با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: میگرن وضعیتی عمیقاً ناتوان­کننده است که متغیرهای روانشناختی می­توانند در آن اثرگذار باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای سبک­های مقابله و حمایت ­اجتماعی ادراک­شده در ارتباط بین ابعاد سرشت و منش و بهزیستی روان­شناختی در افراد مبتلا به میگرن انجام شد. روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد مبتلا به میگرن در شهر رشت در سال 1398 بود که به متخصص مغز و اعصاب مراجعه نمودند. نمونه شامل 432 نفر (276 زن و 156 مرد) بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به‌کاررفته در این پژوهش شامل پرسشنامه سرشت و منش (TCI-56)، مقیاس بهزیستی روان­شناختی (PWB)، پرسشنامه پاسخ­های مقابله­ای (CRI) و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک­شده (MSPSS) بود. یافته‌ها: تحلیل مسیر نشان داد بهزیستی روان­شناختی در افراد مبتلا به میگرن، متأثر از ابعاد سرشت و منش، سبک­های مقابله و حمایت ­اجتماعی ادراک­شده است. همچنین، نقش واسطه­ای سبک­های مقابله و حمایت ­اجتماعی ادراک­شده در ارتباط بین ابعاد سرشت و منش و بهزیستی روان­شناختی مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی مدل از شاخص­های (91/0) CFI، (93/0) GFI، (91/0) NFI و (07/0) RMSEA استفاده شد و مدل پیشنهادی برازش خوبی با داده­ها داشت. نتیجه‌گیری: عوامل روانشناختی در میزان بهزیستی روانشناختی افراد مبتلا به میگرن نقش دارند؛ بنابراین، شناسایی این متغیرها می‌تواند تلویحات مهمی در زمینه درمان­های روانشناختی میگرن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Coping Styles and Perceived Social Support in the Relationship between Temperament and Character Dimensions and Psychological Well-being in People with Migraine

نویسنده [English]

  • Farzaneh Ranjbar Noushari

Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: Migraine is a profoundly debilitating condition that psychological variables can affect it. The aim of this study was to investigate the mediating role of coping styles and perceived social support in the relationship between temperament and character dimensions and psychological well-being in people with migraine. Method: This study was a correlational study. The statistical population included all people with migraine in Rasht in 1398 who referred to a neurologist. The sample consisted of 432 people (276 female and 156 male) who were selected by available sampling method. Instruments used in this study included the temperament and character inventory (TCI-56), psychological well-being scale (PWB), coping responses inventory (CRI), and multidimensional scale of perceived social support (MSPSS). Findings: Path analysis showed that the psychological well-being in people with migraine is influenced by temperament and character dimensions, coping styles and perceived social support. Also, the mediating role of coping styles and perceived social support in the relationship between temperament and character dimensions and psychological well-being was confirmed. To evaluate the model, CFI (0.91), GFI (0.93), NFI (0.91), and RMSEA (0.07) indices were used and the proposed model fit well with the data. Conclusion: Psychological factors play a role in the psychological well-being of people with migraines. Therefore, identifying these variables could have important implications for psychological migraine treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Styles
  • Perceived Social Support
  • Temperament and Character
  • Psychological Well-being
  • Migraine
باقری، م؛ فراهانی، م.ن؛ و حسن­آبادی، ح.ر. (1396). مدل­یابی عوامل روانی- اجتماعی-فرهنگی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری­های کرونری قلب. بروز میگرن در ایران. نشریه علمی روانشناسی سلامت، 8(2)، 25-7.
حق­شناس، ح. (1393). روانشناسی شخصیت. چاپ سوم، شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
حمید، ن؛ مزارعی، ر؛ پاک، س. (1391). بررسی ارتباط میان استرس‌های روزمره‌ی زندگی و سبک‌های مقابله با سلامت روان در بیماران دچار سردرد میگرنی. مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ٢١(٨٤)، 81-73.
خانجانی، م؛ شهیدی، ش؛ فتح‌آبادی، ج؛ مظاهری، م.ع؛ و شکری، ا. (1393). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 9(32)، 36-27.
رنجبر نوشری، ف؛ ابوالقاسمی، ع؛ برادران، م؛ اسدی­مجره، س؛ و مولایی، م. (زیرچاپ). اعتباریابی و رواسازی نسخه کوتاه پرسشنامه سرشت و منش (TCI-56) در دانشجویان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.
سلیمی، عظیمه؛ جوکار، بهرام و نیک­پور، روشنک. (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. مطالعات روانشناختی، 5(3)، 102-81
سوری، ا؛ و عاشوری، ج. (1394). رابطه حمایت اجتماعی ادراک­شده، سخت­رویی روان­شناختی و الگوهای ارتباطی خانواده با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. پرستاری دیابت، 3(2)، 53-65.
عزیزی، م؛ آقامحمدیان شعرباف ح.ر؛ مشهدی، ع؛ اصغری ابراهیم‌آباد، م.ج. (1396). بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران. نشریه علمی روانشناسی سلامت، 6(22)، 100-88.
نریمانی، م؛ بگیان کوله مرز، م.ج؛ مهدی نژاد مقدم، ب. (1394). مقایسه باورهای غیر منطقی، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و افراد سالم. نشریه علمی روانشناسی سلامت، 4(13)، 20-7.
نریمانی، م؛ ملکشاهی­فر؛ م؛ و محمودی، ن. (1388). بررسی مهارتهای مقابله­ای و تحمل ابهام در دانش­آموزان دخترگوشه گیر. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9(1)، 62-55.
Abbott, J., Dodd, M., Gee, L., & Webb, K. (2001). Ways of coping with cystic fibrosis: implications for treatment adherence, Disability and Rehabilitation, 23(8), 315-324.
Adan, A.,  Serra-Grabulosa, J. M., Caci, H., &  Natale, V. (2009).  A reduced Temperament and Character Inventory (TCI-56) Psychometric properties in a non-clinical sample. Personality and Individual Differences, 46(7), 687-692.
Baldacci, F., Lucchesi, C., Cafalli, M., Poletti, M., Ulivi, M., Vedovello, M., & et al. (2015). Migraine features in migraineurs with and without anxiety-depression symptoms: a hospital-based study. Clinical neurology and neurosurgery, 132, 74-78.
Billings, A. G., & Moos, R. H. (1981). The role of coping responses and social; resources in attenuating the stress of life events. Journal of Behavioural Medicine, 4(2), 139-157.
Boz, C., Velioglu, S., Ozmenoglu, M., Sayar, K., Alioglu, Z., Yalman, B., Tobpas, M. (2004). Temperament and character profiles of patients with tension-type headache and migraine. Psychiatry and clinical neurosciences, 58(5), 536-543.
Burstein, R., Noseda, R., & Borsook, D. (2015). Migraine: multiple processes, complex pathophysiology. Journal of Neuroscience, 35(17), 6619-6629.
Carver, C. S, & Connor-Smith, J. (2010). Personality and coping. Annual Review of Psychology, 61, 679-704.
Chu, P. S., Saucier, D. A., & Hafner, E. (2010). Meta-analysis of the relationships between social support and well-being in children and adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 29(6), 624-645.
Cicognani, E. (2011). Coping strategies with minor stressors in adolescence: relationships with social support, self-efficacy, and psychological well-being. Journal of Applied Social Psychology, 41(3), 559-578.
Cloninger, C. R. (2013). What makes people healthy, happy, and fulfilled in the face of current world challenges? Mens Sana Monographs,11(1), 16-24.
Cloninger, C. R., & Zohar, A. H. (2011). Personality and the perception of health and happiness. Journal of Affective Disorders, 128(1-2), 24-32.
Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50(12), 975-990.
Cloninger, C. R., Zohar, A. H., Hirschmann, S., & Dahan, D. (2012). The psychological costs and benefits of being highly persistent: Personality profiles distinguish mood disorders from anxiety disorders. Journal of Affective Disorders, 136(3), 758-766.
Cohen, S., Underwood, L. G., & Gottlieb, B. H. (2000). Social support measurement and intervention: A guide for health and social scientists. Oxford University Press.
Conrad, R., Wegener, I., Imbierowicz, K., Liedtke, R., & Geiser, F. (2009), Alexithymia, temperament and character as predictors of psychopathology in patients with major depression. Psychiatry Research 165(1-2), 137-144.
Crescentini, C., Garzitto, M., Paschetto, A., Brambilla, P., & Fabbro, F. (2018). Temperament and character effects on ate adolescents’ well-being and emotional-behavioural difficulties. PeerJ, 6, e4484.
D'Amico, D., Grazzi, L., Bussone, G., Curone, M., Di Fiore, P., Usai, S., & et al. (2015). Are depressive symptomatology, self-efficacy, and perceived social support related to disability and quality of life in patients with chronic migraine associated to medication overuse? Data from a cross-sectional study. Headache, 55(5), 636-645.
Demır, Ü. F., & Bozkurt, O. (2020). Effects of perceived social support, depression and anxiety levels on migraine. Noro psikiyatri arsivi, 57(3), 210-215.
Demirci, K., Demirci, S., Taşkıran, E., & Kutluhan, S. (2017). The effects of temperament and character traits on perceived social support and quality of life in patients with epilepsy. Epilepsy & behavior : E&B, 74, 22-26.
Dumitru, V. M., & Cozman, D. (2012). The relationship between stress and personality factors. Human & Veterinary Medicine, 4(1), 34-39.
Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2014). A new look at social support: A theoretical perspective on thriving through relationships. Personality and Social Psychology Review, 19(2), 113-147.
Feirrea-Valente, M. A., Pais-Ribeiro, J. L., & Jensen, M. P. (2009). Coping, depression, anxiety, self-efficacy and social support: impact on adjustment to chronic pain. Escritos de Psicología, 2(3), 8-17.
Garramone, F., Baiano, C., Russo, A., D’Iorio, A., Tedeschi, G., Trojano, L.,  & Santangelo, G. (2020). Personality profile and depression in migraine: a meta-analysis. Neurological Sciences, 41(3), 543-554.
Gárriz, M., Gutiérrez, F., Peri, J. M., Baillés, E., & Torrubia, R. (2015). Coping strategies within a personality space. Personality and Individual Differences, 80, 96-100.
Gfrerer, L., Ortiz, R., Hansdorfer, M. A., Tsui, J. M., Chartier, C., Nealon, K. P., & Austen, W. G. G. (2020). The relationship of psychiatric variables in patients undergoing peripheral nerve surgery for migraine headache. Plastic and Reconstructive Surgery Global Open, 8(9), 107-107.
Grabe, H. J., Spitzer, C., & Freyberger, H. J. (2001). Alexithymia and the temperament and character model of personality. Psychotherapy and Psychosomatics, 70(5), 261-267.
Gustems-Carnicer, J., & Calderón, C. (2013). Coping strategies and psychological well-being among teacher education students. European Journal of Psychology of Education, 28(4), 1127-1140.
Hwang, H. C., Kim, S. M., Han, D. H., & Min, K. J. (2020). Associations of temperament and character with coping strategies among office workers. Psychiatry investigation, 17(1), 37-46.
Jaksic, N., Aukst-Margetic, B., Rózsa, S., Brajkovic, L., Jovanovic, N., Vuksan-Cusa, B., & et al. (2015). Psychometric properties and factor structure of the Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R) in a Croatian psychiatric outpatient sample. Comprehensive Psychiatry, 57, 177-186.
Kelman, L., & Tanis, D. (2006). The relationship between migraine pain and other associated symptoms. Cephalalgia, 26(5), 548-553.
Kim, J. W., Lee, H. K., & Lee, K. (2013). Influence of temperament and character on resilience. Comprehensive Psychiatry, 54(7), 1105-1110.
Libin, E. (2017). Coping intelligence: efficient life stress management. Frontiers in Psychology, 8(302), 1-7.
Liu, H., Li, S., Xiao, Q., & Feldman, M. W. (2014). Social support and psychological wellbeing under social change in urban and rural China. Social Indicators Research, 119(2), 979-996.
McAdams, D. P., & Olson, B. D. (2010). Personality development: continuity and change over the life course. Annual Review of Psychology, 61, 517-542.
Mongini, F., Fassino, S., Rota, E., Deregibus, A., Levi, M., Monticone, D., Abbate-Daga, G. (2005). The Temperament and Character Inventory in women with migraine. The Journal of Headache and Pain, 6, 247-249.
Nima, A., Archer, T., & Garcia, D. (2012) Adolescents’ happiness-increasing strategies, temperament, and character: Mediation models on subjective well-being. Health, 4(10), 802-810.
Ozbay, F., Johnson, D. C., Dimoulas, E., Morgan, C. A., Charney, D., & Southwick, S. (2007). Social support and resilience to stress: from neurobiology to clinical practice. Psychiatry (Edgmont), 4(5), 35-40.
Özdemir, O., Aykan, F., & Özdemir P. G. (2014). Coping strategies and personality traits in women patients with migraine and tension type headache. Journal of Mood Disorders, 4(2), 59-65.
Pelissolo, A., & Lepine, J. P. (2000). Normative data and factor structure of the temperament and character inventory (TCI) in the Ferench version.  Psychiatric Research, 94(1), 67-76.
Pereira-Morales, A. J., Adan, A., Lopez-Leon, S., & Forero, D. A.(2018). Personality traits and health-related quality of life: the mediator role of coping strategies and psychological distress. Annals of General Psychiatry, 17(1), 1-9.
Peres, M. F. P., Mercante, J. P., Tobo, P. R., Kamei, H., & Bigal, M. E. (2017). Anxiety and depression symptoms and migraine: a symptom-based approach research. Journal of Headache and Pain, 18(37) 1-8.
Por, J., Barriball, L., Fitzpatrick, J., & Roberts, J. (2011). Emotional intelligence: its relationship to stress, coping, well-being and professional performance in nursing students. Nurse education today, 31(8), 855-860.
Rezaei Dogaheh, E., Yoosefi, A., & Kami, M. (2014). Comparison of maladaptive coping styles in patients with migraine and tension headaches with normal group. Practice in Clinical Psychology, 2(3),  211-219.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141-166.
Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: a eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1), 13-39.
Sánchez-Román, S., Téllez-Zenteno, J.F., Zermeño-Phols, F., García-Ramos, G.,  Velázquez, A.,  Derry, P.,  & et al. (2007). Personality in patients with migraine evaluated with the "Temperament and Character Inventory". The Journal of Headache and Pain, 8(2), 94-104.
Seng, E. K., Buse, D. C., Klepper, J. E. J., Mayson, S., Grinberg, A. S., Grosberg, B. M., & et al. (2017). Psychological factors associated with chronic migraine and severe migraine‐related disability: An observational study in a tertiary headache center. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 57(4), 593-604.
Sengul, Y., Sengul, H. S., & Tunc, A. (2018). Psychoform and somatoform dissociative experiences in migraine: relationship with pain perception and migraine related disability. Ideggyogyaszati Szemle, 71(11-12), 385-392.
Siedlecki, K. L., Salthouse, T. A., Oishi, S., & Jeswani, S. (2014). The relationship between social support and subjective well-being across age. Social indicators research, 117(2), 561-576.
Song, S. H., Lee, H. K., Kim, J. W., & Lee, K. (2013). Social support according to temperament and character in college students. Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 52(3), 157-162.
Spittlehouse, J. K., Vierck, E., Pearson, J. F., & Joyce, P. R. (2014). Temperament and character as determinants of well-being. Comprehensive Psychiatry, 55(7), 1679-1687.
Stovner, L. J., Nichols, E., Steiner, T. J., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Al-Raddadi, R. M., & et al. (2018). Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology, 17(11), 954-976.
Suarez, L., Ramirez, A.G., Villarreal, R., Marti, J., Mcalister, A., & Talavera, G.A. & et al. (2000). Social networks and cancer screening in four U.S. Hispanic groups. American Journal of Preventive Medicine, 19(1), 47-52.
Sullivan, A.,  Cousins, S., & Ridsdale, L. (2016). Psychological interventions for migraine: a systematic review. Journal of neurology, 263(12), 2369-2377.
Svrakic, D. M., & Cloninger, C. R. (2005). Personality disorders. In B. J. Sadock & V. A. Sadock (Eds.), Comprehensive textbook of psychiatry, II, 8th Ed. (pp. 2063–2104). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Teh, C. K., Ngo, C. W., Zulkifli, R. A., Vellasamy, R. & Suresh, K. (2015) Depression, anxiety and stress among undergraduate students: A cross sectional study. Open Journal of Epidemiology, 5, 260-268.
Uchino, B.N. (2009). Understanding the links between social support and physical health: A life-span perspective with emphasis on the separability of perceived and received support. Perspectives on Psychological Science, 4(3), 236-255.
Vladetić, M., Jančuljak, D., Butković Soldo, S. Kralik, K., & Buljan, K. (2017). Health-related quality of life and ways of coping with stress in patients with migraine. Neurological Sciences, 38(2), 295-301.
Wilson, J. M., Weiss, A., & Shook, N. J. (2020).‏ Mindfulness, self-compassion, and savoring: Factors that explain the relation between perceived social support and well-being. Personality and Individual Differences, 152(109568), 1-9.
Yasin, M.A.S., & Dzulkifli, M.A. (2010). The relationship between social supports and psychological problems among students. International Journal of Business and Social Science, 1(3), 110-116.
Zaninotto, L., Solmi, M., Toffanin, T., Veronese, N., Cloninger, C. R., & Correll, C. U. (2016). A meta-analysis of temperament and character dimensions in patients with mood disorders: Comparison to healthy controls and unaffected siblings. Journal of Affective Disorders, 194, 84-97.
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41.
Zohar, A. H., Zwir, I., Wang, J., Cloninger, C. R. & Anokhin, A. P. (2019). The development of temperament and character during adolescence: the processes and phases of change. Development and Psychopathology, 31(2), 601-617.