با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

مقدمه: دیابت نوع دو یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیک مزمن و پیشرونده در دنیا است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیابت نوع دو انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل افراد مبتلا به دیابت نوع‌ دو شهر یزد در سال 1398 بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس، 22 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 11 نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌ استاندارد اضطراب، استرس و افسردگی لاویبوند، در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری پاسخ دادند. گروه آزمایش مداخله واقعیت‌درمانی را طی دو ماه در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در پایان نیز داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و در سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، در مرحله پس‌آزمون کاهش معناداری پیدا کرده و این کاهش در مرحله پیگیری پایدار مانده است (001/0>p). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، واقعیت‌درمانی گروهی می‌تواند به‌عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر در کاهش مشکلات روانشناختی افراد دیابت نوع دو موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Reality Therapy on Depression, Anxiety and Stress in Diabetes2 Patients

نویسندگان [English]

  • Mehdi ShomaliAhamadabadi 1
  • naser mohammadi ahmadabadi 2
  • atefe barkhordariahmadabadi 3

1 PhD Student, Department of Psychology, Payame Noor University

2 Assistant Professor of Educational Sciences, Payame Noor University

3 Bachelor of General Psychology, Payame Noor University

چکیده [English]

Objective: diabetes2 is one of the most common chronic and progressive metabolic diseases in the world. The purpose of this study was to evaluate The Effectiveness of Group Reality Therapy on Depression, Anxiety and Stress in Type 2 diabetes patients. Method: This study was a quasi-experimental study using a pretest-posttest-control design with a control group. The statistical population consisted of all type 2 diabetics in Yazd in 1398. Using convenience sampling method, 22 individuals were selected and randomly divided into two groups (experimental and control). Participants responded to the standard Levibond Anxiety, Stress and Depression Inventory in pre-test, post-test and follow-up. The experimental group received group reality therapy for two months, two sessions per week for 8 months, 90 minutes. Finally, the data were analyzed by repeated measure at the significant level of 0.05. Findings: The results showed that the mean scores of depression, anxiety and stress in the experimental group were significantly decreased in the post-test compared to the control group and this decrease remained stable at the follow-up (p <0.001). Conclusion: Based on the results of this study, group reality therapy can be considered as an effective intervention method in reducing the psychological problems of type 2 diabetes mellitus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Reality Therapy
  • Depression
  • Anxiety
  • Stress
  • Type 2 diabetes
آویش، ز. (1398). اثربخشی واقعیت درمانی بر افسردگی، استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی زنان باردار، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، کاربردها و توانمندسازی با محوریت روان‌درمانی، تهران.
اعراب شیبانی، خ؛ اخوندی، ن؛ جاودانی مسرور، م و ریاحی مدوار، م. (1395). طراحی مدل ارتقاء سرمایه روانشناختی در بیماران دیابتی: تبیین نقش کیفیت زندگی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(18)، 35-51.
اورکی، م؛ زارع، ح؛ شیرازی، ن و حسن‌زاده پشنگ، س. (1391). اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر پیروی از درمان و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 1(4)، 56-70.
بهروز، ب؛ بوالی؛ حیدری زاده، ن و فرهادی، م. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم روان‌شناختی، سبک‌های مقابله‌ای و کیفیت‌زندگی بیماران دیابتی نوع II. سلامت و بهداشت، ۷ (۲)، ۲۳۶-۲۵۳.
حسینی کیاسری، ط؛ قمری کیوی، ح و خالق‌خواه، ع. (1393). اثربخشی گروه‌درمانی شناختی- وجودی بر افسردگی، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(122)، ۳۶۸-۳۷۲.
صاحبی، ع؛ اصغری، م و سالاری، ر. (1384). اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 1(4)، 36-54.
فرشچی، ن؛ کیانی، ق و چیتی، ح. (1397). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی در کاهش افسردگی، اضطراب و افزایش پیروی از درمان بیماران دیابتی نوع I. مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ۲۶ (۱۱۷)، ۷۴-۸۵.
فلاح‌زاده، ح؛ شکوهی فر، م؛ عسکری شاهی، م؛ مروتی شریف، م و افخمی اردکانی، م. (1394). بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و مقایسه آن با افراد سالم و ارائه یک مدل ساختاری. طلوع بهداشت، ۱۴ (۴)، ۷۸-۸۷.
قربانعلی پور، م؛ نجفی، م؛ علیرضالو، ز و نسیمی، م. (1393). اثربخشی واقعیت درمانی بر شادکامی و امیدواری در زنان مطلقه. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(2)، 317-297. الهی‌نژاد، س؛ مکوند حسینی، ش و صباحی، پ. (1397). مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه با کارآزمایی بالینی. فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری‌های پستان ایران، ۱۱ (۴)، ۳۹-۵۲.
Abudawood, M., Tabassum, H., Almaarik, B., & Aljohi, A. (2020). Interrelationship between oxidative stress, DNA damage and cancer risk in diabetes (Type 2) in Riyadh, KSA. Saudi Journal of Biological Sciences, 27(1), 177-183.‏
Adepoju, G. A. (2019). Development and Evaluation of a Nurse Practitioner-directed Type 2 Diabetes Lifestyle Modiufication Counseling Program to Improve Diabetes Self-care Patient Engagement in a Community Mental Health Clinic. Wilmington University (Delaware).‏
Bhargava, R. (2013). The use of reality therapy with a depressed deaf adult. Clinical Case Studies, 12(5), 388-396.‏
Che, T., Teng, X., Huang, Q., Mu, Y., Tang, X., Mu, X., & Wei, Y. (2018). Agomelatine versus fluoxetine in glycemic control and treating depressive and anxiety symptoms in type 2 diabetes mellitus subjects: a single-blind randomized controlled trial. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 1527.
Cimo, A., & Dewa, C. S. (2019). Tailoring diabetes education to meet the needs of adults with type 2 diabetes and mental illness: client and health-care provider perspectives from an exploratory pilot study. Canadian journal of diabetes, 43(6), 421-428.‏
Feng, X., & Astell-Burt, T. (2017). Impact of a type 2 diabetes diagnosis on mental health, quality of life, and social contacts: a longitudinal study. BMJ Open Diabetes Research and Care, 5(1).‏
Fleetwood, K., Wild, S., Smith, D., Licence, K., Mercer, S., Sudlow, C., & Jackson, C. (2018). OP73 The impact of major mental illness on risk of stroke and myocardial infarction in people with type 2 diabetes in scotland: an analysis of routinely collected health data.‏
Glaser W. (2000). Reality Therapy. Translation: AliSahebi. Tehran: Saye Sokhan.
Graham, E. A., Deschênes, S. S., Khalil, M. N., Danna, S., Filion, K. B., & Schmitz, N. (2020). Measures of depression and risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 265, 224-232.‏
Halim, M., & Halim, A. (2019). The effects of inflammation, aging and oxidative stress on the pathogenesis of diabetes mellitus (type 2 diabetes). Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 13(2), 1165-1172.‏
Harris-Hayes, M., Schootman, M., Schootman, J. C., & Hastings, M. K. (2020). The Role of Physical Therapists in Fighting the Type 2 Diabetes Epidemic. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 50(1), 5-16.‏
Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2013). Clinical handbook for Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Lippincott Williams & Wilkins.‏
Hurtado, M. D., & Vella, A. (2019). What is type 2 diabetes?. Medicine, 47(1), 10-15.‏
Innes, K. E., & Vincent, H. K. (2007). The influence of yoga-based programs on risk profiles in adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 4.
Iturralde, E. (2019). Anxiety indicator of high-cost healthcare use in type 2 diabetes. PharmacoEconomics & Outcomes News, 831, 5-29.‏
Iturralde, E., Chi, F. W., Grant, R. W., Weisner, C., Van Dyke, L., Pruzansky, A., ... & Sterling, S. A. (2019). Association of anxiety with high-cost health care use among individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care, 42(9), 1669-1674.‏
Jiang, T., Yu, L., Zhang, J., Zhang, G., & Rose, T. (2018). Social Marketing Messages On Type 2 Diabetes And Cognitive Impairment For Health And Mental Health Professionals. Innovation in Aging, 2(suppl_1), 998-999.‏
Kudang, R. E., Mustaffa, M. S. B., Sabil, S., Khan, A., & Yahya, F. (2019). Coping Styles in Group Reality Therapy among Cardiac Women Patients with Depression. Indian Journal of Public Health Research & Development, 10(4), 1377-1381.‏
Kumar, A., Kumari, R., Singh, L. K., & Kumar, D. (2020). Socio-economic Status, Stress and Type 2 Diabetes: An Exploring Link. Our Heritage, 68(1), 10565-10574.
Levy, F., Rautureau, G., & Jouvent, R. (2018). Virtual reality therapy in the care management of anxiety disorders. Vertex (Buenos Aires, Argentina), 29(137), 51.‏
Lin, X. (2019). Novel Mental Health Management and Therapy through Virtual Reality (Doctoral dissertation, Kent State University).‏
Markova, M., Pivovarova, O., Hornemann, S., Sucher, S., Frahnow, T., Wegner, K., ... & Herder, C. (2017). Isocaloric diets high in animal or plant protein reduce liver fat and inflammation in individuals with type 2 diabetes. Gastroenterology, 152(3), 571-585.‏
Morrissey, H., Bibi, N. A. S. R. E. E. M., Wara, B., Ball, P. A. T. R. I. C. K., & Mughal, S. (2020). A critical literature review and audit of real world data to inform the relationship between mental ill-health and type-2 diabetes favourable prognosis.‏
Nanayakkara, N., Pease, A., Ranasinha, S., Wischer, N., Andrikopoulos, S., Speight, J., ... & Zoungas, S. (2018). Depression and diabetes distress in adults with type 2 diabetes: results from the Australian National Diabetes Audit (ANDA) 2016. Scientific reports, 8(1), 1-10.‏
Oraki, M., Zare, H., Shirazi, N., & Hasanzade, S. (2013). Effectiveness of cognitive-behavioral anger management training on treatment compliance and glycemic control in patients with type 2 diabetes. Health Psychology, 1(4), 56-70.‏
Pivovarova-Ramich, O., Markova, M., Weber, D., Sucher, S., Hornemann, S., Rudovich, N., ... & Pfeiffer, A. F. (2020). Effects of diets high in animal or plant protein on oxidative stress in individuals with type 2 diabetes: A randomized clinical trial. Redox biology, 29, 101397.‏
Polistico, K., Roll, D., Damiani, F., & Demesmin, D. (2018). Integrative virtual reality therapy produces lasting benefits for a young woman suffering from chronic pain and depression post cancer surgery: A case study. Journal of Alternative Medicine Research, 10(1), 99-109.‏
Sarason B, Iron J. (2009). [Disease psychology]. 4th ed.Tehran: Roshd Siegl, D.J. (2010). The Mindful Therapist. New York : Norton.
Sjöblad, S. (2019). Could the high consumption of high glycaemic index carbohydrates and sugars, associated with the nutritional transition to the Western type of diet, be the common cause of the obesity epidemic and the worldwide increasing incidences of Type 1 and Type 2 diabetes?. Medical Hypotheses, 125, 41-50.‏
Stutey, D. M., & Wubbolding, R. E. (2018). Reality play therapy: A case example. International Journal of Play Therapy, 27(1), 1.
Williamson, D. A. (2018). Prevention of type 2 diabetes: what is the right target population?. Expert review of endocrinology & metabolism, 13(6), 295-305.
World Health Organization. (2001). Mental health: New understanding, new hope. Geneva: World Health Organization. Promoting Mental Health I. 63.
Zawadzka, E., & Domańska, Ł. (2020). Cognitive illness representation and anxiety in older men and women with type 2 diabetes. Psychogeriatrics.
Zimmermann-Schlegel, V., Wild, B., Nawroth, P., Kopf, S., Herzog, W., & Hartmann, M. (2019). Impact of depression and psychosocial treatment on heart rate variability in patients with type 2 diabetes mellitus: an exploratory analysis based on the HEIDIS trial. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 127(06), 367-376.
Zonderman, A. B., Ejiogu, N., Norbeck, J., & Evans, M. K. (2014). The influence of health disparities on targeting cancer prevention efforts. American journal of preventive medicine, 46(3), S87-S97.