با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی.

3 گروه روانشناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

4 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر اضطراب و افسردگی بیماران قلبی شهر تهران در سال 1398 انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون (سه گروهی) با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران قلبی شهر تهران تشکیل دادند که از بین آن‌ها 45 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان هیجان مدار 9 جلسه 60 دقیقه‌ای و گروه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای 5 جلسه 20 دقیقه‌ای تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل افسردگی (بک، استیر و براون، 1996) و اضطراب (بک، اپستین، براون و استر، 1988) بودند که در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورداستفاده قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم‌افزار spss24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کواریانس) انجام گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که هر دو مداخله به‌کاررفته در این پژوهش می‌توانند به‌طور معناداری اضطراب و افسردگی بیماران قلبی را بهبود بخشیدند (05/0p <)، با این تفاوت که مداخله مبتنی بر درمان هیجان مدار دارای تأثیر بیشتری بر اضطراب و افسردگی بیماران قلبی بود. به‌علاوه در مرحله پس‌آزمون-پیگیری تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد (05/0p <) که بیانگر پایداری تغییرات مداخله است. نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش، درمان هیجان مدار و درمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای، مداخلات مؤثری در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران قلبی دارند اما تأثیر درمان هیجان مدار بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Effectiveness of Emotion-Focused Therapy and Transcranial Direct Current Stmulation on Anxiety and Depression of Patients with Coronary Artery Disease

نویسندگان [English]

  • shahnaz gili 1
  • vahid sadeghi zavareh 2
  • Sayed Abbas Haghayegh 3
  • alireza Alizadeh ghavidel 4
  • hassan rezayi jamalloi 3

1 Department of Psychology,, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Eduction and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4 Professor of Cardiac Surgery Heart Valve Disease Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to compare the effectiveness of Emotion-focused therapy and Transcranial Direct Current Stimulation on anxiety and depression in heart patients in Tehran in 2019. Method: The research method is semi-experimental with a pretest-posttest design (three groups) with two experimental groups and one control group. The statistical population of the study consisted of all cardiac patients in Tehran, among whom 45 were selected by available sampling method and randomly assigned in two experimental groups and one control group (15 people in each group). The Emotion-focused therapy experiment group was trained in nine 60-minute sessions and the Transcranial Direct Current Stimulation group received training during five 20-minute sessions, and the control group remained on the waiting list. The tools used in the present study included depression (Beck, Steer & Brown, 1996), and anxiety (Beck, Epstein, Brown & Esther, 1988) questionnaires, which were administered in two stages of pre-test and post-test. The analysis of data obtained from the implementation of the questionnaires were performed through SPSS-24 software in two descriptive and inferential sections (analysis of covariance). Findings: The findings showed that both interventions used in this study could significantly decrease the anxiety and depression of heart patients (p <0.05), with a greater effect of emotion- focused therapy on anxiety and depression compared to Transcranial Direct Current Stimulation. In addition, no significant difference was observed in the posttest and follow up phases (p <0.05), which indicates the stability of intervention changes. Conclusion: According to the results of this study, the treatment of Emotion-focused therapy and Transcranial Direct Current Stimulation are effective interventions in reducing anxiety and depression in heart patients, but Emotion-focused therapy was more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • depression
  • Emotion-focused therapy
  • Transcranial Direct Current Stmulation
  • heart patients
اسمری برده زرد، یوسف؛ محمدامین زاده، دانا؛ و حسین ثابت، فریده. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه‌کننده به بیمارستان سینا. فصلنامه نوید نو، 21(65)، 22-11.
بهزاد، کاترین؛ ذاکری، سعیده؛ و وفایی، حمیدرضا. (1398). بررسی ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونر قلب در بیماران تحت عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر در شهرستان بابل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، 10-6.
چوب‌فروش‌زاده، آزاده؛ شریفی، علی اکبر؛ صیادی فر، کبری. (1397). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب سلامت در مراقبان بیماری سرطانی شهرکرد، مجله علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت پیام نور 7(25)، 1397.
حسین‌پور،   محمدرضا؛     سمیعی،     لاله؛    و  نعمت‌اللهی، مریم. (1395). بررسی رابطه بین حس انسجام و اضطراب در بیماران عروق کرونر قلبی در شهر تبریز. توسعه پرستاری در سلامت، 7(2)، 67-59.
ستاری سفیدان جدید، کاظم؛ نقوی ساری گونی، المیرا و رستمی، رضا. (1398). بررسی اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افسردگی مقاوم به درمان: مقاله‌ای موروری. مجله رویش روانشناسی، 8 (8)، 1-6.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1398). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
غزنوی خضرآبادی، فاطمه؛ و نیکنام، ماندانا. (1398). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(3)، 225-213.
کرمی، جهانگیر؛ بگیان، محمدجواد؛ مومنی، خدامراد؛ و الهی، عادله. (1397). سنجش درد ذهنی: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه چندبعدی درد ذهنی. فصلنامه روانشناسی سلامت، 7(25)، 172-146.
نکونام، آسیه؛ اعتمادی، ثریا؛ و پورنقاش تهرانی، سعید. (1397). اثربخشی رویکرد زوج درمانی هیجان‌مدار بر رضایت جنسی و تنیدگی زناشویی بیماران قلبی بای پس­‌عروق کرونر. مجله علوم روانشناختی، 17(65)، 78-61.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thed.). Washington, DC. American Psychiatric Press.
Anderson, R. J., Hoy, K. E., Daskalakis, Z. J., & Fitzgerald, P. B. (2016). Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment resistant depression: Re-establishing connections. Clinical Neurophysiology, 127(11), 3394-3405.‏
Angus, L. E., & Greenberg, L. S. (2011). Working with narrative in emotion-focused therapy: Changing stories, healing lives. American Psychological Association.‏
Berlow, Y., Vakili, A. Z., Carpenter, L., & Philip, N. (2019). S107. Transcranial Direct Current Stimulation for Depression and Risk of Treatment Emergent Mania: An Updated Meta-Analysis. Biological Psychiatry, 85(10), S339.
Bos, M. M., de Vries, L., Rensen, P. C., van Dijk, K. W., Blauw, G. J., van Heemst, D., & Noordam, R. (2020). Apolipoprotein E genotype, lifestyle and coronary artery disease: gene-environment interaction analyses in the UK Biobank population. medRxiv.
Carney, R. M., Freedland, K. E., Rubin, E. H., Rich, M. W., Steinmeyer, B. C., & Harris, W. S. (2019). A Randomized Placebo-Controlled Trial of Omega-3 and Sertraline in Depressed Patients With or at Risk for Coronary Heart Disease. The Journal of clinical psychiatry, 80(4).
Chang, Z., Guo, A. Q., Zhou, A. X., Sun, T. W., Ma, L. L., Gardiner, F. W., & Wang, L. X. (2020). Nurse‐led psychological intervention reduces anxiety symptoms and improves quality of life following percutaneous coronary intervention for stable coronary artery disease. Australian Journal of Rural Health.
Christle, J. W., Knapp, S., Geisberger, M., Cervenka, M., Moneghetti, K., Myers, J., & Boscheri, A. (2020). Interval Endurance and Resistance Training as Part of a Community-Based Secondary Prevention Program for Patients With Diabetes Mellitus and Coronary Artery Disease. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention, 40(1), 17-23.
De Oliveira, C., de Freitas, J. S., Macedo, I. C., Scarabelot, V. L., Ströher, R., Santos, D. S., ... & Torres, I. L. (2019). Transcranial direct current stimulation (tDCS) modulates biometric and inflammatory parameters and anxiety-like behavior in obese rats. Neuropeptides, 73 (2), 1-10.
Drissa, M., Madiouni, M., & Habiba, M. (2020). Acute coronary syndrome without ST segment elevation: Gender influence. Archives of Cardiovascular Diseases Supplements, 12(1), 23.
Dryden, W. (2019). The distinctive features of rational emotive behavior therapy. In Advances in REBT (pp. 23-46). Springer, Cham.
Farquhar, J. M., Stonerock, G. L., & Blumenthal, J. A. (2018). Treatment of anxiety in patients with coronary heart disease: A systematic review. Psychosomatics, 59(4), 318-332.
Feffer, K., Fettes, P., Giacobbe, P., Daskalakis, Z. J., Blumberger, D. M., & Downar, J. (2018). 1 Hz rTMS of the right orbitofrontal cortex for major depression: Safety, tolerability and clinical outcomes. European Neuropsychopharmacology, 28(1), 109-117.‏
Gola, D., Erdmann, J., Müller‐Myhsok, B., Schunkert, H., & König, I. R. (2020). Polygenic risk scores outperform machine learning methods in predicting coronary artery disease status. Genetic Epidemiology.
Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2006). Emotion-focused therapy for depression. American Psychological Association.‏
Holt, R., Kornhaber, R., Kwiet, J., Rogers, V., Shaw, J., Law, J., & Cleary, M. (2019). Insecure adult attachment style is associated with elevated psychological symptoms in early adjustment to severe burn: A cross-sectional study. Burns.
Jinnouchi, H., Kolodgie, F. D., Romero, M., Virmani, R., & Finn, A. V. (2020). Pathophysiology of Coronary Artery Disease. In Vessel Based Imaging Techniques (pp. 211-227). Springer, Cham.
Johnson, S. M. (2019). Attachment theory in practice: Emotionally focused therapy (EFT) with individuals, couples, andfamilies. Guilford Publications.
Johnson, S. M., Makinen, J. A., & Millikin, J. W. (2001). Attachment injuries in couple relationships: A new perspective on impasses in couples therapy. Journal of marital and family therapy, 27(2), 145-155.
Judd, M. W. (2016). The moderating effects of positive and negative automatic thoughts on the relationship between positive emotions and resilience.‏
Kim, S. E., Yin, M. Z., Kim, H. J., Vorn, R., Yoo, H. Y., & Kim, S. J. (2020). Decreased inward rectifier and voltage-gated K+ currents of the right septal coronary artery smooth muscle cells in pulmonary arterial hypertensive rats. The Korean Journal of Physiology & Pharmacology, 24(1), 111-119.
Lee, M., Park, S., & Lee, K. S. (2020). Relationship between Morbidity and Health Behavior in Chronic Diseases. Journal of Clinical Medicine, 9(1), 121-130.
Meinitzer, S., Baranyi, A., Holasek, S., Schnedl, W. J., Zelzer, S., Mangge, H., & Enko, D. (2020). Sex-Specific Associations of Trimethylamine-N-Oxide and Zonulin with Signs of Depression in Carbohydrate Malabsorbers and Nonmalabsorbers. Disease Markers.
Meyer, M. L., Lin, F. C., Jaensch, A., Mons, U., Hahmann, H., Koenig, W., ... & Rothenbacher, D. (2019). Multi-state models of transitions in depression and anxiety symptom severity and cardiovascular events in patients with coronary heart disease. PloS one, 14(3), 14-2.
Mirbolouk, M., Kianoush, S., Dardari, Z., Miedema, M. D., Shaw, L. J., Rumberger, J. A., ... & McEvoy, J. W. (2020). The association of coronary artery calcium score and mortality risk among smokers: The coronary artery calcium consortium. Atherosclerosis, 294(8), 33-40.
Miuli, A., Spano, M. C., Lorusso, M., Sociali, A., Pettorruso, M., Di Muzio, A., & Di Muzio, A. (2020). Transcranial direct current stimulation for Phantom Limb Pain circuitopathy: Efficacy and safety in a patient with a cardiac defibrillator. Clinical neurophysiology: official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 131(1), 345-330
Nádró, B., Kovács, B., Diószegi, Á., Juhász, L., Páll, D., Paragh, G., & Harangi, M. (2020). P76 Carotid Artery Disease in Patients with Newly Diagnosed, Untreated Familial Hypercholesterolemia . Artery Research, 25(10), S119-S119.
Ostergaard, T., Lundgren, T., Zettle, R. D., Landrø, N. I., & Haaland, V. Ø. (2020). Norwegian Acceptance and Action Questionnaire (NAAQ): A psychometric evaluation. Journal of Contextual Behavioral Science , 15(3), 103-109.
Pascual-Leone, A. (2009). Characterizing and modulating neuroplasticity of the adult human brain. The cognitive neurosciences, 140 (12), 141-152.‏
Rooney, M. R., Alonso, A., Folsom, A. R., Michos, E. D., Rebholz, C. M., Misialek, J. R., & Lutsey, P. L. (2020). Serum magnesium and the incidence of coronary artery disease over a median 27 years of follow-up in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study and a meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 111(1), 52-60.
Ryan, I. (2020). Anxious Generation: a Review of the Relationship Between Anxiety Disorders and Cardiovascular Disease in Youth. Current Epidemiology Reports, 1-5.
Ski, C. F., Taylor, R. S., McGuigan, K., Lambert, J. D., Richards, S. H., & Thompson, D. R. (2019). Psychological interventions for depression and anxiety in patients with coronary heart disease, heart failure or atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2019 (12), CD013508.
Thomas, I. C., Takemoto, M. L., Forbang, N. I., Larsen, B. A., Michos, E. D., McClelland, R. L., & Criqui, M. H. (2020). Associations of recreational and non-recreational physical activity with coronary artery calcium density vs. volume and cardiovascular disease events: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging, 21(2), 132-140.
Um, M., Hershberger, A. R., & Cyders, M. A. (2019). The relationship among depressive symptoms, urgency, and problematic alcohol and cannabis use in community adults. Addictive behaviors, 88 (15), 36-42.
Van De Hoef, T. P., Echavarria-Pinto, M., Meuwissen, M., Stegehuis, V. E., Escaned, J., & Piek, J. J. (2020). Contribution of age-related microvascular dysfunction to abnormal coronary: hemodynamics in patients with ischemic heart disease. JACC: Cardiovascular Interventions, 13(1), 20-29.
Xu, J, S, Fregni, F,& Brody. (2013). tDCS reduces negative affect but not cigarette craving in overnight abstinent smokers,Frontiers in Psychiatry, 112 (4), 1-8.
Zi, J., Yi, O. F., Dong, C., Zhao, Y., Li, D., & Tan, Q. (2020). Anxiety Administrated by Dexmedetomidine to Prevent New-Onset of Postoperative Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft. International Heart Journal, 18 (2), 19-132.
Zwack, J., & Greenberg, L. (2020). Where Are the Emotions? How Emotion-Focused Therapy Could Inspire Systemic Practice. In Systemic Research in Individual, Couple, and Family Therapy and Counseling (pp. 249-264). Springer, Cham.