با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه مشاوره و روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه مشاوره و روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه: نظریه سیستم‌های مغزی رفتاری بیان می‌کند سطح فعالیت این سیستم با طیف وسیعی از اختلالات هیجانی ازجمله افسردگی و اضطراب مرتبط است. هدف از پژوهش حاضر بررسی افسردگی بیماران ام.اس براساس سیستم‌های مغزی رفتاری با میانجیگری انعطاف‌پذیری شناختی، اجتناب شناختی در قالب مدل علّی بود. روش: این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی از طریق مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران ام.اس. شهر مشهد بودند و نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به‌کاررفته در این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد افسردگی بک (1972)، سیستم مغزی رفتاری کارور و وایت (1994)، انعطاف‌پذیری شناختی دنیس ووندروال (2010) و اجتناب شناختی سکستون و داگاس (2004)، پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از مدل یابی ساختاری و نرم‌افزار 21Amos و 21SPSS استفاده‌شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد سیستم مغزی رفتاری فعال‌ساز و انعطاف‌پذیری شناختی رابطه منفی و معناداری با افسردگی دارند. سیستم مغزی رفتاری بازدارنده، اجتناب شناختی رابطه مثبت و معناداری با افسردگی دارند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که اثر غیرمستقیم استانداردشده سیستم رفتاری فعال‌ساز بر افسردگی معنادار است و سیستم بازدارنده نیز به‌واسطه انعطاف‌پذیری شناختی، اجتناب شناختی بر افسردگی اثر غیرمستقیم معناداری دارد. سیستم رفتاری فعال‌ساز به‌طور منفی و سیستم رفتاری بازدارنده به‌طور مثبت می‌تواند افسردگی را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causal Model of Depression among Patients Suffering from Multiple Sclerosis based on the Brain-Behavioral Systems, with the Role of the Cognitive Flexibility Mediation and Cognitive Avoidance

نویسندگان [English]

  • Malihe Abedzadeh Ymi 1
  • mahmood jajarmi 2
  • kaveh hojjat 3

1 Ph.D Student in Psychology, Department of Counseling and Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

3 Associate Professor, University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran.

چکیده [English]

Objective: The theory of behavioral brain systems states that the level of activity of this system is associated with a wide range of emotional disorders, including depression and anxiety. The aim of this study was to investigate the depression of MS patients based on behavioral brain systems mediated by cognitive flexibility, cognitive avoidance in the form of causal model. Method: This study was a correlational study using structural equation modeling.The statistical population includes all MS patients. They were from Mashhad and the samples were selected by available sampling method. The instruments used in this study included Beck Depression Inventory (1972), Carver & White (1994) Behavioral Brain Questionnaire, Dennis Wonderwall (2010) Cognitive Flexibility, and Sexton and Dagas (2004) Cognitive Avoidance Questionnaire. Structural modeling and Amos21 and SPSS21 software were used to analyze the data. Findings: The results showed that the activating behavioral brain system and cognitive flexibility have a negative and significant relationship with depression. Cognitive avoidance behavioral brain system has a positive and significant relationship with depression. Conclusion: The results show that the standardized indirect effect of activating behavioral system on depression is significant and the inhibitory system has cognitive avoidance on cognitive avoidance indirectly due to cognitive flexibility. Negative activator and inhibitory behavioral system can positively predict depression

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Avoidance
  • Depression
  • Cognitive Flexibility
  • Behavioral Brain System
حسنی، ج؛ حاتمی، م و قائدنیای جهرمی، ع. (منتشرنشده). «بسته  کامل   درمان  آموزش راهبردهای خودنظم جویی فرآیندی هیجان مبتنی بر مدل گروس».
سامانی، س و جوکار، ب. (1386). «بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 3(26)، 76-65.
شریفی و. اسعدی، م؛ امینی، ه؛ کاویانی، ح؛ سمنانی، ی؛ شعبانی، ا؛ شهریور، ز؛ داوری آشتیانی، ر؛ حکیم شوشتری؛ م؛ صدیق، ا و جلالی رودسری، م. (1383). «پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای DSM-IV(SCID)». مجله تازه‌های علوم شناختی، 6(1 و 2)، 22-10.
Aldao, A. & Nolen- Hoksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behavior Research and Therapy, 48, 974-983.
Antony, M. M. Bieling, P. J. Cox, B. J. Enns, M. W. & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological assessment,  10(2), 176.‏
Arndt, J. Smith, N. & Tausk, F. (2008). Stress and atopic dermatitis. Curr Allergy Asthma Rep, 8, 312-317.
Berking, M. Wupperman, P. Reichardt, A. Pejic, T. Dippel, A. & Znoj, H. (2008). Emotion-regulation skills as a treatment target in psychotherapy. Behaviour research and therapy46(11), 1230-1237.‏
Bolognia, J. L. Jorizzo, J. L. & Schaffer, J. V. (2010). Dermatology. Third Edition, volume one. Elsevier publication.
Boulanger, L. Zhao, Y. Bao, Y. & Russell, M. (2009). A retrospective study on the impact of comorbid depression or anxiety on healthcare resource use and costs among diabetic neuropathy patients. BMC Health Services Research, 9(1): 111.
Burns, D.A. Cox, N.H. (2010). Introduction and historical bibliography. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C, editors. Rook’s textbook of dermatology. 8th edition. Oxford: Wiley- Blackwell. P1.1.
Campbell-Sills, L. & Barlow, D. H. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders.‏
Chow, A. Y., Cong, Z & Li, J. (2017). Emotional Flexibility: Development and Application of a Scale in Adolescent Earthquake Survivors. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. Advance online publication.10 (4), 81-42.
Ciuluvica, C. Amerio, P. & Fulcheri, M. (2014). Emotion Regulation Strategies and Quality of Life in Dermatologic Patients. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 127, 661 – 665.
Cole, P. M. Martin, S. E. & Dennis, T. A. (2004). Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research. Child development75(2), 317-333.‏
Cooper, J. O. Heron, T. E. & Heward, W. L. (2007). Applied behavior analysis.
Garnefski, N. & Kraaij, V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire–development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences41(6), 1045-1053.‏
Garnefski, N. Kraaij, V. (2009). Cognitive emotion regulation questionnaire development of a short 18- item version (CERQ-short). Pers Individ Dif, 41: 1045-1053.
Goodwin, C. J. (2009). Research in psychology: Methods and design. John Wiley & Sons.‏
Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281-291.‏
Gross, J. J. Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In: Gross JJ.Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press; 3-24.
Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of psychological assessment. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Gupta, A. M. & Gupta, K. A. (2013). Evaluation of cutaneous body image dissatisfaction in the dermatology patient. Clinics in Dermatology, 31, 72–79.
Hamer, M. Molloy, G. J. & Stamatakis, E. (2008). Psychological distress as a risk factor for cardiovascular events: pathophysiological and behavioral mechanisms. Journal of the American College of Cardiology, 52(25), 2156-2162.
Jafferany, M. Vander- Stoep, A. Dumitrescu, A. & Hornung, R. L. (2010). The knowledge, awareness, and practice patterns of dermatologists toward psychocutaneous disorders: results of a survey study. Int J Dermatol 2010, 49, 784-789.
John, O. O. & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72, 1301-1334.
Katon, W. Lin, E. H. B. & Kroenke, K. (2007). The association of depression and anxiety with medical symptom burden in patients with chronic medical illness. General Hospital Psychiatry, 29(2), 147–155.
Kuiper, N. A. McKee, M. Kazarian, S. S. & Olinger, J. L. (2000). Social perceptions in psychiatric inpatients: Relation to positive and negative affect levels. Personality and Individual Differences29 (3), 479-493.‏
Lawrence-Smith, G. (2009). Psychodermatology. Psychological Medicine, 6, 185-232.
Marchand, A. & Blanc, M. E. (2010). The Contribution of Work and Non-work Factors to the Onset of Psychological Distress: An Eight-year Prospective Study of a Representative Sample of Employees in Canada. J Occup Health, 52(3):176-85.
Marroquín, B. (2011). Interpersonal emotion regulation as a mechanism of social support in depression. Clinical Psychology Review, 31(8), 1276-1290.‏
Mellick V,sharp C,Alfanoc.the vole of BIS/BAS in the vulne rability for depression in adolescent girls.pers individ dif ;2014:17-21.
Orion, E. & Wolf, R. (2013). Psychological factors in skin diseases: Stress and skin: Facts and controversies. Clinics in Dermatology, 31, 707–711.
Orion, E. & Wolf, R. (2014a). Psychologic factors in the development of facial dermatoses. Clinics in Dermatology, 32(6):763-766.
Orion, E. & Wolf, R. (2014b). Psychologic consequences of facial dermatoses. Clinics in Dermatology, 32(6):767-771.
Picardi, A. Amerio, P. Baliva, G. Barbieri, CTeofoli, PBolli, SSalvatori, VMazzotti, EPasquini, PAbeni, D. (2004). Recognition of depressive and anxiety disorders in dermatological outpatients. Acta Derm Venereol, 84(3): 213–7.
Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the society for research in child development, 59(2‐3), 25-52.‏
Tran, G. & smith, G. P. (2004). Behavioral assessments in the measurement of treatment out-come. In S. N. Haynes, and E.M. Heiby (Eds).comprehensive Hand book of psychological Assessment. Newyork: wiley, p: 269-290.
Weiss, T. Weinberger, M. I. Holland, J. Nelson, C. & Moadel, A. (2012). Falling through the cracks: a review of psychological distress and psychosocial service needs in older Black and Hispanic patients with cancer. Journal of Geriatric Oncology3(2), 163-1