با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دکتری روان شناسی بالینی، مرکز آموزش و پژوهش روان-غددشناسی دانشگاه هنگ کنگ، چین

چکیده

هدف: ابتلا به سرطان سینه نگرانی­هایی را در افراد مبتلا در مورد درمان، عوارض جانبی، بستری­های بیمارستانی و هزینه­های درمان به­وجود می­آورد که این نگرانی­ها شایع است. از آنجا که خودکارآمدی یکی از فاکتورهای شخصی منحصر به ­فرد است، می­تواند بر توانایی فردی افراد و درک بهتر از این­که چه انتظاری باید قبل، در طول و بعد از عمل جراحیدر سرطان سینه داشته باشند تأثیر گذارد. تحقیق حاضر به مقایسه­ انتظار از نتیجه­ درمان جراحی ماستکتومی و پیامد درمانی ادراک شده بر اساس میزان خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه می­پردازد.
روش: در این پژوهش ٣۰۰ زن مبتلا به سرطان سینه، قبل و بعد از عمل ماستکتومی با استفاده از پرسشنامه­ های خودکارآمدی عمومی و ناهم­خوانی بین انتظار و پیامد جراحی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ­ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین بیماران با خودکارآمدی بالاو پایین، ­­بین سطح پیشرفت بیماری و نیز بین اندازه­ی تومور سینه، بر اساس انتظار از نتیجه جراحی و پیامد درمانی ادارک شده تفاوت معنی­دار وجود داشت. بین میزان خودکارآمدی زنان در دو گروه مسن و غیرمسن، تفاوت معنادار بود.
نتیجه­ گیری: خودکارآمدی بالا می تواند بعد از عمل جراحی در ایجاد سازگاری اجتماعی اولیه مفید واقع شود، اما از طرفی منجر به ناچیز پنداشتن اثرات منفی جراحی می­شود و ممکن است سازگاری روانی را مختل کند؛ بنابراین خودکارآمدی بالا به ­طور غیر مستقیم نقش قابل توجهی در افزایش مشکلات بعد از عمل جراحی ماستکتومی دارد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the expected outcome of the mastectomy with perceived treatment outcomes based on self-efficacy in women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • samera hoseini 1
  • Jaber Davoodi 2
  • Mojtaba Habibi 3
  • Richard Fielding 4

2 Shahid Beheshti University

3 Shahid Beheshti University

4 Department of Community Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong

چکیده [English]

ـ (1389). فصلنامه بیماری­های پستان، مرکز تحقیقات سرطانپستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، شماره 1.##


American Cancer Society, (2008), “Breast Cancer Screening Guidelines”.##American Cancer Society, (2011), Last Medical Review.##American Cancer Society, (2012).##Anderson, G. L. &Clebowski, R. T. & Aragaki, A. K. et al. (2013), “Conjugated equine oestrogen and breast cancer incidenceand mortality in postmenopausal women with hysterectomy: extended follow-up of the Women’s Health Initiative randomized placebo-controlled trial”.##Bandura, A. (1997), “Self-efficacy towards a unifying theory of behavioral change”, PsycholRev, 8(191- 215).##Bandura, A. (1985), “Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.##Bandura, A. (1997), “Self-efficacy. HarvMent Health Lett”. New York, NY: Academic Press, 13(9), 40- 49.##Bandura, A. (1997), “Self-Efficacy: The Exercise of Control”, New York: Freeman.##Bandura, A. (1977), “Social Learning Theory”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.##Chery, D. K., Burt, C. W. &Woodwell, D. A. (2003), “National ambulatory medical care survey: Advance data from vital health statistics”,National center for Health statistics.##El-Tamer, M. B., Ward, B. M., &Schifftner, T. (2007), “Morbidity and mortality following breast cancer surgery in women: national benchmarks for standard of care”, Ann Surg, 245, 665- 671.##Fisher, B., Costantino, J.P. &Wickerham,  D.L. & et al. (2005), “Tamoxifen for the prevention of breast cancer: current status of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 study” , J Natl Cancer Inst, 97:1652–1662.##Harcourt, D. (2007), “Quality of Life in Post-Mastectomy Radiotherapy” ,  Advances in Breast Cancer, 4, 1- 8.##Health Organization’s International Classification of Functioning, Disability, and Health, Rehabilitation Oncology, (2010),  Vol. 28, No. 3.##Hynes,  D. M,  Weaver,  F.,  & Morrow,  M. (2004), “Breast cancer surgery trends and outcomes: results from a National Department of Veterans Affairs study”, J Am CollSurg; 198: 707- 716.##InsanaFisher,  P. T.,  &  Howell, D. (2010), “The Power of Empowerment: An ICF-Based Model to Improve Self-Efficacy and Upper Extremity Function of Survivors of Breast Cancer”, Rehabilitation Oncology,  28, 17- 19.##Lam, W. T. (2002), “Is self-efficacy a predictor of short-term post-surgical adjustment among Chinese women with breast cancer?”, 16, 651- 659.##Lam, W. T.,  Chan, M.,  Hung W. K.,  & Fielding,  R. (2007), Psycho-Oncology , 16: 904- 912.##Lam, W. T.,  Chan, M.,  Hung W. K.,  & Fielding,  R. (2009), Psycho-Oncology,  18: 1189–1198 .##Luszczynska,  A.,  Gutiérrez-Doña,  B.,  &Schwarzer, R. (2005), “ General self-efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries”, International Journal of Psychology,  40, 80-89.##Merluzzi, T. V., Nairn, R. C., Hegde, K., Martinez Sanchez, M. A., & Dunn, L. (2001). Self‐efficacy for coping with cancer: revision of the Cancer Behavior Inventory (version 2.0). PsychoOncology, 10(3), 206-217.##National Breast Cancer Organization (formerly Breast Cancer Network of Strength), (2009).##Rogers, L. Q., Courneya, K. S., Verhulst, S., Markwell, S., Lanzotti, V., & Shah, P. (2006). Exercise barrier and task self-efficacy in breast cancer patients during treatment. Supportive care in cancer, 14(1), 84-90.##Schwarzer, R.,  & Jerusalem,  M. (1995). “Generalized self-efficacy scale”. Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Causal and ControlBeliefs, 35- 37.##Stopeck,  A. T.,  Lipton,  A.  et al. (2012), “Denosumab Compared With Zoledronic Acid for the Treatment of Bone Metastases in Patients With Advanced Breast Cancer: A Randomized, Double-Blind Study” ,  J ClinOncol, 18, 112- 146##Vilholm,  O. J.,  Rasmussen,  L. &Sindrup,  S. H. (2008), “The postmastectomy pain syndrome: An epidemiological study on the prevalence of chronic pain after surgery for breast cancer”, 99, 604- 610##

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • expectancy of outcome of treatment
  • perceived treatment outcomes
  • breast cancer
ـ (1389). فصلنامه بیماری­های پستان، مرکز تحقیقات سرطانپستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، شماره 1.##
American Cancer Society, (2008), “Breast Cancer Screening Guidelines”.##American Cancer Society, (2011), Last Medical Review.##American Cancer Society, (2012).##Anderson, G. L. &Clebowski, R. T. & Aragaki, A. K. et al. (2013), “Conjugated equine oestrogen and breast cancer incidenceand mortality in postmenopausal women with hysterectomy: extended follow-up of the Women’s Health Initiative randomized placebo-controlled trial”.##Bandura, A. (1997), “Self-efficacy towards a unifying theory of behavioral change”, PsycholRev, 8(191- 215).##Bandura, A. (1985), “Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.##Bandura, A. (1997), “Self-efficacy. HarvMent Health Lett”. New York, NY: Academic Press, 13(9), 40- 49.##Bandura, A. (1997), “Self-Efficacy: The Exercise of Control”, New York: Freeman.##Bandura, A. (1977), “Social Learning Theory”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.##Chery, D. K., Burt, C. W. &Woodwell, D. A. (2003), “National ambulatory medical care survey: Advance data from vital health statistics”,National center for Health statistics.##El-Tamer, M. B., Ward, B. M., &Schifftner, T. (2007), “Morbidity and mortality following breast cancer surgery in women: national benchmarks for standard of care”, Ann Surg, 245, 665- 671.##Fisher, B., Costantino, J.P. &Wickerham,  D.L. & et al. (2005), “Tamoxifen for the prevention of breast cancer: current status of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 study” , J Natl Cancer Inst, 97:1652–1662.##Harcourt, D. (2007), “Quality of Life in Post-Mastectomy Radiotherapy” ,  Advances in Breast Cancer, 4, 1- 8.##Health Organization’s International Classification of Functioning, Disability, and Health, Rehabilitation Oncology, (2010),  Vol. 28, No. 3.##Hynes,  D. M,  Weaver,  F.,  & Morrow,  M. (2004), “Breast cancer surgery trends and outcomes: results from a National Department of Veterans Affairs study”, J Am CollSurg; 198: 707- 716.##InsanaFisher,  P. T.,  &  Howell, D. (2010), “The Power of Empowerment: An ICF-Based Model to Improve Self-Efficacy and Upper Extremity Function of Survivors of Breast Cancer”, Rehabilitation Oncology,  28, 17- 19.##Lam, W. T. (2002), “Is self-efficacy a predictor of short-term post-surgical adjustment among Chinese women with breast cancer?”, 16, 651- 659.##Lam, W. T.,  Chan, M.,  Hung W. K.,  & Fielding,  R. (2007), Psycho-Oncology , 16: 904- 912.##Lam, W. T.,  Chan, M.,  Hung W. K.,  & Fielding,  R. (2009), Psycho-Oncology,  18: 1189–1198 .##Luszczynska,  A.,  Gutiérrez-Doña,  B.,  &Schwarzer, R. (2005), “ General self-efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries”, International Journal of Psychology,  40, 80-89.##Merluzzi, T. V., Nairn, R. C., Hegde, K., Martinez Sanchez, M. A., & Dunn, L. (2001). Self‐efficacy for coping with cancer: revision of the Cancer Behavior Inventory (version 2.0). PsychoOncology, 10(3), 206-217.##National Breast Cancer Organization (formerly Breast Cancer Network of Strength), (2009).##Rogers, L. Q., Courneya, K. S., Verhulst, S., Markwell, S., Lanzotti, V., & Shah, P. (2006). Exercise barrier and task self-efficacy in breast cancer patients during treatment. Supportive care in cancer, 14(1), 84-90.##Schwarzer, R.,  & Jerusalem,  M. (1995). “Generalized self-efficacy scale”. Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Causal and ControlBeliefs, 35- 37.##Stopeck,  A. T.,  Lipton,  A.  et al. (2012), “Denosumab Compared With Zoledronic Acid for the Treatment of Bone Metastases in Patients With Advanced Breast Cancer: A Randomized, Double-Blind Study” ,  J ClinOncol, 18, 112- 146##Vilholm,  O. J.,  Rasmussen,  L. &Sindrup,  S. H. (2008), “The postmastectomy pain syndrome: An epidemiological study on the prevalence of chronic pain after surgery for breast cancer”, 99, 604- 610##