با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
رابطه علی احساس کهتری و خودمهارگری با افسردگی، اضطراب و استرس از طریق میانجیگری حمایت اجتماعی در زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی

مرضیه طالب زاده شوشتری؛ مهشید احمدنژاد

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59643.5265

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی احساس کهتری و خود مهارگری با افسردگی، اضطراب و استرس از طریق میانجی‌گری حمایت اجتماعی در زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی شهر اهواز در سال 1399 را شامل می‌شود. طرح پژوهش همبستگی و به‌شیوه مدلیابی معادلات ساختاری بود. در همین راستا ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیابت نوع‌ دو

مهدی شمالی احمدآبادی؛ ناصر محمدی احمدآبادی؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، ، صفحه 189-202

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.51902.4747

چکیده
  مقدمه: دیابت نوع دو یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیک مزمن و پیشرونده در دنیا است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیابت نوع دو انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل افراد مبتلا به دیابت نوع‌ دو شهر ...  بیشتر

اثربخشی مقابله درمانگری بر نشانگرهای روانشناختی (استرس، کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله‌ای) بیماران دیابتی نوع 2

علیرضا آقا یوسفی؛ یارحسین صفری؛ سارا احمدی؛ پرستو عباسپور

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.41833.4104

چکیده
  مقدمه: دیابت نوع 2 یکی از بیماری­های مزمن است که اثرات جسمی و روانی عدیده­ای برای فرد به دنبال دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسیاثربخشی مقابله درمانگری بر نشانگرهای روانشناختیبیماراندیابتینوع 2 انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌-پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه­ی آماری بیماراندیابتی دارای پرونده ...  بیشتر

پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس سبک‌های مقابله با استرس در بیماران تحت همودیالیز

لیلا کیانی؛ امین رفیعی پور؛ مریم مشایخ؛ رامین تاجبخش؛ جعفر پویا منش

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.45149.4314

چکیده
  مقدمه: درمان با همودیالیز اثرات گسترده و همه‌جانبه‌ای بر بیماران دارد. این پژوهش با هدف پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس سبک‌های مقابله‌ای انجام شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. به این منظور از بین کلیه بیماران مراجعه‌کننده به مراکز دیالیز شهر کرج در سال 1397 تعداد 219 بیمار به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و ...  بیشتر

اثربخشی آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا

صدیقه خیاطان مصطفوی؛ اصغر آقایی؛ محسن گل پرور

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، ، صفحه 62-80

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.37466.3814

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی بر استرس، اضطراب، افسردگی در زنان مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی دو‌گروهی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) سه مرحله‌ای پیش آزمون-پس‌آزمون- پیگیری) بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به فیبرومیالژیا بودند که ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزش شادی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علایم میگرن

سوسن علیزاده فرد؛ مینا خلیلی؛ مجید صفاری نیا

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1396، ، صفحه 17-28

چکیده
  مقدمه: میگرن از جمله بیماریهای ناتوان‏کننده دنیای امروز است. از جمله مهمترین علل روانشناختی آن میتوان به افسردگی، استرس و اضطراب اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش درمان روانشناختی "آموزش شادی فوردایس" بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علائم میگرن مبتلایان است. روش‌: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون ...  بیشتر

تاثیر مشاوره پزشکی بر استرس و فاکتورهای فیزیولوژیک بیماران قلبی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر و آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال از راه پوست

سعید پورنقاش تهرانی؛ فریناز تافته؛ مهدی صابری؛ داوود کاظمی صالح

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1395، ، صفحه 39-50

چکیده
  مقدمه: استرس و دیگر ناراحتی‌های هیجانی شیوع بالایی در میان بیماران قلبی ـ عروقی دارد. لذا پژوهش حاضر اثربخشی ارائه مشاوره پزشکی را بر میزان استرس و عملکردهای جسمانی بیماران قلبی بعد از دو مداخله درمانی قلبی آنژیوپلاستی کرونری و عمل جراحی بای پس عروق کرونر بررسی نموده و این دو گروه بیمار قلبی را با هم مقایسه کرده است. روش: این پژوهش ...  بیشتر

stress
نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

نادر حاجلو؛ عیسی جعفری

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، ، صفحه 19-30

چکیده
  مقدمه: ازجمله عوامل مرتبط با اعتیاد، عوامل روان­شناختی و اجتماعی است که در بررسی‌های مربوط به اعتیاد حوزه وسیعی را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر تمییز افراد معتاد از غیر معتاد بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی، استرس ادراک‌شده و هیجان خواهی در شهر اردبیل بود. روش: برای این مطالعه همبستگی، نمونه‌ای با حجم 60 نفر (30 معتاد به ...  بیشتر

بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی دربرابر استرس بر علائم افسردگی بیماران دیابتی

محمد امیری؛ اصغر آقایی؛ احمد عابدی؛ یداله صفری

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، ، صفحه 15-30

چکیده
  هدف: با توجه به تأثیر تعاملی استرس و بیماری­های مزمن، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش ایمن­سازی در برابر استرس بر علائم افسردگی بیماران دیابتی بود. روش: روش مطالعه تجربی دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری 2630 نفر از مبتلایان دیابت در مرکز  دیابت اصفهان بود.  تعداد 16زن و 14 مرد به روش نمونه­گیری و به طور تصادفی در دو ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

طاهره حسینی قمی؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 97-109

چکیده
  چکیدههدف: تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی برای خانواده به دنبال خواهد داشت. استرس بیشاز اندازه و مشکلات در زمینه سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربو ط به تشخیص سرطان درفرزندان است. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تا آوری است. تا آوری به تواناییانسان برای سازگاری در برابر بیماری ها، درد و رن ناشی از گرفتاری ها ...  بیشتر

تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه های ذهن آگاهی

زهرا احمدوند؛ لیلا حیدری نسب؛ محمدرضا شعیری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 60-69

چکیده
  چکیدههدف: پژوهش حاضر سهم ذهن آگاهی را بر بهزیستیروانشناختی مورد بررسی قرار داده است. براساس نظر کابات زین1990 ) ذهن آگاهی کیفیتی از هشیاری و به معنای توجه به لحظه )کنونی، توجهی هدفمند و بدون قضاوت میباشد. ذهن آگاهی بابسیاری از مؤلفههای سلامت روان و بهزیستی روانی و کاهشاحساس درد خصوصاً در موارد بیماریهای جسمانی همراه است.روش: ابزارهای ...  بیشتر