با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی احساس کهتری و خود مهارگری با افسردگی، اضطراب و استرس از طریق میانجی‌گری حمایت اجتماعی در زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی شهر اهواز در سال 1399 را شامل می‌شود. طرح پژوهش همبستگی و به‌شیوه مدلیابی معادلات ساختاری بود. در همین راستا با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌ای برابر با 250 نفر از بین کسانی که پرسشنامه علائم قبل از قاعدگی را تکمیل کرده بودند، انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از ابزار غربالگری علائم قبل از قاعدگی (2011)، شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری (1995)، پرسشنامه خودمهارگری - فرم کوتاه (2004)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (2007) و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده (1986) جمع‌آوری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS25 و Amos22 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج بیانگر برازندگی مدل پیشنهادی با داده‌ها بود. همچنین یافته‌ها نشان داد که حمایت اجتماعی، رابطه احساس کهتری بر افسردگی و استرس، همچنین رابطه خودمهارگری بر افسردگی و استرس را میانجیگری می‌کند. اما در این پژوهش اثر غیر مستقیم حمایت اجتماعی در رابطه احساس کهتری بر اضطراب و خودمهارگری بر اضطراب یافت نشد (P<0/05). همچنین مسیر مستقیم احساس کهتری با استرس و حمایت اجتماعی با اضطراب تایید نشد و از مدل نهایی حذف شد. نتیجه‌گیری: بنابراین، حمایت اجتماعی می‌تواند یک عامل موثر در زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی در رابطه با متغیرهای احساس کهتری، خودمهارگری، افسردگی، اضطراب و استرس در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship between Inferiority Feeling and Self-Control with Depression, Anxiety and Stress through Mediation of Social Support in Women with Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

  • marzieh Talebzadeh Shoshtari 1
  • Mahshid Ahmadnezhad 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the causal relationship between inferiority feeling and self-control with depression, anxiety and stress through mediation of social support in women with premenstrual syndrome. Method: The statistical population of this study was all women with premenstrual syndrome in ahvaz in the year 2020. The study was a correlational research based on structural equation modeling. In this regard, using targeted sampling method, a sample of 250 people were selected from those who completed the premenstrual symptoms questionnaire. Data were collected using premenstrual syndrome screening tool (2011), the Comparative feeling of inferiority index (1995), Self-control Questionnaire (2004), depression, anxiety and stress scale (2007) and Perceived social support scale (1986). SPSS25 and AMOS22 software were used to analyze the data. Findings: The results supported the suitability of the relationship between the patterns and the collected data. The results revealed that social support mediated the relationship between inferiority feeling on depression and stress, as well as the relationship between self-control on depression and stress. However, this study did not find on indirect effect of social support on the inferiority feeling with anxiety and self-control on anxiety (p < 0/05). Also, the direct path of inferiority feeling with stress and social support with anxiety was not confirmed and the final model was removed. Conclusion: Based on the results, social support can be considered as an effective factor in women with premenstrual syndrome in relation to the variables of inferiority feeling, self-control, depression, anxiety and stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premenstrual Syndrome
  • Inferiority Feeling
  • Self-Control
  • Depression
  • Anxiety
  • Stress
  • Social Support
آزاد، ح. (1393). آسیب شناسی روانی. تهران: بعثت. باقری، ف؛ قربانی، ن و سالاری راد، ز. (1394). «نقش خودمهارگری در نحوه پاسخدهی به استرس ناشی از سرطان سینه». مجله رویش روانشناسی، 4(13)، 22-15.
باقری، م؛ فراهانی، م.ن و حسن آبادی، ح.ر. (1397). «مدل یابی عوامل روانی-اجتماعی-فرهنگی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های کرونری قلب». فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 8(30)، 25-7.
پیام، ر و اقدسی، ع.ن. (1396). «بررسی رابطه بین سلامت روان و احساس حقارت با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب». زن و مطالعات خانواده، 8(36)، 27-7.
تقوی، ف؛ میرزایی، پ؛ ازندریانی، م و رضائی شجاعی، س. (1398). «اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاه مدت بر اضطراب، اقسردگی و شادکامی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر». مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62، 466-456.
تیموری، ح؛ زالی پور، س و یزدانبخش، ک. (1394). «سندروم پیش از قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه». مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، 35(3)، 280-276.
جعفرنژاد، ف؛ فرهادی، ج.س؛ نجفی، م.ن و شاکری، ز. (1392). «بررسی ارتباط استرس با ابتلا به سندروم پیش از قاعدگی». مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 16(76)، 18-11.
خالقی، ف.، و عسگری، پ.، و حیدری، ع. (1397). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 61(ویژه نامه 1 ), 38-49.
ربیعی، ف؛ قربانی، ن و پناغی، ل. (1399). «رابطه سرکوبی هیجانی و خودمهارگری با نشانه های بیماری». مجله علوم روانشناختی، 19(92)، 934-925.
زر، ع، حسینی، ع، دهقانی، خ و سپهری، ز. (1396). «بررسی رابطه سندروم پیش از قاعدگی با کیفیت خواب زنان معتاد سرپرستی شده مراکز ترک اعتیاد شیراز سال 1396». مجله علمی دانشگاه ایلام، 26(6)، 37-46.
ساروخانی، م؛ سایه میری، ک؛ احمدی، و و مامی، ش. (1399). «الگوهای علائم سندروم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه های شهر ایلام در سال 1399: یک مطالعه توصیفی». مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 20، 200-187.
سامانی، س و جوکار، ب. (1386). «بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 26(3)، 77-65.
سعیدی، ض؛ بهرامی احسان، ه و علیپور، الف. (1395). «خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل کننده شفقت-خود». فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(3)، 100-85.
سلیمانی، ز و طالب زاده شوشتری، م. (1398). «اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس کهتری بیماران کولیت اولسروزاهواز». سومین همایش ملی روانشناسی تعلیم و تربیت و سبک زندگی، دانشگاه پیام نور قزوین، 9-1.
سیاهبازی، ش؛ حریری، ف.ز؛ منتظری، ع؛ مقدم بنائم، ل و حاجی زاده، ا. (1390). «استاندارد سازی و رواسازی پرسشنامه علائم قبل از قاعدگی: PSTT ترجمه و روانسنجی گونه ایرانی». مجله پایش، 4(10)، 427-421.
صالح میرحسنی، و؛ قربانی، ن؛ علیپور، الف و فرزاد، و. (1394). «نقش واسطه ای فرآیند خودشناسی و خودمهارگری در تنظیم ارتباط بین استرس ادراک شده و اضطراب و افسردگی و نشانه های جسمانی». فصلنامه علمی پژوهشی در سلامت روانشناختی، 10(3)، 15-1.
صمدیان، ش؛ باقریان، ف و عسگری، ع. (1396). «اعتباریابی، رواسازی و هنجارسازی شاخص مقایسه ای احساس کهتری». مجله روانشناسی کاربردی، 1(41)، 120-103.
طلایی، ع؛ فیاضی بردبار، م؛ نصیرایی، الف؛ پهلوانی، م؛ دادگر، س و ثمری، ع.الف. (1388). «بررسی همه گیر شناسی سندروم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد». مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 12(2)، 15-22.
علیشاهی قلعه جوقی، الف و ریاحی راد، ص. (1399). «تاثیر سندروم پیش از قاعدگی در قصد ارتکاب جرم». فصلنامه حقوق پزشکی، 14(55)، 111-139.
قاسمی پور، ی؛ راوند، م و سعیدی، ف. (1397). «مقایسه استرس ادراک شده، مهارت کنار آمدن و حمایت اجتماعی بین دانش آموزان کدختر مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی و گروه عادی». مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(4)، 320-309.
کلهر، م؛ یوسف لو، س؛ کاوه ئی، ب؛ محمدی، ف و جوادی، ه. (1397). «بررسی تاثیر عصاره گیاه بومادران بر سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین». فصلنامه گیاهان دارویی، 18(4)، 63-52.
محمدپناه اردکان، ع و یوسفی، ر. (1391). بررسی باورها در مورد ظاهر و احساس کهتری در افراد داوطلب جراحی زیبایی. فصلنامه پوست و زیبایی2(2), 85-97.‎ 
مرادی، م و چراغی، ع. (1394). «رابطه حمایت های اجتماعی با بهزیستی روان شناختی و افسردگی: نقش واسطه ای حرمت خود و نیاز های اساسی روانشناختی». مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایران، 11(43)، 312-297.
مقدم، ک؛ منصورقناعی، ر؛ اسماعیل پوربندبنی، م و عطرکارروشن، ز. (1399). «ارتباط حمایت اجتماعی و افسردگی در سالمندان شهر های شرق گیلان». ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 19(2)، 90-86.
نریمان، ه؛ حسن زاده، الف؛ قمرانی، الف و عمیدی مظاهری، م. (1398). « بررسی ارتباط افسردگی، اضطراب و استرس با حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم». مجله تحقیقات نظام سلامت، 16(3)، 205-199.
نصیری، م. (1398). «ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس حقارت». فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، 3(7)، 18-1.
واحدی خو، ج، علیزاده، م و اسدروز، م. (1399). «بررسی رابطه بین عقده حقارت و خودکارآمدی با آرمانگرایی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر گچساران». مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، 27، ۱۰۲ – ۹۵.
هادی، م؛ قربانی، ن و بشارت، م.ع. (1398). «نقش واسطه ای فرآیندهای خودشناسی نوجوانان در رابطه بین سبک های والدگری و سلامت روانی». مجله علوم روانشناختی، 18(76)، 406-397.
یوسفی، ر؛ مظاهری، م.ع و ادهمیان، الف. (1386). «احساس کهتری در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی و وسواس جبری». مجله روانشناسان ایرانی، 5(17)، 68-63.
Allais, G., Castagnoli Gabellar, I., Burizo, C., Rolando, S., De Lorenzo, C., Mana, O., & et al. (2012). Premenstrual syndrome and migraine. Neurological Sciences, 33, 111-115.
American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. Washington, D. c.: American psychiatric association, 2013.
Arafa, A. S., Senosy, S .A., Helmy, H. K., & Mohamed, A. A. (2018). Prevalence and pattern of dysmenorrhea and premenstrual syndrome among egyptain girls (12-25 years). Middle East Fertility Society Journal, 23(4), 486-490.
Aşcı, Ö., Gökdemir, F., Süt, H. K., & Payam, F. (2015). The relationship of premenstrual syndrome symptoms with menstrual attitude and sleep quality in Turkish nursing student. Journal of Caring Sciences4(3), 179. Atashzadeh Shourideh, F., Abbaszadeh, A., Bohrani, F., Fallahi Khoshnasab,
M., Firozkohi, M. R., Navabi Rigi, Sh., & et al. (2014). The impact of valerian root extract on mood and behavioral symptoms severity in premenstrual syndrome. Med Surg Nurs J, 3(2), 71-6.
Audrey, H., Ayman, T., Gauthier, C., Romain, D., Laurence, M., Cedric, C., Olivier, G., & Michele, M. (2018). Anxiety and depression in patients with multiple sclerosis: the mediating effects of perceived social support. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 21, 46-51.
Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion. Appl Psychol An Int Rev, 54(2), 245-254.
Berek, J. S., & novak, E. (2007). Berek and Novak's gynecology, 14 ed. Lippincott Williams & Wilkins.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum Associates. Hillsdale, NJ, 20-26.
Denson, T., Copper, M., & Friesemegan, O. (2011). Self-control training decreases aggression response provocation aggressive individual. Journal of Respersonal, 45, 252-254.
Duane, S. P., & Sydney, S. E. (2012). Theories of personality. 10th ed. Belmont CA: Cengage Learning.
Erbil, N. (2018). Prevalence of depressive symptoms among Turkey women experiencing premenstrual symptoms and correlated factors. Alexandria Journal of Medicine, 54, 549-553.
Fritz, M. A., & Speroff, L. (2011). Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility.
Geary, A. (2001). Food and mood handbook. Find relief at last from depression, anxiety, pms, cravings and mood swings. London. Thomsons, 1-6.
Ghorbani, N., Watson, P. J., Farhadi, M., & Chen, Z. (2014). A multi-process model of self-regulation: knowledge and self-control in iran. International Journal of Psychology, 49(2), 115-122.
Gonda, X., Telek, T., Juhász, G., Lazary, J., Vargha, A., & Bagdy, G. (2008). Patterns of mood changes throughout the reproductive cycle in healthy women without premenstrual dysphoric disorders. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry32(8), 1782-1788.
Haoran, Z., Ning, L. X., & Boddu, S. (2018). Effects of premenstrual syndrome related psychiatric disorder on physical and mental health status of adolescents—a short review. Int J Womens Health Wellness4(083), 2474-1353.
Hasper, J. (2013). Management of inferior feeling and addictive behaviors. Available at: www.alfredadler.edu/.../Hasper%20MP%202013.
Henry, J. D., & Crawford, J. R. (2005). The short-form version of the depression, anxiety and stress scales (DASS-21): construct validity and normative data in a large non-clinical sample. Br J Clin Psychol, 44(2), 227-239.
Hanter, M. (2003). Cognitive behavioural interventions for premenstrual and menopausal symptoms. Journal of reproductive and Infant Psychology, 21(3), 183-193.
Jaffar, A., Aqeel, M., Abbas, J., Shaher, B., Aman, J., Sundas, J., & Zhang, W. (2017). The moderating role of social support for marital adjustment, depression, anxiety and stress: evidence from Pakistani working and nonworking women. Journal of Affective Disorders, 244, 231-238.
Karademas, E. C. (2006). Self-efficacy, social support and well-being. The mediating role of optimism. Pers Individ Dif, 40(6), 1281-1290.
Karimain kakolaki, Z., Mazloomy Mahmoodabad, S S., Heidari, F., Khadibi, M., Gerayllo, S., & Yoshany N. (2019). Comparison Quality of Life in the Three Groups: Women with Premenstrual Syndrome, Premenstrual Dysphoric Disorder and General Population in Yazd. JCHR, 8 (1), 3-10.
Lang, A. J., & Stein, M. B. (2001). Anxiety disorders: how to recognize and treat the medical symptoms of emotional illness. Gerircs 2001 may, 56(5), 24-27 & 31-34.
Langer, J. K., & Rodebaugh, T. L. (2014). Comorbidity of social anxiety disorder and depression. In The Oxford handbook of depression and comorbidity (pp. 111-128). Oxford University Press.
Lauk, Y., Wong, D. F. K., Wong, Y. K., Wong, D. H. K., & Wong, Y. (2014). The social support in helping Chinese woman with antenatal depressive and anxiety symptoms cope with perceived stress. Archives of Psychiatric Nursing, 28(5), 305-313.
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy33(3), 335-343.
Marván, M. L., Vázquez‐Toboada, R., & Chrisler, J. C. (2014). Ambivalent sexism, attitudes towards menstruation and menstrual cycle‐related symptoms.  International Journal of Psychology49(4), 280-287.
Matsumoto, T., Egawa, M., Kimura, T. & Tatsuya, H.  (2019). A potential relation between premenstrual symptoms and subjective perception of health and stress among college students: a cross-sectional study. BioPsychoSocial Med, 26(13), 1-9.
Niels, L., & Stokin, A. (2003). Premenstrual syndrome disorders. Translated by: Mahin Milani. Tehran, Dorsa, 37-38.
Nillni, Y. I., Toufexis, D. J., & Rohan, K. J. (2011). Anxiety sensitivity, the menstrual cycle, and panic disorder: a putative neuroendocrine and psychological interaction. Clinical psychology review31(7), 1183–1191.
Oruzar, H., Miranda, R., Oriol, X., & Montserrat, C. (2019). Self-control and subjective well-being of adolescents in residential care. The moderator role of experienced happiness and daily-life activites with caregivers. Children and Youth Services Review, 98, 125-131.
Philip, B. G., Michael, D. B. (2018). The spit for science working group, multidimensional perfectionism, depression and anxiety: tests of social support mediation model. Journal Personality and Individual Differences, 13, 295-300.
Productivity loss due to menstruation-related symptoms: a nationwide cross-sectional survey among 32 748 women BMJ Open 2019.
Rad, M., Sabzevary, M. T., & Dehnavi, Z. M. (2018). Factors associated with premenstrual syndrome in female high school students. Journal of Education and Health Peromotion, 7, 64.
Reid RL. Premenstrual Dysphoric Disorder (Formerly Premenstrual Syndrome) [Updated 2017 Jan 23]. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. Available from: https://www.ncbi. nlm.nih.gov /books/NBK279045/.
Sarla, G. S. (2020). Those few horrible days: premenstrual syndrome. Biomedical Research Journal, 7(1), 1-4.
Schoep, M. E., Nieboer, T. E., van der Zanden, M., Braat, D. D., & Nap, A. W. (2019). The impact of menstrual symptoms on everyday life: a survey among 42,879 women. American journal of obstetrics and gynecology220(6), 569-e1.
Steiner, M., Peer, M., Palova, E., Freeman, E. W., Macdougall, M., & Soares, C. N. (2011). The premenstrual symptoms screening tool revised for adolescent (PSST-A): prevalence of severe pms and premenstrual dysphoric disorder in adolescents. Arch Womans Mental Health, 14(1), 77-81.
Strano, D. A., & Dixon, P. N. (1990). The comparactive feeling of inferiority index. The Journal of Individual Psychology, 46(1), 29-42.
Tangney, J. P., Baumiester, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.
Vaux, A., Phillips, J., Holly, L., Thomson, B., Williams, D., & et al. (1986). The social support appraisals (SSA) scale: studies of relability an validity. American Journal of Community Psychology, 14(2), 195-219.
Walton, L. M., Machamer, L., Asumbradc, R., & Behrens, M. A. (2018). Relationship between nutrition (REAP), exercise (VSAQ) and stress on premenstrual syndrome severity (PSST): correlation, cross-section, purposive sample of 75 female ages 18-55. Journal of Physiotherapy and Phisical Rehabilitation, 3(1), 158-166.
Yalcin, I. (2011). Social support and optimism as predictors of life statisfaction of college students. Int Journal Adv Couns, 33(2), 79-87.
Yao, S., Cottraux, J., Martin, R., & et al. (2007). Inferiority in social phobics, obsessive-compulsives and non-clinical controls: A controlled study with the inferiority scale. Behavior and Cognitive Therapy Today, 305-318.