با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اراک

2 استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اراک

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اراک

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد گروه‌درمانی شناختی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به مراکز بیمارستانی شهر کرمانشاه صورت گرفت. به همین منظور، تعداد 24 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه که مدت 4 ماه از شیمی‌درمانی آن‌ها گذشته است.
روش: روش نمونه‌گیری در دسترس، پس از مصاحبه بالینی انتخاب گردیدند و در دو گروه 12 نفری کنترل و آزمایش به‌صورت تصادفی جایگزین شدند سپس همه 24 نفر به‌وسیله ابزارهای پژوهش ازجمله مقیاس افسردگی بک ـ امید به زندگی میلر مورد آزمایش قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، 12 جلسه در مداخلات گروه‌درمانی رفتاری ـ شناختی شرکت کردند و این در حالی بود که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. در پایان دوباره آزمون‌ها برای همه افراد نمونه 24 نفر اجرا گردید. پس از گردآوری پرسشنامه‌ها، داده‌های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و به‌وسیله نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که درمان رفتاری ـ شناختی به شیوه گروهی در سطح معناداری (01/ 0p≤) در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه مؤثر بوده است 90/69f= همچنین، در (01/ 0p≤) باعث افزایش امید به زندگی در این بیماران گردیده است 32/71 f=.
نتیجه گیری: این نتایج بیان می کند که اثربخشی رویکرد گروه‌درمانی شناختی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Cognitive Therapy on Life Expectancy and Depression Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Somaye Gravandi 1
  • Kazem Gram 2
  • Akram Mazloomi 3
  • Elham Mazloomi 1

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the efficacy group cognitive - behavioral on enhancing life expectancy and Reduction of depression in in women with breast cancer referred to a hospital in Kermanshah.
Methods: To this end women who suffering from breast cancer were selected 24 admitted to hospital of Imam Reza in Kermanshah, the by available sampling method, after clinical interview And were replaced two groups: 12 patients were randomly assigned to control and test Then all 24 patients were tested by The research tools such as the Beck Depression Scale - Life expectancy Miller. The experimental group participated in 12 sessions in the interventions group cognitive – behavioral Where as the control group did not receive no treatment The re-test was administered for all 24 subjects after collecting the questionnaires, obtained data were analyzed using analysis of covariance and SPSS software.
Results: Findings showed that behavioral treatment - Cognitive style clusters at the level meaningful (p≤0/01) was effective in reducing depression in women with breast cancer. F=69/ 90 Also, in the level of meaningful (p ≤ 0/01) increased the life expectancy in patients has been F=71/32.
Conclusion: These results suggest that the effectiveness of the cognitive group therapy is effective in reducing depression and increasing the life expectancy of women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast cancer
  • Depression
  • life expectancy
  • Therapeutic Groups
ایراجیان، ح (1378). «بررسی تأثیر تلقین و ماساژ پیشانی و شقیقه‌ها بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شیمی‌درمانی بیمارستان‌های‌ آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران.##بیجاری، ه.؛ قنبری هاشم‌آبادی، ب.؛ آقامحمدیان شعرباف، ح . و همایی شاندیز، ف (1388). «بررسی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه». مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دهم ، شماره 1، ص 184ـ171.##پدرام، م.؛ محمدی، م.؛ نظیری، ق. و آیین‌پرست، ن (1389). «اثربخشی گروه‌درمانی شناختی رفتاری بر درمان اختلال اضطراب و افسردگی و ایجاد امیدواری بیماران مبتلا به سرطان سینه»فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال اول، شماره چهارم.##دلاور، ع (1387). احتمالات و آمار کاربردی در روان­شناسی و علوم تربیتی (چاپ اول، ویرایش جدید). تهران: انتشارات رشد.##دلاور، ع (1388). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی (چاپ بیست و هفتم). تهران: نشر ویرایش.##فری، م (٢٠٠٥). راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی. ترجمه مسعود محمدی و رابرت فرنام (١٣٨٦) تهران: رشد.##کاپلان، ه.؛ سادوک، و.آ. و سادوک، ب (2007). خلاصه روان‌پزشکی (چاپ چهارم)، (جلد دوم). ترجمه فرزین رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند. (1391).##کار، آ (1385). روان‌شناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان. ترجمه پاشا شریفی، حسن‌ و همکاران، تهران: انتشارات سخن##گرفمی، ه.؛ شفیع‌آبادی ع.ا. و ثنایی ذاکر ، ب (1388). «اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر کاهش نشانگان مشکلات روانی  زنان مبتلا به سرطان سینه». اندیشه و رفتار ، دوره چهارم ، شماره 13.##لیهی، ر (1388). تکنیک‌های شناخت درمانی، ترجمه حمید پور، ح؛ و اندوز. تهران: ارجمند، چاپ اول.##نصری ، ص (1372). «بررسی اثربخشیمداخلات رفتاری شناختی در کاهش اثرات جانبی روان‌شناختی شیمی‌درمانی در بیماران سرطانی و بهبودی شیوه‌های مقابله آن‌ها». رساله کارشناسی ارشد روان‌شناختی بالینی. تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران##نصری، م (1383). «بررسی اثربخشی گروه‌درمانی شناختی ـ رفتاری در افزایش میزان عزت‌نفس دانشجویان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.##هاوتون، ک. و همکاران (٢٠١٠ ). رفتاردرمانی شناختی. ترجمه حبیب‌الله قاسم‌زاده (١٣٨٩). تهران: ارجمند.##
Akbari, J; Agha Mohamadian, H. R. & Ghanbari Hashem Abadi,B.A. (2009). “Effect of cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy on anxiety and impulsivity symptoms in men with borderline personality disorder”. the quarterly journalof fundamentals of mental health; 10(4(40)), pp:317-323.##Asadi, M; Shiralipour, A; Shokouri, Z & M. Khani. (2012). “Meta-analysis of the effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) in trearing patients with obsessive-compulsive disorder (OCD)”. Jornal of shahid sadoughi university of medical sciences and health services; 20(3(84)),pp:396-405.##Azimi, H.; Jannati, Y.; Mahmoudi, G. (2003).  Text of mental health nursing. Tehran: Salemi publication [Persian].##Beck, A. T.; Rush, A.; Shaw, B. F. & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.##Bahreynian, S. A. & Davooudi, S. M. (2009). “The comparison of behavioral and cognitive -behavioral therapeutic methods on depression in cardiac rehabilitated patients”. pagouhesh dar pezeshki; 32(4), pp:289-296.##Blaney, P. H. (1985). “Psychological considerations in cancer”. No 12.##Brintzenhofe-Szoc, K. M.” Levin, T.T.;  Li, Y.; Kissane, D.W.; & Zabora, J. R. (2009). “Mixed anxiety/depression symptoms in a large cancer cohort: prevalence by cancer type, Psychosomatics”. 50(4):383-91##Burgess, C.; Cornelius, V.; Love, S.; Graham, J.; Richards, M.; Ramirez, A. (2005). “Depression and anxiety in women with early Breast cancer: Five year observational cohort study”. BMJ.; 330 (7493):702.##Büssing, A.; Fischer, J.; Ostermann, T. & Matthiessen, P. F. (2008). “Reliance on God's help, depression and fatigue in female cancer patients”. Int J Psychiatry Med, 38(3):357-72.##Cohen, M. S. & kuten, A. (2006). “cognitive – behavior group intervention for relatives of cancer patients”. journal of psychosomatic research. vol. 61.##Cowan, M. J.; Freedland ,K. E.; Burg, M.M.; Saab, P. G.; Youngblood, M. E.; Cornell, C. E. & etal. (2008). “Predictor of treatment response for depression and inadequate social support- the ENRICHD randomized clinical trail”. Psychosom;77:27-37.##Dematheo M.  Health psychology. Translated by: Kaviani M & Hashemian k Tehran: SAMT publication (2008)  [Persian].##Dividson, J. R. T.; Morrison, R. M.; Shore, J. & Bedyne.) g1997(. “homeopathc treatment of depression and anxiety”. altern healthmed, 3(1):46-49.##Elkhani, M. (1991). Methods, of surveillance in cancer, Tehran: Ghazi jahani publication [Persian].##Faramarzi, S.; Homale, R. & Izadi, R. (2011). “Efficacy of cognitive behavioral group training of life skills on mental health of women with handicapped spouses”. social welfare spring; 11(40),pp:217-235.##Fawzy, F. I.; Cousins, N.; Fawzi, N. W.; Kemeny, M. E.; Elashoff, R. & Morton, D. (1990). “A structured psychiatric intervention for cancer patients: Changes over time in method of coping and affective disturbance”. Archives of General Psychiatry, 47, 720-725.##Fobair, P. & Cordoba, C. S. (1982). Scope and magnitude of the cancer problem in psychosocial research, In J. Cohen, J. W. Cullen and L. R. Martin (Eds), Psychosocial Aspects of Cancer. New York: Raven Press.##Ghorbanalipour. M; Borjali, A.  & Sohrabi, F. (2011). “Efficacy of cognitive behavioral intervention focused on the fear of death in the reduction of the symptoms of hypochondriasis”. andisheh va rafter (applied psychology); 5(19), pp:35-44.##Gilbar, o. & plivazky, n. (2005). “mental adjustment coping stratehies, and psy chological distress among end stage renal disease patients”. journal of psy chosomatic research. vol . 58.##Grace, S. L.; Abbey. S. E.; Pinto R.; Shnek, Z. M.; Irvine, J. & Stewart, D. E. (2005). :Longitudinal course of depressive syptomatologs after a cardiac event: effects of gender and cardiac rehabilitation:. psychosomatic medicine.67:52-58.##Greer, S.; Moorey, S.; Baruch, J. D. R.; Watson, M.; Robertson, B. M.; Manson, A.; Rowden, L.; Law, M. G. and Bliss, J. M. (1992). “Adjuvant psychological therapy for patients with cancer: A prospective randomised trial”. British Medical Journal, 304, 675-680.##Hawton, K. & Salkours, K. C. (2003). Congnitive behavior Therapy for psychiatric problems, a practical guide, Translated by: Ghasem zadeh H. Tehran: Arjmand Publication [Persian].##Ji & et al. )1987(, “The efficacy of cognitive-behavioral interventions, medications and treatments deviation cartoon video”. journal of psy chosomatic research. vol . 41.##Luckman, & sorenssen, k. C. (1996). core principals & pactice of medical surgical nursing. 14 thedition philadelphia, w.b.saunder co.##Lee ,V.; schoen, R. S.; Edgar, l. & laizner, A. ( 2006). “Meaning – making intervention during breast or colorectal cancer treatment imptoves self –esteem , optimism , and self – efficacy”. social science medicine. vol. 62. 10. ##Grassi, l.; travado, l. & moncayo, F. L. G. (2004). “psychosocial moebidity and its correlates in cancer patients of the mediterranean area”. jornal of affective disorders. vol . 83.##Mehrabi, T.; Sheikholeslami, F.; Ghazavi, Z. & Nasiri, M. (2004). “The effect of group therapy on depression and anxiety levels of the patients with MI”. Nurs Midwifery Search, 29(7):5- 13. [Persian].##Navabi-Nezhad, Sh. (2004). Marriage counseling and family therapy. Persian. Tehran: Roshd Press.##Noghani, F.; Monjamed, H. Bahrani, N.; & Ghodarti, V. (2006). “The comparison of self esteem between male and female cancer patients”. Mag Nurs Obstet Fac Tehran Med Sci Fac, 12(2):33- 41 [Persian].##Oei, T. P.; & Dingle, G. (2008). “The effectiveness of group cognitive behaviour therapy for unipolar depressive disorders”, J Affect Disord 107, (1- 3):5- 21.##Peterson, C. (2000). optimistic explanatory style and health .inj.gillham (ed). the sience of optimis and hope philadelphia, pa. templeton fundation press##Pillai, M. (2012). “Efficacy of cognitive –Behaviory therapy (CBT) on Depressed spouses of cancer patients in an adjubvant care setting”. Journal of pharmacy and Biological sciences (IosrIpbs) ISSN: 2278-3008 ; 2 (2) , pp 26-31.##Rezaei, F.; Kajbaf, M.; Vkilizarch, N. & Dehghani, F. (2011). “Effectiveness of cognitive behavioral stress management therapy in general health of asthmatic patients”. knowledge and health; 6(3),pp:9-15.##Sotoudehasl, N. A.; Neshatdoust, H. T.; Kalanteri, M.; Talebi, H. & Khosravi, A. R. (2010). “Comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy and medication on the quality of life in the patients with essential hypertension”. Koomesh; 11(4(36)), pp: 294-302.##So, W. K.; Marsh, G.; Ling, W. M.; Leung, F. Y.; Lo, J. C.; Yeung, M. & et al (2009). “The symptom cluster of fatigue, pain, anxiety, and depression and the effect on the quality of life of women receiving treatment for breast cancer: a multicenter study”. Oncol Nurs For um, 36(4):E205- 14.##Spiegel, B. & Goethe (1997), “Effectiveness of encouraging patients to express positive feelings with supportive therapy, the increased survival time of patients”. journal of psy chosomatic research. vol . 39.##Terrace, (2001). “Efficacy of writing about a positive future, increasing optimism and health behavior in HIV-infected women”. Journal of personality and social psychology##Torkan, H.; Kalantari, M. & Molavi, H. (2006). “A study of effectiveness of Transactional Analysis group therapyupon marital satisfaction”. Persian. Res Fam,  8(2):403-383.##Wasteson. E.; Brenne, E.; Higginson, I.J.; Hotopf, M.; Lloyd-Williams, M.; Kaasa, S.; & et al (2009). “Depression assessment and classification in palliative cancer patients: a systematic literature review”, Palliat Med, 23 (8):739- 53.##Yalom, I. D. (1988). Existential psychotherapy. Basic Books: New York.##