با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استاد، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر افسردگی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۲ بود. روش: روش اینپژوهش طرح آزمایشی تک موردی از نوع خطوط پایه چندگانه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران دیابتی نوع ۲شهر مشهد در سال 1398 بود. در این پژوهش 4 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به مقیاس‌های افسردگی، رضایت جنسی و پرسشنامه کیفیت زندگی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی بر کاهش افسردگی و بهبود رضایت جنسی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۲ اثربخش است. نتیجه‌گیری: می‌توان از درمان بهزیستی روانشناختی به‌عنوان یک راهبرد کوتاه‌مدت روان‌درمانی که با پیامدهای مثبت در زندگی فردی و بین فردی همراه است، برای کاهش افسردگی، بهبود رضایت جنسی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۲ استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Well-being Therapy on Depression, Sexual Satisfaction and Quality of Life in Type 2 Diabetic Patients

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahjerdi 1
  • Mansour Sodani 2
  • Maryam Gholamzade Jofre 3
  • Parviz Asgari 4

1 Ph.D Student of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Professor, Department of Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

4 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to study the effectiveness of well-being therapy on depression, sexual satisfaction and quality of life in type 2 diabetic patients. Method: The research method was asynchronous multiple baseline single-case experimental design. The statistical population of this study was all type 2 diabetic patients in the city of Mashhad in 2019. In this study, 4 people were selected by purposive sampling method, they responded to the depression, sexual satisfaction scales and the quality of life questionnaire. Data were analyzed by visual chart analysis and using the reliable change index. Findings: Data analysis results showed that well-being therapy is effective in reducing depression, improving sexual satisfaction and quality of life in type 2 diabetic patients. Conclusion: Well-being therapy as a short-term psychotherapy strategy with positive consequences in individual and interpersonal life can be used to reduce depression, improve sexual satisfaction and quality of life in type 2 diabetic patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being Therapy
  • Depression
  • Sexual Satisfaction
  • Quality of Life
  • Type 2 Diabetes
پژوهشگر، مهناز؛ رجائی، علیرضا؛ خوی نژاد، غلامرضا؛ و بیاضی، محمدحسین (1398). بررسی تأثیر بهزیستی درمانی بر افسردگی، خود مدیریتی و کنترل قند خون در زنان مبتلا به دیابت نوع دو. فصلنامه پرستاری دیابت، ۷ (۴): ۹۴۳-۹۵۷.
پوراکبر، سمیه (1389). بررسی نقش ویژگی‌های شکایتی در تبیین رابطه بین رضایت جنسی با رضامندی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
خزایی، امیر؛ شمسی‌پور، حمید؛ و دوازده امامی، محمدحسن (1397). اثربخشی بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و
بهزیستی روانشناختی زنان خانه‌دار. روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 5(5): 43-52.
دانشور، سمیرا، خدامرادی، علی، غضنفری، زینب و منتظری، علی (1397). بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی: یک مطالعه مقایسه‌ای. پایش، 17(5): 541-550. رحیمی، مهرعلی؛ رشادت، سهیلا؛ فریدمرندی، بهروز؛ و زکی ئی، علی (1397). بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(164): 164-169.
رمضانی اول، مصطفی؛ احدی، حسن؛ عسگری، پرویز؛ و نجات، حمید (1399). اثربخشی بهزیستی درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی. فصلنامه تعالی مشاوره و روان‌درمانی، 9(34): 33-45.
قندهاریزاده، افسانه؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ و باقری، فریبرز (1397). اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو. نشریه روان پرستاری، 6(1): 53-62.
محمودی، اعظم؛ و علوی، موسی (1389). کنترل بر خود: نیاز مهم آموزش سلامت روان در بیماران دیابتی. پژوهش پرستاری، 5(19): 68-75.
نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکویی نایینی، کوروش، محمد، کاظم؛ و مجدزاده، سیدرضا (1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت: ترجمه و روان‌سنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 4(4): 1-12.
 
Afshari, P.,Yazdizadeh, S.,Abedi,P.,&Rashidi, A. (2017).The Relation of Diabetes Type 2 with Sexual Function among Reproductive Age Women in Iran, a Case-Control Study. Advances in Medicine, 48: 1-5.
Bobes, J., Gonzalez, M.P., Bascaran, M.Z., Arango, C., Saiz, P.A., & Bousono, M. (2001). Quality of life and disability in patients with obsessive-compulsive disorder. European Psychiatry, 16(4): 239-245.
Bongers PJ, Greenberg CA, Hsiao R, Vermeer M, Vriens MR, Holzik MF, et al. (2020). Differences in long-term quality of life between hemithyroidectomy and total thyroidectomy in patients treated for low-risk differentiated thyroid carcinoma. Surgery. 167(1):94-101.
Byiers, B.J., Reichle, J., & Symons, F.J. (2012). single-subject experimental design for evidence-based practices. American Journal of Speech-Language Pathology, 21(4): 397-414.
Carcedo, R.,Fernández-Rouco, N.,  Fernandez-Fuertes, N., & Luis Martínez-Alvarez, J.(2020). between Sexual Satisfaction and Depression and Anxiety in Adolescents and Young Adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3): 841.
Cupach, W.R., & Metts, S. (1991). Sexuality and communication in close relationships. In K. McKinney & S. Sprecher’s (Eds.), Sexuality in close relationships (pp. 93–110). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Fava, G. (2012). The clinical role of psychological well-being. World Psychiatry, 11(2): 102–103.
Hajure Jarso,M.,  & Likasa, D. (2020).Prevalence and Associated Factors of Depression Among Diabetic Outpatients in Ethiopia. Primary Care Companion for CNS Disorders, 22(2): 19.
Hirisave, U. (2018).Well-being therapy: Treatment manual and clinical applications. Indian Journal of Medcal Research, 148(1): 120–122.
Ilic, I., Sipetic-Grujicic, S., Grujicic, J., Zivanovic Macuzic, I., Kocic, S., & Ilic, M. (2019). Psychometric Properties of the World Health Organization’s Quality of Life (WHOQOL-BREF) Questionnaire in Medical Students.Medicina (Kaunas), 55(12): 772.
Jing, X.,Chen, J.,Dong, Y., Han, D., Zhao, H., Wang, X., Gao, F., Li, C., Cui, Z., Liu, Y., & Ma, J. (2018). Related factors of quality of life of type 2 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. Health Qual Life Outcomes, 16: 189.
Khaledi, M., Haghighatdoost,F., Feizi,  A., & Aminorroaya, A. (2019). The prevalence of comorbid depression in patients with type 2 diabetes: an updated systematic review and meta-analysis on huge number of observational studies. Acta Diabetologica, 56(6): 631-650.
Khan, P., Qayyum, N., Malik, F., Khan, T., Khan, M., & Tahir, A. (2019). Incidence of Anxiety and Depression Among Patients with Type 2 Diabetes and the Predicting Factors. Cureus, 11(3): 4254.
Lobo, M., Moeyaert, M.,  Cunha, A., & Babik, L. (2017). Single-case design, analysis, and quality assessment for intervention research. Journal of Neurologic Physical Therapy, 41(3): 187-197.
Massey, C., Feig, E., Duque-Serrano, L., & Wexler, D. (2019).Well-being interventions for individuals with diabetes: A systematic review. diabetes research clinical practice, 147: 118-133.
Mat Din,H.,Nor Akahbar, S., & Ibrahim, R. (2018). The association between depression and sexual satisfaction among Malay elderly in Malaysia. Heliyon, 5(6): 1-4.
Moeenizadeh, M., & Kumar, K. (2010). Well - Being Therapy (WBT) for Depression. International Journal of Psychological Studies, 2(1):107-115.
Moeenizadeh, M., & Zarif, H. (2017). M.A.The Efficacy of Well-Being Therapy for Depression in Infertile Women. International Journal of Fertility and Sterility, 10(4): 363–370.
Pedersen, M., Giraldi, A., Kristensen, E., Lauritzen, T., Sandbæk, A., & Charles, M. (2015). Prevalence of sexual desire and satisfaction among patients with screen-detected diabetes and impact of intensive multifactorial treatment: Results from the ADDITION-Denmark study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 33(1): 3–10.
Pérez-Flores J, Hernández-Torres A, Montón F, Nieto A. (2020). Health-related quality of life and depressive symptoms in Friedreich ataxia. Quality of life research. 29(2):413-420.
Rotterman, E., & Wright, J.H.(2019). Well-Being Therapy for Recurrent Depression and Chronic Pain. Psychotherapy and Psychosomatics, 88: 378–379
Ruini, C., & Fava, G. (2012). Role of well-being therapy in achieving a balanced and individualized path to optimal functioning. Clinical Psychology & Psychotherapy, 19(4): 291-304.
Scogin, F., Beutler, L., Corbishley, A., & Hamblin, D. (2006). Reliability and validity of the short form beck depression inventory with older adults. Journal of Clinical Psychology, (44): 853–857.
Trikkalinou, A., Papazafiropoulou, A., & Melidonis, A. (2017). Type 2 diabetes and quality of life. World Journal of Diabetes, 8(4): 120–129.
Zheng, Y., Ley, S, H & Hu, F.B. (2018). Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nature Reviews Endocrinology, 14(2):88-98.