایسه تأثیر روایت درمانی و رژیم‌درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه‌وزن و چاقی. پژوهنده، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، (15)5: 232-225.
یزدانی عبدالملکی، محمدعیسی؛ صبحی­قراملکی، ناصر؛ ملیحی­الذاکرینی، سعید. (1397). اثربخشی آموزش سرسختی روان‌شناسی بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، روان‌سنجی، 7(27):54-43.
Benedict, RHB. (2013). predictin quality of life in multiple sclerosis: For physical disability, fatigue, cognition, mood disorder, personality, and behavior change. Journal of Neurological Science. 231(1), 29 – 34. doi.org/10. 1016/j.jns.2004.12.009.
Berardelli, I., Sarubbi, S., Rogante, E., Hawkins, M., Cocco, G., Erbuto, D., & Pompili, M. (2019). The Role of Demoralization and Hopelessness in Suicide Risk in Schizophrenia: A Review of the Literature. Medicina, 55(5), 200. doi.org/10.3390 /medicina55050200.
Coughlin, S. S., & Sher, L. (2013). Suicidal Behavior and Neurological Illnesses. Journal of depression & anxiety, Suppl, 9(1), 12443. doi.org /10.4172/2167-1044.S9-001.
DiCara, M., Lo Buono, V., Corallo, F., Cannistraci, C., Rifici, C., Sessa, E., D’Aleo, G., Bramanti, P., & Marino, S. (2019). Body image in multiple sclerosis patients: a descriptive review. Neurological Sciences , 40(5), 923- 928.   doi.org/10.1007 /s10072-019-3722-1.
Dobson R , Giovanini G. (2019). Multiple sclerosis – a review. European Journal of Neurology, 1(26),27-40. doi.org/10.1111 /ene.13819, follow-up , Journal of Psychosomatic Research, 109 (2018), 44–50.
Jongen, P. J. (2017). Health-Related Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis: Impact of Disease-Modifying Drugs. CNS Drugs, 31(7), 585-602. doi:10.1007/s 40263-017-0444-x.
Khazaeili, M., Zargham Hajebi, M., Mohamadkhani, P., & Mirzahoseini, H. (2019). The Effectiveness of Mindfulness-Based Internet Intervention on the Anxiety, Depression, and Fatigue of the Patients with Multiple Sclerosis. Practice in Clinical Psychology, 7(2), 137-146.‏
Khazaeili, M., Zargham Hajebi, M., Mohamadkhani, P., & Mirzahoseini, H. (2019). The effectiveness of mindfulness-based intervention on anxiety, depression and burden of caregivers of multiple sclerosis patients through web conferencing. Practice in Clinical Psychology, 7(1), 21-32.‏
Kobasa, S. (1988). Hardiness, in lindzey, Thapson and spring. Psychology (3rded.), New York: Worth Publishers.
Lewis, D. S., Anderson, K. H., & Feuchtinger, J. (2014). Suicide prevention in neurology patients: evidence to guide practice. The Journal of neuroscience nursing : Journal of the American Association of Neuroscience Nurses, 46(4), 241–248. doi.org/10.1097 /JNN.0000 000000000062.
Liao, S.-J., Wu, B.-J., Liu, T.-T., Chou, C.-P., & Rong, J.-R. (2018). Prevalence and characteristics of suicidal ideation among 2199 elderly inpatients with surgical or medical conditions in Taiwan. BMC Psychiatry, 18(1), 397. doi:10.1186 /s12888-018-1981-7.
Vanacker, G., Millán, J. D. R., Lew, E., Ferrez, P. W., Moles, F. G., Philips, J., & Nuttin, M. (2007). Context-based filtering for assisted brain-actuated wheelchair driving. Computational intelligence and neuroscience, 2007. DOI: 10.1155/2007/25130.
Saadat, S., Kalantari, M., Kajbaf, M. B., & Hosseininezhad, M. (2019). Comparison of Psychological Symptoms in Multiple Sclerosis Patients and Normal People. Razi Journal of Medical Sciences, 26(6), 73-83.
Santos, M., Sousa, C., Pereira, M., & Pereira, M. G. (2019). Quality of life in patients with multiple sclerosis: A study with patients and caregivers. Disability and Health Journal, 12(4), 628-634. doi.org/10.1016 /j.dhjo. 2019.03.007.
Stevens D, Thompson N, Sullivan A. (2019). Prevalence and Correlates of Body Image Dissatisfaction in Patients with Multiple Sclerosis , Int J MS Care, 21(5), 207-213.
Troncone A, Cascella C, Chinase A, Galiero I .(2018). Changes in body image and onset of disordered eating behaviors in youth with type 1 diabetes over a five-year longitudinal follow-up ,Journal of Psychosomatic Research, 109 (2018) 44–50.
Veale D, Gledhill LJ, Christodoulou P, Hodsoll J. (2016). Body dysmorphic disorder in different settings: A systematic review and estimated weighted prevalence. Body Image, 18:168-86. doi.org/10.1016 /j.bodyim. 2016.07.003 PMID :27498379.
Xu M , Mark N , Alex C. (2019). Stubborn Reliance on Human Nature in Employee Selection: Statistical Decision Aids Are Evolutionarily Novel ,Industrial and Organizational Psychology, 1(3):65-82.