با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران.

4 استادیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

چکیده

مقدمه: مراقبین بیماران مبتلا به سرطان در فرایند مراقبت با شرایط سخت و اضطراب‌های متعددی مواجهه می‌شوند که مستقیماً بر نگرش و سلامت روان‌شناختی آن‌ها اثر می‌گذارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه‌ی معنای زندگی و نگرش به مرگ بین مراقبین بیمار مبتلا به سرطان و افراد عادی بود. روش: طرح مطالعه علی-مقایسه‌ای است. با مراجعه به بیمارستان فیروزگر و مرکز شیمی-درمانی روشنا، 52 نفر از افرادی که یکسال گذشته یکی از اعضای درجه‌یک خانواده ایشان به سرطان مبتلا شده‌اند؛ و آن‌ها به‌عنوان مراقب اصلی از او مراقبت می‌کرده‌اند به‌صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. گروهی که تجربه مراقبت از بیمار مبتلا به سرطان را نداشتند، نیز به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با گروه اول همتا شدند؛ هر دو گروه پرسشنامه‌های معنای زندگی (استگر، فرازیر، اُشی و کالر، 2006) و نیمرخ نگرش به مرگ – نسخة تجدیدنظرشده (وونگ، رکر و گسر، 1994) را تکمیل نمودند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس چند متغیری ارزیابی شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد افراد دارای تجربه مراقبت، اضطراب و اجتناب از مرگ بالاتری در شاخص نگرش به مرگ نسبت به افراد عادی گزارش می‌کنند؛ اما در معنای زندگی تفاوت معنادار بین دو گروه دیده نشد. نتیجه‌گیری: مراقبین با ابهام درباره آینده و روز به روز وخیم شدن حال بیمار روبه‌رو هستند؛ شرایطی که اضطراب از مرگ و تلاش برای اجتناب از آن را ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study on experience of meaning in life and death attitudes for caregivers of cancer patients and general people

نویسندگان [English]

  • delaram salehi 1
  • fariba zarani 2
  • ladan fata 3
  • mohamadreza sharbafchi 4

1 Ph.D. Candidate in Clinical Psychology, Shahid Beheshti University

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti University

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Iran University of Medical Sciences.

4 Assistant Professor, Department of Psychiatry, Isfahan University of Medical Sciences.of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Objective: In the process of caring, caregivers of cancer patients face difficult experiences and multiple stressors which directly affect their attitudes and psychological health. Purpose- The current study aimed to compare the meaning of life and attitude towards death between caregivers of cancer patients and general people. Method: It is a causal-comparative research study. Through visiting the Firoozgar Hospital and Roshana Cancer Center, a total of 52 individuals who had and cared for one first-degree relative affected with cancer for the past year were selected as the convenience sample. However, another group with no experience of caring cancer patient was selected as the convenience sample and matched with the first group. Both were asked to complete the Meaningful in Life Questionnaires (MLQ; Steger, Frazier, Oishi & Kaler, 2006) and the Death Attitude Profile (DAP) - Revised (Wang, Racker & Gasser, 1994). Data was analyzed using multivariate analysis of variance. Findings: Data analysis showed that those experiencing care, anxiety, and avoidance of death reported higher scores in death attitudes death compared to general people, although there were no significant differences in meaning in life. Conclusion: Cancer patient caregivers face uncertain future and worsening conditions for patients; which develop anxiety, and avoidance of death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • Cancer patient caregiver
  • Meaning in life
  • Attitude toward death
احمدی، سمیه.، حیدری، محمود.، باقریان، فاطمه. و کشفی، عبدالرسول. (1395). نوجوانی و تحوّل معنا: مقایسة منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان. مطالعات روانشناسی بالینی، 6(23)، 149-177.
 بشرپور، سجاد.، وجودی، بابک. و عطارد، نسترن. (1393). ارتباط جهت­گیری مذهبی و نگرش نسبت به مرگ با کیفیت زندگی و علائم­سازی در زنان جسمانی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 3(2)، 80-97
حیدرزاده، مهدی.، رسولی، مریم.، محمدی، فرحناز.، علوی مجد، حمید.، میرزایی، حمیدرضا. و طهماسبی، مامک. (1394). بررسی ابعاد رشد پس از سانحة ناشی از سرطان در بیماران نجات­یافته از آن. پرستاری و مامایی جامع­نگر، 25(76)، 41-33.
کریمی افشار، عضرت.، شعبانیان، گلناز.، سعید تالشی، لیلا. و توکلی، وحید. (1397). اثربخشی مداخله تنظیم هیجان بر تاب­آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 7(25)، 105-95.
موسوی، سیده زهرا.، گودرزی، محمدعلی. و تقوی، سید محمدرضا. (1398). پیش­بینی رشد پس از آسیب بر اساس شکرگزاری و حمایت
اجتماعی ادراک‌شده در زنان مبتلا به سرطان خون. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 8(30)، 59-39
 
Aoun, S., Slatyer, S., Deas, K., & Nekolaichuk, C. (2017). Family caregiver participation in palliative care research: challenging the myth. Journal of pain and symptom management, 53(5), 851-861. Bandura, A. (1994). Social cognitive theory and exercise of control over HIV infection. In Preventing AIDS (pp. 25-59). Springer, Boston, MA.
Bar-Tur, L., Savaya, R., & Prager, E. (2001). Sources of meaning in life for young and old Israeli Jews and Arabs. Journal of Aging Studies, 15(3), 253-269.
 
 Bastani, F., Sayahi, S., & Haghani, H. (2012). Social support and relationship with hope among mothers of a child with leukemia. Journal of clinical nursing and midwifery, 1(1), 23-32.
Bauer-Wu, S., & Farran, C. J. (2005). Meaning in life and psycho-spiritual functioning: a comparison of breast cancer survivors and healthy women. Journal of Holistic Nursing, 23(2), 172-190.
 Brandstätter, M., Kögler, M., Baumann, U., Fensterer, V., Küchenhoff, H., Borasio, G. D., & Fegg, M. J. (2014). Experience of meaning in life in bereaved informal caregivers of palliative care patients. Supportive Care in Cancer, 22(5), 1391-1399.
 Brown MA, Stetz K. The labor of caregiving: a theoretical model of caregiving during potentially fatal illness. Qual Health Res 1999;9(2):182–197.
 Cicirelli, V. G. (2000). Older adults’ ethnicity, fear of death, and end-of-life decisions. Death attitudes and the older adult: Theories, concepts, and applications, 175-191.
 Douglas, S. L., Daly, B. J., & Lipson, A. R. (2016). Relationship between physical and psychological status of cancer patients and caregivers. Western journal of nursing research, 38(7), 858-873.
 El‐Jawahri, A., Greer, J. A., Pirl, W. F., Park, E. R., Jackson, V. A., Back, A. L., ... & Gallagher, E. R. (2017). Effects of early integrated palliative care on caregivers of patients with lung and gastrointestinal cancer: A randomized clinical trial. The oncologist, 22(12), 1528-1534.
 Grbich C, Parker D, Maddocks I. The emotions and coping strategies of caregivers of family members with a terminal cancer. J Palliat Care 2001;17(1):30–36.
 Haley WE. Family caregivers of elderly patients with cancer: understanding and minimizing the burden of care. J Support Oncol 2003;1(4):1–9.
 Kim Y, Baker F, Spillers RL. Cancer caregivers’ quality of life: effects of gender, relationship, and appraisal. J Pain Symptom Manag 2007;34(3):294–304.
 Kim Y, Schulz R, Carver CS. Benefit finding in the cancer caregiving experience. Psychosom Med 2007;69(3):283–291.
 Kim, Y., Van Ryn, M., Jensen, R. E., Griffin, J. M., Potosky, A., & Rowland, J. (2015). Effects of gender and depressive symptoms on quality of life among colorectal and lung cancer patients and their family caregivers. PsychoOncology, 24(1), 95-105.
Moon, P. J. (2016). Anticipatory Grief : A Mere Concept ?, 33(5), 417–420.
Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Galanos, A., & Vlahos, L. (2007). Caregivers of advanced cancer patients: feelings of hopelessness and depression. Cancer Nursing, 30(5), 412-418.
 Neimeyer, R. A., & Van Brunt, D. (1995). Death anxiety. In H. Wass & R. A. Neimeyer (Eds.), Dying: Facing the facts (3rd Ed.). Washington, DC: Taylor &Francis. Nielsen, M. K., Neergaard, M. A., Jensen, A. B., Bro, F., & Guldin, M. B. (2016). Do we need to change our understanding of anticipatory grief in caregivers? A systematic review of caregiver studies during end-of-life caregiving and bereavement. Clinical Psychology Review, 44, 75–93.
Park, N., Park, M., & Peterson, C. (2010). When is the search for meaning related to life satisfaction? Applied Psychology: Health and WellBeing, 2(1), 1-13.
 Pendergrass, A., Mittelman, M., Graessel, E., Özbe, D., & Karg, N. (2018). Predictors of the personal benefits and positive aspects of informal caregiving. Aging & mental health, 1-6.
 Prager, E. (1997). Sources of personal meaning in life for a sample of younger and older urban Australian women. Journal of Women & Aging, 9(3), 47-65.
 Pyne, D. A. (2010). A model of religion and death. The Journal of Socio-Economics, 39(1), 46-54.
 Riffin, C., Van Ness, P. H., Iannone, L., & Fried, T. (2018). Patient and caregiver perspectives on managing multiple health conditions. Journal of the American Geriatrics Society, 66(10), 1992-1997.
 Robinson, P. J., & Wood, K. (1983). Fear of death and physical illness: A personal construct approach. Death Education, 7(2-3), 213-228.
 Sand, L., & Strang, P. (2006). Existential loneliness in a palliative home care setting. Journal of Palliative Medicine, 9, 1376- 1387.  Sandén, U., Nilsson, F., Thulesius, H., Hägglund, M., & Harrysson, L. (2019). Cancer, a relational disease exploring the needs of relatives to cancer patients. International journal of qualitative studies on health and well-being, 14(1), 162-172.
Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483-499.
Sherman, D. W., Norman, R., & McSherry, C. B. (2010). A comparison of death anxiety and quality of life of patients with advanced cancer or AIDS and their family caregivers. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 21(2), 99-112.
Soleimani, M. A., Lehto, R. H., Negarandeh, R., Bahrami, N., & Chan, Y. H. (2017). Death anxiety and quality of life in Iranian caregivers of patients with cancer. Cancer nursing, 40(1), E1-E10.
 Steger, M. F. (2012). Making meaning in life. Psychological Inquiry, 23(4), 381-385.
 Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53(1), 80-93.
 Steger, M. F., Kawabata, Y. Shimai, S. & Otake, K. (2008). The meaningful life in Japan and the United States: Levels and correlates of meaning in life. Journal of Research in Personality, 42(3), 660-678.
Steger, M. F., Oishi, S., & Kesebir, S. (2011). Is a life without meaning satisfying? The moderating role of the search for meaning in satisfaction with life judgments. The Journal of Positive Psychology, 6(3), 173-180.
 Steger, M. F., Pickering, N. K., Adams, E., Burnett, J., Shin, J. Y., Dik, B. J., & Stauner, N. (2010). The quest for meaning: Religious affiliation differences in the correlates of religious quest and search for meaning in life. Psychology of Religion and Spirituality, 2(4), 206-226.
Stenberg, U., Ruland, C. M., & Miaskowski, C. (2010). Review of the literature on the effects of caring for a patient with cancer. Psychooncology, 19(10), 1013-1025.
Tedeschi, R. G., Shakespeare-Finch, J., Taku, K., & Calhoun, L. G. (2018). Posttraumatic growth: Theory, research, and applications. Routledge.
Teixeira, R. J., Applebaum, A. J., Bhatia, S., & Brandão, T. (2018). The impact of coping strategies of cancer caregivers on psychophysiological outcomes: an integrative review. Psychology research and behavior management, 11, 207-215.
 Thorson, J. A., & Powell, F. C. (2000). Death anxiety in younger and older adults. Death attitudes and the older adult: Theories, concepts, and applications, 123-136.
Thorson, J. A., Powell, F. C. & Samuel, V. T. (1998). Age differences in death anxiety among African-American women. Psychological Reports, 83, 1173-1174.
Tomás-Sábado, J., Villavicencio-Chávez, C., Monforte-Royo, C., Guerrero-Torrelles, M., Fegg, M. J., & Balaguer, A. (2015). What gives meaning in life to patients with advanced cancer? A comparison between Spanish, German, and Swiss patients. Journal of pain and symptom management, 50(6), 861-866.
 Trevino, K. M., Prigerson, H. G., & Maciejewski, P. K. (2018). Advanced cancer caregiving as a risk for major depressive episodes and generalized anxiety disorder. Psycho-oncology, 27(1), 243-249.
Wittenberg, E., Borneman, T., Koczywas, M., Del Ferraro, C., & Ferrell, B. (2017). Cancer communication and family caregiver quality of life. Behavioral Sciences, 7(1), 12.
 Wong, P. T., Reker, G. T., & Gesser, G. (1994). Death Attitude Profile-Revised: A multidimensional measure of attitudes toward death. Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application, 121-140.