با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پرستاری یک حرفة پرتنش است که می‌تواند مسائلی را در قلمرو سلامت روان‌شناختی و جسمانی و همچنین مشکلات رفتاری موجب شود. در بخش انکولوژی، اضافه‌بار کاری پرستاران و روند صعودی افزایش مبتلایان به سرطان، ضرورت مطالعة کیفیت فشار کاری پرستاران این بخش را سبب می‌شود. مطالعة حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا در بین گروهی از پرستاران ایرانی انجام شد. روش: در پژوهش همبستگی حاضر، 151 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های اونکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا پاسخ دادند. به‌منظور آزمون ساختار عاملی نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا در بین پرستاران از روش‌های آماری تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج روش آماری تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش وریمکس نشان داد که ساختار عاملی نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا در بین پرستاران از چهار عامل هیجان‌مداری، مسئله‌مداری، تمرکززدایی و حواس‌پرتی تشکیل شده است. نتایج در این بخش نشان داد که چهار عامل‌ استخراج‌شده حدود 18/55 درصد از واریانس نمرات عامل مکنون زیربنایی مقاله را تبیین کردند. علاوه‌ بر این، شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی بر پایه نرم‌افزار AMOS نیز وجود عوامل چهار‌گانه را تأیید کرد. ضرایب آلفای کرانباخ برای چهار عامل هیجان‌مداری، مسئله‌مداری، تمرکززدایی و حواس‌پرتی در بین پرستاران به ترتیب برابر با 83/0، 78/0، 77/0 و 77/0 به دست آمد. نتیجه‌گیری: درمجموع، نتایج پژوهش حاضر، بر ثبات ساختار عاملی نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا و همچنین اعتبار این فهرست برای سنجش سبک ترجیحی پرستاران ایرانی در مواجهه با تجارب تنیدگی‌زا، تأکید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Coping Inventory for Stressful Situations (Short Form): A Psychometric Investigation for Nurses

نویسندگان [English]

  • ali khodaei 1
  • Reza Rahimi 1
  • h zare 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Nursing is known to be a stressful profession that can lead to physical and psychological health issues and behavioural problems. In oncology, workload among nurses is believed to be increasing in conjunction with rapidly increasing numbers of patients with cancer and staff shortages worldwide, therefore it is essential to sustain a quality oncology nurse workforce. The main purpose of the present study was to investigate factorial structure of the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF, Endler & Parker, 1999). Method: In this correlational study, a sample of 151 nurses of Tehran Medical Sciences University completed the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF, Endler & Parker, 1999). The exploratory factor analysis and confirmatory factor statistics analysis methods were used to compute the CISS-SF's factor structure. Findings: Results of principal component analysis (PC) with varimax rotation replicated the four-factor structure of emotion-oriented coping style, task-oriented coping style and avoidance-oriented coping style (including avoidance behaviors of social diversion and distraction) in the sample. Goodness-of-fit indices of confirmatory factor analysis based AMOS Statistics software confirmed the 4 extracted factors (emotion-oriented coping style, task-oriented coping style and avoidance-oriented coping style including avoidance behaviors of social diversion and distraction). Cronbach alpha coefficients for emotion-oriented coping style, task-oriented coping style, social diversion and distraction were 0/83, 0/78, 0/77 and 0/77 respectively. Conclusion: These findings speak to the robustness of the CISS-SF, in revealing its relatively stable structure, and consequently, to its potential usefulness as a valid measure for assessing preferred coping style for stressful situations in Iranian nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Styles
  • Factor Structure
  • Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF)
  • Nurses
شکری، ا. (1388). مقایسة الگویِ روابط علّی پیشایندها و پسایندهایِ استرس تحصیلیِ دانشجویان دختر و پسر در پارادایم‌هایِ فرهنگی فردگرا و جمع‌گرا. رسالة دکتری. دانشگاه تربیت معلم تهران.
شکری, ا.، تقی‌لو, ص.، گراوند, ف.، پاییزی, م.، مولایی, م.، عبدا...پور م. آ.، و اکبری، ه. (1387). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 10(3)، 33-22.
قریشی‌راد، ف. (1389). اعتباریابی مقیاس مقابله با موقعیت‌های استرس‌زای اندلر و پارکر. مجله علوم رفتاری، 4 (1)، 7-1.
کاکابرایی، ک.، مرادی، ع. ر.، افروز، غ. ع.، هومن، ح. ع. و شکری، ا. (1390). روایی عاملی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا در والدین کودکان عادی و استثنایی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 5 (20)، 90-74.  
کیانی، ل؛ رفیعی پور، ا؛ مشایخ، م؛ تاجبخش، ر؛ پویامنش، ج. ( 1398) پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس سبک‌های مقابله با استرس در بیماران تحت همودیالیز، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 8 (32)، 104-93.
Burnard, P., Edwards, D., Bennett, K., Thaibah, H., Tothova, V., Baldacchino, D., Bara, P., & Mytevelli, J. (2008). A comparative, longitudinal study of stress in student nurses in five countries: Albania, Brunei, the Czech Republic, Malta and Wales. Nurse Education Today, 28, 134-145.
Burnard, P., Rahim, H. T. P., Hayes, D., & Edwards, D. (2007). A descriptive study of Bruneian student nurses’perceptions of stress. Nurse Education Today, 27, 808-818.
Chang, E. M. L., Bidewell, J. W., Huntington, A. D., Daly, J., Johnson, A., Wilson, H., Lambert, V. A.,  & Lambert, C. E.  (2007). A survey of role stress, coping and health in Australian and New Zealand hospital nurses. International Journal of Nursing Studies, 44, 1354-1362.
Cohan, S. L., Jang, K. L., & Stien, M. B. (2006). Confirmatory factor analysis of a short form of the coping inventory for stressful situations. Journal of Clinical Psychology, 62 (3), 273-283.
Cook, S. W., & Heppner, P. P. (1997). A psychometric study of three coping measures. Educational and Psychological Measurement, 57, 506–523.
Cosway, R., Endler, N. S., Sadler, A. J., & Deary, I. J. (2000). The coping inventory for stressful situations: factorial structure and associations with personality traits and psychological health. Journal of Applied Biobehavioral Research, 5, 121–143.
Edwards, D., Burnard, P., Bennett, K., & Hebden, U. (2010). A longitudinal study of stress and self-esteem in student nurses. Nurse Education Today, 30, 78–84.
Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1999). Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual (Second ed.). Toronto: Multi-Health Systems.
Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990). Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854.
Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1994). Assessment of multidimensional coping: task, emotion, and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6, 50-60.
Evans, W., & Kelly, B. (2004). Pre-registration diploma student nurse stress and coping measures. Nurse Education Today, 24, 473–482.
Garman A., Corrigan P. & Morris S. (2002) Staff burnout and patient satisfaction: evidence of relationships at the care unit level. Journal of Occupational Health Psychology, 7, 235–241.
Glazer, S., & Gyurak, A. (2008). Sources of occupational stress among nurses in five countries. International Journal of Intercultural Relations, 32, 49–66.
Golbasi, Z., Kelleci, M., & Dogan, S. (2008). Relationships between coping strategies, individual characteristics and job satisfaction in a sample of hospital nurses: Cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45, 1800-1806.
Halamandaris, K. F., & Power, K.G. (1999). Individual differences, Social support and coping with the examination stress: A study of the psychosocial and academic adjustment of first year home students. Personality and Individual Differences, 26, 665-   685.
Junious, D. L., Malecha, A., Tart, K., & Young, A. (2010). Stress and perceived faculty support among foreign-born baccalaureate nursing students. Journal of Nursing Education, 49 (50), 261-270.
Karaca, A., Yildirim, N., Cangur, S., Acikgoz, F., & Akkus, D. (2017). Relationship between mental health of nursing students and coping, self-esteem and social support. Nurse Education Today, 76, 44-50.
Kline, R. B. (2005). Principles and practices of Structural Equation Modeling (2nd Eds.). New York: Guilford.
Labrague, L. J., McEnroe–Petitte, D. M., De Los Santos, J. A. A., & Edet, O. B. (2018). Examining stress perceptions and coping strategies among Saudi nursing students: A systematic review. Nurse Education Today, 65, 192-200.
Lambert,V. A., Lambert, C. E., Itano, J., Inouye, J., Kim, S., Kuniviktikul, W., Sitthimongkol, Y., Pongthavornkamol, K., Gasemgitvattana, S., & Ito, M. (2004).  Cross-cultural comparison of workplace stressors, ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental health among hospital nurses in Japan, Thailand, South Korea and the USA (Hawaii). International Journal of Nursing Studies, 41, 671-684.
Landa, J. M. A., Lopez-Zafra, E. Martos, M. P. B., & Aguilar-Luzon, M. C. (2008). The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45, 888–901.
LeSergent, C. M., & Haney, C. J. (2005). Rural hospital nurse’s stressors and coping strategies: a survey. International Journal of Nursing Studies, 42, 315-324.
Marsella, A. J. & Leong, F. T. L. (1995). Cross-cultural issues in personality and career assessment. Journal of Career Assessment, 3, 202–218.
McCarthy, B., Trace, A., O’Donovan, M., Brady-Nevin, C., & O'Regan, P. (2018). Nursing and midwifery students' stress and coping during their undergraduate education programmes: An integrative review. Nurse Education Today, 61, 97-209.
McWilliams, L. A., Cox, B. J., & Enns, M. W. (2003). Use of the Coping Inventory for Stressful Situations in a clinically depressed sample: factor structure, personality correlates and prediction of distress. Journal of Clinical Psychology, 59, 423–437.
Moos, R. H., & Holahan, C. J. (2003). Dispositional and contextual perspectives on coping: Toward an integrative framework. Journal of Clinical Psychology, 59 (12), 1387-1403.
Ortega, Y. M., Gomai-Freixanet, M., & Deu. A. F. (2016). The COPE-48: An adapted version of the COPE inventory for use in clinical settings. Psychiatry Research, 24630, 808-814.
Rafnsson, F. D., Sarmi, J., Windle, M., Mears, S. A., & Endler, N. S. (2006). Factor structure and psychometric characteristics of the Icelandic version of the coping inventory for stressful situation (CISS). Personality and Individual Differences, 40, 1247-1258.
Sveinsdottir, H., Biering, P., & Ramel, A. (2006). Occupational stress, job satisfaction, and working environment among Icelandic nurses: A cross-sectional questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies, 43, 875–889.
Tyson, P. D., & Pongruengphant, R. (2004). Five-year follow-up study of stress among nurses in public and private hospitals in Thailand. International Journal of Nursing Studies, 41, 247–254.
Voskou, P., Bougea, A., Economou, M., Douzenis, A., & Ginieri-Coccossis, M. (2020). Relationship of quality of life, psychopathologic symptoms and ways of coping in Greek nursing staff. Enfermería Clínica (English Edition), 30 (1), 23-30.