با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اربیلی

چکیده

هدف: آسم به عنوان یک بیماری جسمانی تحت تأثیر مسائل روانشناختی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک­های دفاعی و تاب آوری در پیش بینی آسیب پذیری روانی افراد مبتلا به آسم است.
روش: روش پژوهش حاضرتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را افراد بزرگسال (بالای 20 سال) مبتلا به آسم شهرستان اردبیل تشکیل می­دهند که بر اساس تشخیص پزشک متخصص دچار بیماری آسم هستند. نمونه پژوهش حاضر 60 بیمار مبتلا به آسم بزرگسال (بالای 20 سال) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از مقیاس سبک­های دفاعی، مقیاس تاب آوری و فرم کوتاه نشانه­های روانی استفاده شد. داده­های پژوهش با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سبک­های دفاعی رشد نیافته (26/0=r)، رشد یافته (33/0-=r) و تاب آوری (37/0-=r) با آسیب پذیری روانی رابطه معناداری دارند (001/0Pنتیجه ­گیری: این یافته ها حاکی است که سبک های دفاعی و تاب آوری از متغیرهای تأثیرگذار  بر آسیب پذیری روانی بیماران مبتلا به آسم است. این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه آسیب شناسی روانی، پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آسم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of defense mechanisms and resiliency in the prediction of psychological vulnerability in asthmatic patients.

نویسندگان [English]

  • Abbas Abolghasemi 1
  • Yoosef Ebrahimi 2
  • Mohammad narimani 3
  • Fatemeh Asadi 4

1 University of Mohagheg Ardabili

2 Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

3 Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

4 University of Mohaghegh Ardabiliy

چکیده [English]

Objectives: Asthma as a physical disease is influenced by psychological issues. This study determined the role of defense styles and resiliency in people with asthma can predict psychological vulnerability.
Methods: This is a method of correlation. Study of 60 patients with asthma, adult (20 years) and 60 healthy subjects who were selected for sampling. Data collected for the defense of the scale, resiliency scale and psychological symptoms were short form. Research data with Pearson correlation tests, regression analysis and multivariate analysis of variance in multivariate analysis.
Results: Pearson correlation test showed that the immature defense style (r=0/26), mature (r=-0/33) and resiliency (r=-0/37) with respect to significant psychological vulnerability are (PConclusion: These findings suggest that the styles of defenses and resiliency factors influencing the vulnerability of asthmatic patients are psychological. These results are important implications in the field of mental pathology, prevention and treatment to asthmatic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asthma
  • defense style
  • resiliency
  • vulnerability to mental
افضلی، محمد حسن؛ فتحی آشتیانی، علی؛ آزاد فلاح، پرویز (1387). مقایسه سبک­ها و مکانیسم­های دفاعی بیماران مبتلا به اختلال وسواس بی اختیاری و افراد سالم، دوره2، شماره3، 252-245.##بشارت، محمدعلی(1386). تاب آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی، مجله علوم روانشناختی، شماره 24، 383-373.##بشارت، محمدعلی(1387). نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال دهم، شماره3 (پیاپی39)، 190-181.##بشارت، محمدعلی؛ شریفی، ماندانا؛ ایروانی، محمد(1380). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی، مجله روانشناسی، شماره 19، 289-277.##پدرام رازی، ش.؛ بصام پور، ش. س.؛ کاظم نژاد، ا (1386). «کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم». مجله دانشکده پرستاری و مامایی. دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره13، شماره1، 34-29.##پرتو، م (1389). «بهشیاری، تاب آوری و وضعیت مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر با سنجش مدل تبیینی نقش متغیرهای واسطه ای و مکانیسم های تأثیرگذار». پایان نامه دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تهران.##دلاور، ع (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.##رحیمیان بوگر، ا.؛ اصغرنژاد فرید، ع. ا (1387). «رابطه سرسختی روانشناختی و خودتاب آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازماندهء زلزله شهرستان بم». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، پیاپی52، 70-62.##سامانی، س.؛ جوکار، ب.؛ صحراگرد، ن (1386). «تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 13(3)، 290-295.##کوری، ج (2005). نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی(1389)، تهران: نشر ارسباران.##محمدپور یزدی، ا. ر؛ بیرشک، ب.؛ فتی، ل.؛ دژکام، م (1388). «مطالعه مورد ـ شاهدی سبک های دفاعی و اضطراب حالت-صفت در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب منتشر». مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال یازدهم، 1(41)، 14-7.##محمدی، م (1384). «بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد». پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.##محمود علیلو، م.؛ بیرامی، م.؛ اعتمادی نیا، م.؛ صمدی،  م.؛ راد، ب (1386). «مقایسه بیماران آسمی و افراد سالم از لحاظ تیپ شخصیتی A و هیجان­های منفی و هیجان های مثبت تجربه شده و نقش جنسیت در آن». فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 3(10)، 141-127.##مدانلو، ف (1388). «بررسی ارتباط تاب آوری، روشهای مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با وضعیت روانی زنان داغدیده». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی.##هالجین، ر. پی.؛ ویتبورن، س. ک (2003). آسیب شناسی روانی(ویراست چهارم)، ترجمه یحیی سید محمدی(1388)، تهران: نشر روان.##وفایی، ب.؛ پوررحیمی، ف (1383). «بررسی نقش عوامل استرس زای زندگی در حمله آسم». مجله پزشکی ارومیه، سال15، (2)، 147-142##
Agaibi, C. E.; Wilson, J. P. (2005). “Trauma, PTSD, And Resilience. A Review    Of The Literature”. Trauma, Violence, & Abuse; 6(3), 195-216.##Andrews, G; Singh, M; Bond, M. (1993). “The Defense  Style Questionnaires”.    Journal Of  Nervous And Mental Disease; 181 (4) , 246-256.##Bond, M.; Perry, J. C. ( 2004). “Long-Term Changes in Defense Styles With        Psychodynamic  Psychotherapy for Depressive, Anexiety, and Personality          Disorders”. American Journal of Psychiatry; 161(16), 65-71. ##Carsten, S.; Sven, G.; Hans, J.; Freyberger, H.; Volzke, H.; Koch, B.; Schaper,     Ch. (2011). “Mental Health Problem, Obstructive Lung Disease And Lung           Function: Findings From The General Population”. Journal Of Psychosomatic     Research, Available Online 22 April 2011.##Conner, K. M.; Davidson, J. R. T. (2003). “Development of New Resilience Scale:   The Conner-Davidson Resilience Scale(CD-RISC)”. Depression and Anxiety;     18(2): 76-82.##Cramer, P. (2000). “Defense Mechanisms in Psychology Today”. Journal of        American Psychology; 55(6), 637-646.##Dura, A. E.; Anreua, Y; Galdona, J. M.; Murguib, S.; Povedac, R.; Jimenez, Y.    (2006). “Psychological Assessment Of Patients With Temporomandibular            Disorders, Confirmatory Analysis Of  The Dimensional Structure Of The           Brief Symptoms Inventory18B”, Journal Of Psychosomatic Research; 60, 365-    370.##Frances, M.; Ford, M.; Hunter, M. J.; Hensley, A.; Gillies, S.; Carney, A.J;          Smith, j.; Bamford, M.; Lenzer, G.; Lister, S.; Ravazdy, M. (1989).  “Hypertension   and Asthma: Psychological Aspects”. Social Science&Medicine; 29(1), 79-84.##Garmezy, N.; Masten, A. (1991). “The protective role of competence                  indicators     in children at risk. In E.M. cummings;  Green, A. L; Karraki, K.     H (Eds) , life span developmental psychology:  perspectives on stress and           coping”. Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates; 151-174.##Hayland, P.; Harbin, T. J.; Rathus, S. A. (1990). “The  relationship between            Asthma and negative emotional”. Journal of Behavioral Medicine; 55, 110-121.##Inzlicht, M.; Aronson, J.; Good, C.; Mc Kay, L. (2006). “A Particular Resiliency   to Threatening Environments”, Journal Of Advanced Nursing; 25, 123-129.##Katon, W. J.; Richardson, L. (2004). “The relationship of Asthma and Anxiety     disorders”. Journal of psychosomatic Research; 30, 29-30.##Kumpfer, K. L. (1999). Factor and processes contributing to resilience: The    resilience framework. In: Glantz, M .D: Johnson, J .L (Eds) , Resilience and       development. New York: kluwer Academic publishers;179-224.##Latzring, T. D.; Block, J.; Funder, D. C. (2005). “Ego Control And Ego                 Resiliency: Generalization Of Self Report Scale Base On Personality                  Description From Acqua Intances, Clininians, And The Self”. Journal Of             Reaserch In Personality; 29, 395-422.##Ligia, L; Marina, P. G.; Marina, S. D. L. (2010). “Asthma: Study Of Associated    Variables”. The Spanish Journal Of  Psychology; 1(13), 353-363.##Masoli, M.; Fabian, D.; Holt, S.;  Besley, R., editors (2003). The global             burden of asthma. University of Southampton, United Kingdom.##Offer, R.; Lavie, R.; Gothelf, D.; and Apter, A. (2000). Defense Mechanisms,     Negative Emotions and Psychopathology in adolescent Inpatients. Comprehensive Psychiatry; 41(1), 35-41.##Ong, D.; Bergman, C.; Toni, S.;  Bisconti, L.; Wallace, A. (2006).                        “Psychological Resilience, Positive Emitions, and Successful Adaptation to         Stress in Later Life”. Journal of Personality and Social Psychology; 91(4), 730-    749.##Punamaki, R. L.; Kanninen, K.; Qouta, S.; El-Sarray, E. (2002). “The Role of        Psychological Defenses in Moderating Between Trauma And Post-Traumatic,    Symptoms Among Palestinian Men”. Int J Psychol; 286-296.##Rietveld, S.; Prins, P. J. (2005). “The relationship between Anxiety and somatic   symptoms in people with Asthma”. Journal of personality & Social psychology;   42, 725-730.##Schotnik, A(2003). “Negative emotion & Asthma. Department of psychiatry   and behavioral science”; 30, 29-30. ##Siu, C; Hui, H; Oi-ling; Phillips; David, R; LinLin; Naiwong-Tze; Shi,##Kan (2009). “A Study Of Resiliency Among Chinese Health Care Workers:       Capacity To Copy With Workplace Stree”. Journal Of Research In Personality;   43(5), 770-776.##Vaillant, G. E. (2003). “Mental Health. American”. Journal of Psychiatry; 160,    1373-1384.##Vaillant, G. E. (2000). “Adaptive Mental Mechanisms: Their Role In a Positive   Psychology”. Am Psychol; 55, 89-98.##York, J.; Fleming, S. L.;  Sholdman, C. M. (2005). “psychological ivterventions   for children with asthma”. Coherance Database of systematic Review; 4, 77-80.##