با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه پیام‌نور، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر افسردگی، شدت درد ادراک‌شده و اضطراب مرتبط با درد در بیماران مبتلا به سردرد مزمن در سال 1398 انجام شد. روش: پژوهش نیمه‌تجربی حاضر با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دوماهه با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. تعداد 60 نفر از مراجعه‌کنندگان به یکی از بیمارستان‌های شهر اصفهان با سابقه شکایت سردرد مزمن از طریق نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری جایگزین شدند. ابزارهای این پژوهش؛ پرسشنامه‌های افسردگی زونک (1965)، درد مک‌گیل (1997) و اضطراب درد مک‌کراکن (1967) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل آماری اندازه‌گیری مکرر تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش خودشفابخشی در بهبود افسردگی، کاهش شدت درد ادراک‌شده و کاهش اضطراب مرتبط با درد شرکت‌کنندگان در آموزش خودشفابخشی در پس‌آزمون و پیگیری تأثیر معناداری داشته است (001/0>p). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد آموزش خودشفابخشی با کاهش استرس فیزیولوژیک از طریق درمان خاطرات سلولی مخرب، اصلاح سبک زندگی و آموزش تکنیک‌های آرام‌سازی، موجب کاهش سردرد افراد مبتلا شده است؛ بنابراین می‌توان از این روش به‌عنوان یک رویکرد جدید با اثرات نسبتاً پایدار برای کاهش سردردهای مزمن در مراکز درمانی و خدمات روان‌شناختی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Training of Self-Healing(Healing codes) on Depression, Severity of Pain Perception & Pain-related anxiety in Chronic Headache Patients

نویسندگان [English]

  • Nasrin Shahbazi 1
  • zohreh latifi 2

1 M.A. of Family Counselling, Payame Noor University, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Iran.

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to determine the effectiveness training of self-healing on depression, pain perception severity and pain-related anxiety in chronic headache patients. Method: The present semi experimental study design with pre-test, post-test and follow-up design with experimental and control groups. Sixty clients with complaints of chronic headeche referred to one of Isfahan city Hospitals were selected through available sampling and randomly divided in two groups (n= 30). The research tools were included of the Zonc depression (1965), McGill pain (1997) and McCracken pain anxiety (1967). Findings: The results showed that training of self-healing has significant effects on improvement of depression, decrease of pain perception and pain-related anxiety experimental group in the posttest and follow-up (P<0.001). Conclusion: Self-healing training has been shown to reduce headaches by reducing physiological stress by treating destructive cellular memories, modifying lifestyles, and teaching relaxation techniques. Therefore, this method can be used as a new approach with relatively stable effects to reduce chronic headaches in medical centers and psychological services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-healing
  • Physiological stress
  • Depression
  • Chronic headache
  • Pain-related anxiety
ابراهیمی، ف.؛ نجمی‌ورزنه، ف.؛ محمدی، ی.؛ رازقی‌جهرمی، س.؛ نجمی‌ورزنه، ف.؛ تقا، م. (1397). انواع سردردهای تنشی و میگرنی میان کارکنان پزشکی در بیمارستان سینا، تهران، ایران. مجله علوم اعصاب شفای خاتم، ۶ (۲): ۲۵-۳۰.
باقری، س؛ و سجادیان، ا. (1397). اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت علائم و فاجعه پنداری درد در دانشجویان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی. فصلنامه بیهوشی و درد، 9(۳): ۵۲-۶۵.
پاک‌نژاد، م.؛ اصغری‌مقدم، م. ع.؛ رحیمی‌نژاد، ع.؛ رستمی، ر؛ و طاهری، آ. (1393). ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 5(3): 71-94.
خسروی، م.؛ صدیقی، ص.؛ مرادی‌علمداری، ش. زنده‌دل، ک. (1392). پرسشنامه فارسی درد مکگیل؛ ترجمه، انطباق و پایایی در بیماران مبتلا به سرطان: گزارش کوتاه. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71(1): 53-58.
خضری‌مقدم، ن.؛ بنی‌اسد، ح. و کهرازیی، ف. (1384). بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 7(32): 52-69.
زارعان، ف. (1398). اثربخشی آموزش خودشفابخشی (سلف‌هیلینگ) بر سرمایه‌های روان‌شناختی، تحمل پریشانی و سردرد همسران معتادان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه پیام نور اصفهان.
سلطانی، م.؛ لطیفی، ز؛ و موسوی، ش. (1398) تأثیر آموزش خودشفابخشی (سلف­هیلینگ) بر شفقت به خود، نگرانی از تصویر تن و روند بهبود بیماری­ در بیماران مبتلا به سرطان پوست. فصلنامه پوست و زیبایی، 10(4): 223-234.
شیرین‌بیان، پ. (1388). روایی و پایایی آزمون افسردگی زونگ سالمندان در تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
صدوقی، م؛ و عکاشه، گ. (1388). اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری در کاهش سردرد تنشی مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ۱۱ (۳): ۸۵-۹۲.
عربی، ا و باقری، م. (1396). نقش میانجی‌گری راهبردهای تنظیم هیجان بین شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلال درد مزمن. نشریه علمی روانشناسی سلامت، 6(22)، 72-87.
عزیزی، م.؛ آقامحمدیان ‌شعرباف، ح. ر.؛ مشهدی، ع؛ و اصغری ‌ابراهیم‌آباد، م. ج. (1396). بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران. نشریه علمی روانشناسی سلامت، 6(22)، 88-100.
عظیمی، ز.؛ حقایق، س. ع؛ و نوروزی، م. (1398). نقش تعدیل‌‌کننده کیفیت خواب در رابطه اضطراب صفت- حالت با شدت علائم بیماران مبتلا به سردرد‌های میگرنی. نشریه علمی روانشناسی سلامت، 8(30)، 26-38.
علی‌پور، ا.؛ قدمی، ا.؛ علی‌پور، ز؛ و عبداله‌زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 8(32): 163-175.
قرقانی، ر. (1398). آموزش خودشفابخشی (سلف‌هیلینگ) بر بهبود روند بیماری فشار خون، بهداشت روان‌شناختی و ناشکیبایی در بیماران مبتلا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه پیام نور اصفهان.
لوید، ا؛ و جانسون، ب. (2005). «کد شفابخش». ترجمه زهره لطیفی و مهدی مروی. (1396). اصفهان: انتشارات مؤلف.
محمدی‌فخار، ف.؛ رفیعی، ف.؛ جمشیدی، ر؛ و اینانلو، م. (1389). تأثیر آرام‌سازی فکر بر اضطراب درد پانسمان سوختگی، کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل. نشریه پژوهش پرستاری، ۵ (۱۹): ۵۸-۶۷.
مصلحی، ر (1398). آموزش خودشفابخشی (سلف­هیلینگ) بر بهبود روند بیماری دیابت نوع 2، سرسختی روان­شناختی و بهزیستی هیجانی در بیماران مبتلا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه پیام نور اصفهان.
مؤمنی‌مهرجردی، م.؛ راوری، ح.؛ عطارزاده‌حسینی، س. ر؛ و خوش‌رفتاریزدی، ن. (1396). تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58(7): 403-410.
Burke, K. M., Lemone, P. & Mohn-Brown, E. L. (2003). Medical surgical nursing care. United State of America: Prenticehall.
Byers, J. F., Bridges, S., Kijek, J., LaBorde, P. (2001). Burn patients’ pain and anxiety experiences. Journal of Burn Care & Rehabilitation, 22(2), 144-9.
Carroll, D. & Bowstler, D. (1993). Pain management and nursing care. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Chan, I. Y., Koh, K., Teo, Y. C., Tamin, R. Z., Lim, A., Fredericks, S. (2013). Biochemical and psychometric evaluation of Self-Healing qigong as a stress reduction tool among first year nursing and midwifery students. Complementary Therapies in Clinical Practice, 19(4), 179-183.
Chen, Y. F., Huang, X. Y., Chien, C. H., & Cheng, J. F. (2017). The effectiveness of diaphragmatic breathing relaxation training for reducing anxiety. Journal of Perspectives in psychiatric care, 53(4), 329-336.
Homayouni, K., Hadi, N., Herfedoust, Biazar, B., Montazeri, A. (2016). Acupuncture versus medical treatment for migraine headache: quality of life outcome. Payesh, 15(6): 685-693.
Houle, T., & Nash, J. M. (2008). Stress and headache chronification. The Journal of Head and Face Pain, 48(1), 40-44.
Lampl, C., Thomas, H., Tassorelli, C., Katsarava, Z., Laínez, J. M., Lantéri-Minet, M., & et all. (2016). Headache, depression and anxiety: Associations in the Eurolight project. The Journal of Headache and Pain, 17(1), 59-65.
Latifi, Z., Soltani, M. & Mousavi, S. (2020). Evaluation of the effectiveness of self-healing training on self-compassion, body image concern, and recovery process in patients with skin cancer. Complementary Therapies in Clinical Practice, 40(2020), 101-180.
Lipton, B. (2005). The Biology of Belief;, Publisher: Hay House Inc.; 7.Anniversary edition (October 11, 2016). Mountain of Love، Elite Books, 2005.
 Lipton, B. (2014). The honeymoon effect; the science of creating heaven on earth, Publisher: Hay House Inc.; Reprint edition (April 1, 2014).
Loizzo, J. J., Peterson, J. C., Charlson, M. E., Wolf, E. J., Altemus, M., Briggs, W. M., ... & Caputo, T. A. (2010). The effect of a contemplative self-healing program on quality of life in women with breast and gynecologic cancers. Alternative Therapies in Health & Medicine, 16(3), 30.
Loyd, A. & Johnson, B. (2005). The healing codes, Unlocking the cellular sequence of life. by Light of Man Ministries. New York, Boston.
Loyd, A. & Johnson, B. (2011). The healing code. Grand central life & style. Hachette book group. New York. Boston, First book edition: February 2011.
Loyd, A. (2013). The Healing Codes will revolutionize heal. MANUAL Alex Loyd Services, LLC.
-Loyd, A. (2014). The Relationship Codes; Alexander Loyd Services, LLC, 2430 Vanderbilt Beach Road, Suite #108-410, Naples, Florida 34109 , PhD, ND, 2014.
Loyd, A. (2018). The Memory Engineering; Alexander Loyd Services, LLC, 2018. publisher. Hodder & Stoughton.
Loyd, A. (2019). The Healing Codes II; A step-by-step guide to whole-life healing; Publisher: Yellow Kite.
McCracken, L. M. & Dhingra, L. (2002). A short version of the pain anxiety symptoms scale (PASS-20): Preliminary development and validity. Journal of Pain Res Manage, 7, 45–50.
Ni, M. (2008). Secrets of self – helaing: harness power to heal common ailments, boost vitality, and achieve optimum wellness. Avery; EXCLUSIVE EDITION edition (December 26, 2008). New Yourk.
Philip, R. Appel. (2020). A Philosophical Approach to the Rehabilitation of the Patient with Persistent Pain, American Journal of Clinical Hypnosis, 62(4): 330-343.
Romestch, C., Denkinger, J. K., Engelhardt, M., Windthorst, P., Graf, J., Gibbons, P. & et all. (2020). Pain, somatic complaints, and subjective concepts of illness in traumatized female refugees who experienced extreme violence by the "Islamic State" (IS). Journal of Psychosomatic Research, 130, 1-9.
Seers, K., Crichto, N., Tutton, L., Smith, L. & Saunders, T. (2008) Effectiveness of relaxation for postoperative pain and anxiety: randomized controlled trial. Journal of Advance Nursing, 62(6), 681-8.
Soltani, M., Latifi, Z., Moosavi, S. (2020). The efect of self-healing education on self compassion, body image concern and improvement of disease process in suffering from skin cancers. Journal of Dermatology & Cosmetic, 10(4): 222-234.
Suljic, E., & Mehicevic, A. (2017). Correlation between the type of headache and depression in relation to gender. Journal of the Neurological Sciences, 381, 939-940.
White, M. L. (2012). Spirituality Self-care Effects on quality of life for patients diagnosed with chronic illness. Bulletin Luxembourgeois Des Questions Sociales, 29, 285-304