با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار علوم اعصاب، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری عروق کرونری قلب(CHD)بیشترین بار بیماری را در بین بیماری­های جسمی دارد. CHDاز بیماری­های مزمنی است که در تحول و ماندگاری آن عوامل فیزیولوژیکی و روان­شناختی با هم تعامل دارند. به همین دلیل اصلاح و حذف عوامل خطرساز روان­شناختی در درمان CHDضروری است. از­این­رو، هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش تنش­زدایی خودزاد با خودگویی­ مثبت و تنظیم­ هیجانی بر تعدیل کنترل عواطف بیمارانCHD بود. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون - پس­آزمون­ و پیگیری با گروه کنترل، با روش نمونه­گیری در دسترس از زنان داوطلب مبتلا به CHD، 45نفر انتخاب و در 3 گروه (دو­ گروه ­آزمایشو یک گروه­ کنترل) به‌تصادف جایگزین شدند. آزمودنی­های هر گروه بر اساس پروتکل هر مداخله آموزش دیدند. کل آزمودنی­ها قبل، بعد و یک­ماه­ و ­نیم پس از آموزش به مقیاس کنترل عواطف (ACS) (ویلیامز، چمبلز و آهرنس، ١٩٩٧) پاسخ دادند. داده­های جمع‌آوری‌شده با کاربرد آزمون اندازه‌گیری مکرر و تعقیبی توکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان ­داد که هر دو گروه تنش­زدایی ­خودزاد با خودگویی مثبت و گروه تنظیم­ هیجانی (05/0>p) در تعدیل کنترل عواطف مؤثر بوده­­اند، اما تفاوت دو گروه معنادار نیست (05/0p>). نتیجه‌گیری: هر دو آموزش با یاددهی فنون خاص خود می­توانند کنترل عاطفه فرد را افزایش دهند، بنابراین بالینگران می­توانند در کنار درمان­های زیستی از این آموزش­ها برای کنترل نشانه­های CHD استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between Autogenic Relaxation with Positive Self-Talk Training and Emotional Regulation Training on Affective Control among Patients with Coronary Heart Disease

نویسندگان [English]

  • avisa najimi 1
  • mojgan agahheris 2
  • karim asgari 3

1 Ph.D Student in Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahn, Iran.

2 Associate Professor, Department of Health Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor in Neuroscience, Department of Psychology, Isfahn University, Isfahn, Iran.

چکیده [English]

Objective: Coronary Heart Disease (CHD) has The most burden of deseas among physical illnesses. CHD is one of the chronic illnesses that the physiological and psychological factors have interactions in development and maintanence of it. So modifying and eliminating of it risk factors is essential in the treatment of CHD. Hence, The objective of this study was comparing the effectiveness of two types of training including autogenic relaxation with positive self-talk and emotional regulation on affective control among patients with cardiovascular disease. Method: This study was an semi-experimental study and pretest-posttest-follow up design with control group and using convenient sampling method,45 female volunteers with CHD disease were selected and randomly assigned into three groups. The experimental groups were instructed the protocols of each intervention. All the subjects filled out the affective control scale prior to, after, and 1/5 months later thanthe end of each intervention. Data analysis were analised by applying repeated measures analysis of variances and Tukey's follow-up test methods. Findings: Findings revealed that both interventions could significantly modify the affective control (P<0.05), but these two groups didn`t have significant fifferencer (P>0.05). Conclusion: Enhancement of the affective controlcan be achieved through the both training by instructing their special techniques. So, The practitioners could apply these interventions in combination to medical treatments for controlling the CHD symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "autogenic relaxation"
  • "positive self talk"
  • "emotional regulation"
  • "affective control"
  • "coronary heart disease"
آگاه ­هریس، مژگان. رمضانی، ناهید. (1397). مقایسه ویژگی­های شخصیتی و حساسیت‌پذیری به اضطراب در افراد با و بدون پسوریازیس. فصل­نامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی سلامت. 7(28). 82-67.
بشارت، محمدعلی. زاهدی تجریشی، کمیل؛ و نوربالا، احمدعلی. (1392). مقایسه ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران جسمانی­سازی، بیماران اضطرابی و افراد عادی. مجله روان­شناسی معاصر. 8. 3-16.
پوراصغر، نصیبه؛ و زارع، حسین. (1394). "تجربیات قبلی و عملکرد تکالیف مرتبط با رایانه دانشجویان: نقش خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه و جنسیت". پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. 3(9). 69-82.
دهش، زهرا. (1388). تأثیر تلفیقی رفتاری و هیجان­محور بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر کشکوئیه رفسنجان پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
رضایی، موسی. ناجی­اصفهانی، همایون. مؤمنی قلعه­قاسمی، طاهره. کریمیان، جهانگیر؛ و ابراهیمی امراله. (1391). ارتباط سلامت معنوی و ابعاد آن با استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان سینه. مجله دانشکده پزشکی اصفهان: 195. 922 – 931.
شهسواری، سارا. نظری، فریده. کریم­یار جهرمی، مهدی؛ و صادقی، میترا. (1392). بررسی اپیدمیولوژیک بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان‌های جهرم در سال 1391. نشریه پرستاری قلب و عروق. 2(2). 14 – 21.
صیدی، پگاه. نادری، فرح. عسگری، پرویز. احدی حسن؛ و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1395). اثربخشی روش پس‌خوراند زیستی-تن آرامی بر افسردگی، اضطراب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک. مجله روانشناسی بالینی. 8(4). 75 – 84.
طهماسبیان، حجت­اله. خزایی، حبیب­اله. عارفی، مختار. سعیدی­پور، مهشید؛ و حسینی، سیدعلی. (1393). هنجاریابی آزمون مقیاس کنترل عواطف. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود). 18(6). 349- 354.
غفاردوست مریم، شالچی بهزاد و بافنده قراملکی حسن. (1395). تأثیر آموزش تنظیم عاطفه بر عواطف مثبت و منفی زنان مبتلا به اختلال مصرف متامفتامین. مجله پزشکی ارومیه. 27(10). 882 – 892.
فولادچنگ، محبوبه؛ و حسن‌نیا، سمیه. (1394). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شادکامی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه. 6(1). 103 – 120.
موسوی، الهام. علی­پور، احمد. آگاه­هریس، مژگان. زارع، حسین. (1393). تأثیر برنامه جدید لرن (LEARN) در کاهش استرس ادراک‌شده و نگرانی دانشجویان. فصل­نامه علمی- پژوهشی روان­شناسی سلامت. 3(10). 47 – 63. نریمانی، محمد. آریاپوران، سعید. ابوالقاسمی، عباس. احدی، بتول. (1391). اثربخشی روش‌های آموزش ذهن­آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. 15(2). 107 – 118
Afrouzeh M., Sohrabi M., Haghkhah A., Goharrokhi S. & Rowshani, F. (2014). The effects of instructional and motivational Self-Talking on the penalty accuracy of novice handball’s players. International Journal of Sport Studies, 4(4): 462-466.
Agee J.D. Danoff-Burg S. & Grant C.A. (2009). Comparing brief stress management courses in a community sample: Mindfulness skills and progressive muscle relaxation. Explore: The Journal of Science and Healing, 5(2) 104-109.
Aldao, A., Jazaieri, H., Goldin, P.R. and Gross, J.J. (2014). Adaptive and maladaptive emotion regulation strategies: Interactive effects during CBT for social anxiety disorder. The Journal of anxiety disorders, 28(4): 382-389.
Alder, J., Urech, C., Fink, N., Bitzer, J. and Hoesli, I. (2011). Response to induced relaxation during pregnancy: comparison of women with high versus low levels of anxiety. The Journal of clinical psychology in medical settings, 18(1): 13-21.
American Heart Association (AHA). (2013). Increasing cardiopulmonary resuscitation provision in communities with low bystander cardiopulmonary resuscitation rates a science advisory from the American Heart Association for healthcare providers, policymakers, public health departments, and community leaders: published in circulation, 127(12).
Antoni M.H., Lehman J.M., Kilbourn K.M., Boyers A.E., Culver J.L., Alferi S.M., Yount S.E., McGregor B.A., Arena P.L., Harris S.D. & Price A.A. (2001). Cognitive-behavioral stress management intervention decreases the prevalence of depression and enhances benefit finding among women under treatment for early-stage breast cancer. The Journal of Health Psychology, 20(1): 20-25.
Beck, J.S. (2016). Cognitive therapy for challenging problems: What to do when the basics don’t work. New York: Guilford Press.
Berking M. & Whitley B. (2014). Guidelines for Effective Delivery of ART. In Affect Regulation Training (pp. 67-75). Springer New York.
Besharat M.A., Etemadi Nia M. ­& Farahani H. (2013). Anger and Major Depressive Disorder: The Mediating Role of Emotion Regulation and Anger Rumination. Asian Journal of Psychiatry, 6(1): 35-41.
Blanchfield A.W., Hardy J., De Morree H.M., Staiano W., Marcora S.M. (2014). Talking yourself out of exhaustion: the effects of self-talk on endurance performance. The Journal of Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE), 46: 998-1007.
Boisseau C.L., Farchione T.J., Fairholme C.P., Ellard K.K., & Barlow D.H. (2010). The development of the unified protocol for the transdiagnostic treatment for emotionaldisorders: A case Study. The Journal of Cognitive and Behavioral Practice, 17: 102-113.
Campbell-Sills, L., Barlow, D.H., Brown, T.A. and Hofmann, S.G. (2014). Effects of suppression and acceptance on emotional responses of individuals with anxiety and mood disorders. The Journal Of Behaviour research and therapy, 44(9): 1251-1263.
Chantira Chiaranai, R.N., Saranya Chularee, R.N., & Sujirat Srithongluang, R.N. (2018). Older people living with chronic illness. The Journal of Geriatric Nursing, (in press).
Chida Y., & Steptoe A. (2009). The Association of Anger and Hostility with future Coronary Heart Disease: a Meta- Analytic Review of Prospective Evidence. The Journal of the American College of Cardiology, 53: 936-946.
Clark D.M. and McManus F. (2002). Information processing in social phobia. The Journal of Biological psychiatry, 51(1): 92-100.
Denollet J., Pedersen S. S., Vrints C.J., & Conraads V.M. (2006). Usefulness of Type D personality in predicting five-year cardiac events above and beyond concurrent symptoms of stress in patients with coronary heart disease. American Journal of Cardiology,97: 970-973.
Diefendorff J.M., Richard E.M. & Yang J. (2008). Linking emotion regulation strategies to affective events and negative emotions at work. The Journal of Vocational behavior, 73(3): 498-508.
Etemadifar N., BabapourKhairuddin J., & Ahmadi E. (2014) Comparing of cognitive emotion regulation factors in cardiovascular patient (coronary disease and heart failure) with normal peers. International Journal of Research in Engineering, Social Sciences, 4(6):103-14.
Faith M.A., Mayes S., Pratt C.D., & Carter C. (2019). Improvements in Hope and Beliefs about Illness Following a Summer Camp for Youth with Chronic Illnesses. The Journal of Pediatric Nursing, 44; 56–62.
Ghashghaei E.F., Sadeghi M., Marandi S.M., & Ghashghaei, S.E. (2012). Exercise-based cardiac rehabilitation improves hemodynamic responses after coronary artery bypass graft surgery. ARYA Atherosclerosis: 7, 151-156.
Gratz K.L. & Gunderson, J.G. (2006). Preliminary data on an acceptance-based emotion regulation group intervention for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. The Journal of Behavior therapy, 37 (1):25-35.
Hallman, D.M., Olsson, E.M., Von Schéele, B., Melin, L. and Lyskov, E. (2011). Effects of heart rate variability biofeedback in subjects with stress-related chronic neck pain: a pilot study. The Journal of Applied psychophysiology and biofeedback, 36(2): 71-80.
Hardy J., Hall C.R., Gibbs C. & Greenslade C. (2005). Self-talk and gross motor skill performance: An experimental approach. The Journal of Athletic insight, 7 (2):1-13.
Hatzigeorgiadis A., & Galanis E. (2017). Self-talk effectiveness and attention. The Journal of Current Opinion in Psychology, 16:138-142.
Honarmand N., Fahimi M., Jamalomodi N., Izanloo M., & Goodarzi P. (2015). Comparison of cognitive emotion regulationstrategies among coronary artery patients and healthy controls. The Journal of Social Issues and Humanities, 3(2):125-8.
Kortte K.B., Gilbert M., Gorman P., Wegener S.T. (2010). Positive Psychological Variables in the Prediction of Life Satisfaction after Spinal Cord Injury. The Journal of Rehabilitation Psychology, 55(1): 40-7.
Kozulin A. (2012). Thought and language. London: MIT Press Cambridge.
Kring A.M., & Sloan D.M. (2010). Emotion regulation in psychopathology: A trans diagnostic approach to etiology and treatment. New York: Guilford.
Kross E., Senecal E., Park J., Burson A., Dougherty A., Moser J., Shablack H., Bremner R. & Ayduk O. (2014). Self-Talk as a Regulatory Meachanism: How You do it matters. The Journal of personality and social psychology, 106 (2): 304-324
Kupper N., Denollet J., Widdershoven  J., & Kop W. J. (2013). Type D personality is associated with low cardiovascular reactivity to acute mental stress in heart failure patients, International Journal of Psychophysiology, In Press, Corrected Proof, Available online 26 January
Kupper N., Pedersen S.S., Höfer S., Saner H., Oldridge N., & Denollet J. (2013). Cross-cultural analysis of Type D (distressed) personality in 6222 patients with ischemic heart disease: A study from the International HeartQoL Project. International Journal of Cardiology, 166: 327-333.
Leahy R.L, Tirch D., Napolitano L.A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. 2nd ed: Guilford Press.
Levy-Gigi E. & Shamay-Tsoory. S.G. (2017). Help me if you can: Evaluating the effectiveness of interpersonal compared to intrapersonal emotion regulation in reducing distress. The Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry,55: 33-40.
Lilly L.S. (2015). Braunwald's heart disease review and assessment. Elsevier Health Sciences.
Lund N. (2003). Language and thought. London and New York: Routldege.
Miles, A., and Neil, R. (2013). The use of self-talk during elite cricket batting performance. Journal of Psychology Sport Exercises, 14: 874-881.
Minichiello V.J. (2018). Relaxation Techniques. Chapter 94. Integrative Medicine (Fourth Edition): 909-913.
Nelis D., Quoidbach J., Hansenne M., & Mikolajczak M. (2011). Measuring individual differences in emotion regulation: the emotion regulation profile-revised (ERP-R). The Journal of Psychologica Belgica, 51(1): 49-91.
Otto, B., Misra, S., Prasad, A. and McRae, K. (2014). Functional overlap of top-down emotion regulation and generation: An fMRI study identifying common neural substrates between cognitive reappraisal and cognitively generated emotions. The Journal Of Cognitive Affective & Behavioral Neuroscience, 14(3): 923–938.
Raikkonen K. (2009). Psychological aspects of cardiovascular disease. International journal of behavioural medicine, 16(3): 195-6.
Ratanasiripong, P., Sverduk, K., Prince, J. and Hayashino, D. (2012). Biofeedback and counseling for stress and anxiety among college students. The Journal of College Student Development, 53(5): 742-749.
Rózsa S. (2009). Psychology of the everyday somatic symptoms and the methodological aspects of its measurement. [In Hungarian] Ph.D. dissertation, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.
Sadigh M.R. (2001). Autogenic Training A mind-body approach to the treatment of fibromyalgia and chronic pain syndrome. the haworth medical press; An imprint of the haworth press, Inc. New York, London, Oxford.
Sanders, G. (2011). Sex differences in coincidence-anticipation timing (CAT): a review. The Journal Of Perceptual and motor skills, 112(1): 61-90.
Saran R.K., Puri A. & Agarwal M. (2012). Depression and the heart. Indian Heart Journal, 64: 397-401.
Saxena, P., Dubey, A. and Pandey, R. (2011). Role of emotion regulation difficulties in predicting mental health and well-being. OFFICE BEARERS: 91, p.147.
Seo E,. Hong E., Choi J., Kim Y., Brandt C., & Im S. (2018). Effectiveness of autogenic training on headache: A systematic review. The Journal of Complementary Therapies in Medicine, 39: 62-67.
Sloan D.M. & Kring A.M. (2007). Measuring changes in emotion during psychotherapy: Conceptual and methodological issues. clinical psychology science and practice,14(4): 307-22.
Spencer L. (2015). Flotation: a guide for sensory deprivation, relaxation, & isolation tank: Paperback: May 29, 2015.
Steptoe A. O’Donnell K. Marmot M. Wardle J. (2008). Positive Affect and Psychosocial Processes Related to Health. British Journal of Psychology, 99: 211-27.
Tatrow K. & Montgomery, G.H. (2006). Cognitive behavioral therapy techniques for distress and pain in breast cancer patients: a meta-analysis. The Journal of behavioral medicine, 29 (1):17-27.
Taylor, S.E. (2011). Health psychology (8th ed.). New York: McGraw Hill.
Teaster F.J. (2004). Positive Self-Talk statements as a self-esteem building technique among female survivors of abuse. electronic thesis and dissertations; East Tennessee State University.
Theodorakis Y., Weinberg, R., Natsis, P., Douma, I. & Kazakas, P. (2000). The effects of motivational versus instructional self-talk on improving motor performance. The Journal of sport psychologist, 14(3):253-271.
Tod D., Hardy J., & Oliver E. (2011) Effects of self-talk: a systematic review. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33: 666-687.
Van Raalte L., Vincent A., & Brewer Britton W. (2016). Self-talk: Review and sportspecific model. The Journal of Psychology of Sport and Exercise, 22: 139-148.
Weinberg, R., Miller, A. and Horn, T. (2012). The influence of a self-talk intervention on collegiate cross-country runners. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 10(2): 123-134.
Williams K.E., Chambless D.L., Ahrens A. (1997). Are emotions frightening? An extension of the fear of fear construct. Journal of Behaviour Research and Therapy, 35 (3): 239-48.
Williams L., O'Connor R., Grubb N., & O'Carroll R. (2012). Type D personality and three-monthpsychosocial outcomes among patients post-myocardial infarction. The Journal of Psychosomatic Research, 72: 442-426.
Zinsser N., Bunker L., & Williams J.M. (2010). Cognitive techniques for building confidence and enhancing performance. In J.M. Williams (Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (6th ed., pp. 305-335). Boston, MA: McGraw Hill.
Zourbanos N., Hatzigeorgiadis, A., Bardas, D. and Theodorakis, Y., )2013(. The effects of self-talk on dominant and nondominant arm performance on a handball task in primary physical education students. The Journal of Sport Psychologist,27(2):171-176.