با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، واحد ارسنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،ارسنجان، ایران

چکیده

لوپوس بیماری است که با ایجاد اضطراب در فرد باعث نگرانی و تنش در پاسخ به شرایط تهدیدکننده می‌گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شفقت و درمان ترکیبی بر اضطراب و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با یک گروه کنترل می‌باشد.جامعهآماریاینپژوهششاملکلیهبیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک تحت درمان در بیمارستان‌های شهر شیرازمی‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از میان جامعه آماری 80 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی به چهار گروه (یک گروه کنترل 20 نفره و 3 گروه آزمایش 20 نفره) قرار گرفتند. ابزارهای بکاررفته در این پژوهش شامل پرسشنامه اضطرابزونگ (1970) و پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1978) بود. یافته‌ها: داده‌های گرداوری شده با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که این درمان بر لوپوس سیستمیک در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تأثیر معنادار دارد (p≤0/0001و     6/53F=). همچنین اثر درمان ترکیبی در این پژوهش با سطح معناداری (207/47F= و p≤/0005) بود. نتیجه‌گیری: مطابق با یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان از بسته‌های آموزشی پذیرش و تعهد و شفقت درمانی جهت بهبود اضطراب و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به لوپوس بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment, Compassion-Based Therapy and Combination therapy on Anxiety and Dysfunctional Attitudes in Patients With Systemic Lupus

نویسنده [English]

  • Ali Mohammad Rezaie

Assistant Professor Department of Psychology, َArsenjan branch,Islamic Azad university, Arsenjan, Iran

چکیده [English]

Objective: Lupus is a disease that is causing anxiety in a person causes anxiety and tension in response to threatening conditions. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment based therapy, compassion based therapy and combination therapy on anxiety and Dysfunctional attitudes in patients with systemic lupus. Method: This is a quasi-experimental study with pre-test, post-test with a control group. The statistical population of this study included all patients with systemic lupus treated in Shiraz hospitals, who Using a available sampling method, 80 individuals were selected and randomly divided into four groups including20 individauls. One group was selected as control group and the other3 as experimental group. The instruments used in this study included Zong Anxiety Scale (1970), and Weisman and Beck (1978) dysfunctional attitudes questionnaire. Findings: Data collected using repeated measures analysis of variance showed that this treatment had a significant effect on systemic lupus in post-test and follow-up stages (F=6/53, p<0/001). Also, the effect of combination therapy in this study was significant (F=207/47,p≤/0005). Conclusion: According to the findings of the present study, acceptance, commitment and compassion training packages can be used to improve anxiety and dysfunctional attitudes in patients with lupus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lupus
  • Acceptance And Commitment Therapy
  • Compassion Therapy
  • Anxiety
  • Dysfunctional attitudes
اژه‌ای، ج.؛ صیادشیرازی، م.؛ غلامعلی لواسانی، م؛ و کسایی اصفهانی، ع. (1397). مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی - رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم. مجله روانشناسی، 1(22)، 21-3.
اکبری، م.؛ حسینی، ز. (1399). فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان‌های موج سوم رفتاری بر افسردگی در ایران: مقایسه درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر توجه‌آگاهی و درمان فراشناختی (سال‌های۱۳۸0 تا ۱۳۹۶). روانشناسی بالینی و شخصیت، 17(1)، 189-175.
پرنیان خوی، م.؛ کهتری، ل.؛ قره‌داغی، ع.؛ عیدی، م،. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقتی بر اجتناب تجربه‌ای و آمیختگی شناختی بیماران مبتلا به سرطان با علائم افسردگی.  فصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی سلامت 118-105 (36)9 .
حسین ثابت، ف. (1387). اثربخشی آموزش انتظار در اضطراب، افسردگی و خوشبختی. مجله مطالعات اسلام و روانشناسی، 3(2)، 92-79.
رضایی، ع.م. (1398). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر شفقت و درمان ترکیبی بر افسردگی و اضطراب (نشانگان بالینی)، دردهای مزمن، کیفیت زندگی، نگرش‌های ناکارآمد و متابعت درمانی بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک شهر شیراز. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد.
رضایی، ع.م.؛ شریفی، ط.؛ غضنفری، ا.؛ افلاکی، ا. و بهره دار، م.ج. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوپوس. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 9(33)، 127-144.
رضایی، ع.م.؛ شریفی، ط.؛ غضنفری، ا.؛ افلاکی، ا. و بهره دار، م.ج. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و متابعت درمانی بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ۱۲(۴) ،۱-۹.
رضایی، ع.م.؛ شریفی، ط.؛ غضنفری، ا.؛ افلاکی، ا. و بهره دار، م.ج. (1399).نقش ایجاد الگوهای منعطف رفتار از طریق مواجهه ارزش‌محور در فرآیند روان‌درمانگری. مجله علمی پژوهشی روانشناسی، 4(24)، 453-435.
 شریفی ساکی، ش؛ علیپور، ا؛ آقایوسفی، ع.، محمدی، م.ر.، و قربانی بناب، ب. (1398). رابطه خود دلسوزی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان با واسطه اضطراب مرگ. مجله روانشناسی سلامت، 8(29)، 67-52.
صبور، س.، کاکابرایی، ک. (1395). اثربخشی گروه‌درمانی پذیرش و تعهد بر میزان علائم افسردگی، استرس و شاخص‌های درد در زنان مبتلا به درد مزمن. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، ۲(۴)،۱-۹.
فرخزادیان، ع.1.، عندلیب، ل.، و یوسفوند، م. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در افراد مبتلا به سرطان. فصلنامه رویش روانشناسی، 17(1)، 52-45.
کشاورز افشار، ح.؛ رافعی، ز.؛ میرزائی، ع. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب فراگیر. نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، 17(3)، 296-289.
کیانی، س.؛ صباحی، پ.؛ مکوند‌حسینی، ش.؛ رفیعی‌نیا، پ.؛ آل‌بویه، م.ر. (1399). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی ‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 9(36)، 150-133.
مظهری آزاد، ف.، عابدی، ح.ع.، و ناجی، س.ع. (1389). پیامدهای روانی عاطفی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک. مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان، 10(19)، 24-14.
Alonso, M., Lopez, A., Losada, A., Gonzalez, JL., Wetherell, JL. (2017). Acceptance and commitment therapy and selective optimization with compensation for institutionalized older people with chronic pain. Pain medicine. 78, 38–48.
Gilbert,  P. (2014).The origins and nature of compassion focused therapy. Clinical Psychology, 53(1), 6-41.
Gilbert, P. (2009). An Introduction to the Theory & Practice of Compassion Focused Therapy and Compassionate Mind Training for Shame Based Difficulties: Workshop notes. Online published. Retrieved from:http://www.compassionatemind.co.uk.
Govrin, A. (2014). The vice and virtues of monolithic thought in the evolution of psychotherapy, Psychotherapy Integration. 24(2), 79-90.
Harris, R. (2013). The foundations of flourishing. Inwell-being (pp. 1-29). Oakland, United States: Context Press.
Hayes, S. (2008). Six main processes in ACT: Psychological flexibility model. Ali Faizi (translator). Retrieved on October 1, from the website of the Center for Psychological Services and Life Counseling http://www.mrmz.ir.
Hayes, s. C., Pistorello, J., Bigland, A. (2008). Acceptance and Commitment therapy: model, data, and extension to the prevention of suicide. Journal of Behavior and Cognitive therapy. X, (1), 81-102.
Karlin, B.E., Brown, G.B., Trockel, M., Cunning, D., Zeiss, A.M. & Taylor, C.B. (2012). National dissemination of cognitive behavioral therapy for depression in the Department of Veterans Affairs Health Care System: therapist and patient-level outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 80, 707-718.
Kolts, L.R.L., Bell, T., Levy, J.B. and Irons, C. (2018). Wxperiencing Compassion Focused Therapy from the Inside Out. The Guilford Press. New York.
Mattoff, M. (2018). Circumstances to integrate acceptance and commitment therapy Witj short-term psychodynamic psychotherapies. Cogent Psychology, 5(1), 1-24.
Moses, N., Wiggers, J., Nicholas, C.,& Cockburn, J. (2005). Prevalence and correlates of perceived  unmet needs of people with systemic lupus erythematosus. Patient Educ Couns, 57(1), 8-30.
Polk, K. L., Schoendorff, B., Webster, M., & Olaz, F. (2016). The Essential Guide to the ACT Matrix. Context Press, An imprint of New Harbinger Publications, Inc. Oakland, CA.
Salami, SO. (2010). Job stress and counterproductive work behavior: Negative affectivity as a moderator. Soc Sci; 5, 486-492.
Sarmad, Z., Bazargan, A., Hejazie, A. (2019). Research Met in Behav Sci. Tehran: Agah.
Sturgeon, J.A., & Zautra, A.J. (2017). State and trait pain catastrophizing and emotional health in rheumatoid arthritis. J Behav Med; 45(1), 69-77.
Tirch, D., Schoendorff, B., Silberstein, L.R. (2014). The ACT practitioners guide to the science of compassion. New York, NY:New Harbinger.
Vowles, K., McNeil, D., Groos, R., MC, Daniel., & Mouse, A. (2019). effects of pain acceptance and pain control strategies on physical impairment in individuals with chronic low back pain. Behav Ther; 38, 412-425.
Wai EK, Roffey, DM., Bioshop, P., Kwon, BK., & Dagenais, S. (2017). Causal assessmentof occupational lifting and low back pain: Results of systematic review. Spain J; 10(6), 554-566.
Weissman, A.N., Beck, A.T. (1978). Development and validation of the dysfunctional attitude scale. Paper presented at the annual meeting of the association for the advancement of behavior therapy. Chicago: IL.
Wells, A., & Carter, K. (2001). Further tests of a cognitive model of Generalized Anxiety Disorder: Meta-cognitions and worry in GAD, panic disorder, social phobia, depression, and non-patients. Behavior Therapy, 32, 85–102.