با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: میگرن از جمله بیماریهای ناتوان‏کننده دنیای امروز است. از جمله مهمترین علل روانشناختی آن میتوان به افسردگی، استرس و اضطراب اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش درمان روانشناختی "آموزش شادی فوردایس" بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علائم میگرن مبتلایان است. روش‌: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به میگرن شهر تهران بود که در سال 1394 برای درمان به متخصصان مغز و اعصاب مراجعه کرده بودند که از بین آنها 40 نفر در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (20 نفر در هر گروه) گمارده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه DASS-21، پرسشنامه سردرد میگرن اهواز و بسته آموزش شادی به شیوه فوردایس بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و یک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که روش آموزش شادی فوردایس منجر به کاهش معنادار علائم میگرن، افسردگی و استرس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده، اما تغییر نمرات اضطراب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل معنادار نبوده است. نتیجه‏گیری: یافته‎های پژوهشی نشان می‏دهند که برنامه آموزش شادی فوردایس با کاهش افسردگی و استرس منجر به کاهش علائم میگرن در افراد مبتلا به میگرن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of happiness Training Program on depression, stress, anxiety and symptoms of migraine

نویسندگان [English]

  • Susan Alizadehfard 1
  • Mina Khalili 2
  • Majid Saffarinia 3

1 Assistant Professor in Psychology, Payame-Noor University,Tehran,Iran

2 M.A. in Psychology, Payame-Noor University

3 Associate Professor in Psychology, Payame-Noor University, Tehran,Iran

چکیده [English]

Introduction: Migraine is a debilitating disease in world today. Depression, stress and anxiety could be mention as the most important psychological causes of migraine. The present study was to investigate the effectiveness of Fordyce's happiness Training Program on depression, stress, anxiety and migraine's symptom. Method: This quasi-experimental research conducted as pretest-posttest design with experimental and control group. The population consisted of all female migraine patients in Tehran (1394) that was visited neurologists for treatment. Then 40 patients from population were selected and randomly divided into two groups (n = 20 per group).The instrument that used in this study was Ahvaz migraine headache questionnaire, DASS-21 questionnaire and Fordyce's happiness training program. Data was compared through covariance analysis. Results: The results showed a significant difference between two groups as reduction of depression, stress and migraine's symptom of experimental group compared with control groups. But there isn't any significant difference in anxiety between two groups. Conclusion: The implicit reference of this study showed the effectiveness of Fordyce's happiness training program on decreasing the level of migraine's symptom through reduction of depression and stress was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fordyce's happiness training program
  • Depression
  • stress
  • Anxiety
- احدی، ب. و نریمانی، م. (1388). مباحثی در روان شناسی شخصیت. اردبیل: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.
- آقایی، ا.؛ کجباف، م. ب. و محمودی، ع. (1390). بررسی تاثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی، دوره 7، شماره 25، 69-81.
- حمزه‏ای مقدم، ا.؛ غفاری نژاد، ع. و بهرامپور، ب. (1376). بررسی شیوع میگرن و افسردگی و رابطه آنها با یکدیگر در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 4، شماره 2، 23-38.
- خانی، س. و باباخانی، ن. (1395). مقایسه و رابطه رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی در زنان نابارور و بارور شهر تهران. مجله روانشناسی سلامت، دوره 5، شماره 17، 95-108.
- رئیسی، ع. (1383). بررسی اثربخشی آموزش شادمانی در کاهش فشارخون بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
- رهنمای، م.؛ کافی ماسوله، م.؛ برادران، م. و بخشایش، ب. (1394). مقایسه باورهای غیرمنطقی، تیپ شخصیتیD و کیفیت زندگی مبتلایان به سردرد
میگرنی و افراد سالم. مجله روانشناسی سلامت، دوره 4، شماره 15، 5-19.
- علی پور، ا.؛ نوربالا، ا. ع. ؛ اژه ای، ج.  و مطیعیان، ح. (1379). شادکامی و عملکرد ایمنی بدن. مجله روانشناسی، دوره 4، شماره 3، 219-233.
- عناصری ، م. (1386). رابطه بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر. مجله اندیشه و رفتار، دوره دوم، شماره 6، 84-75.
- فرنام، ع.؛ ارفعی، ا.؛ نوحی، س.؛ آذر، م.؛ شفیعی کندجانی، ع.؛ ایمانی، ش. و کریم‏زاده، آ. (1387). بررسی ارتباط افسردگی با احساس درد در بیماران مبتلا به میگرن. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 2، 143- 148.
- فلاح‌زاده، ح.؛ حیدری، ا. و حسینی، ح. (1389). شیوع سردرد میگرنی و تنشی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر یزد. مجله علوم پزشکی رازی، سال 17، شماره 76، ۵۲-۶۱.
- کاپلان و سادوک. (2007/1389). خلاصه  روان­پزشکی. جلد دوم. ترجمه فرزین رضایی، مترجم. تهران: انتشارات ارجمند.- نجاریان، ب. (1376). سردرد میگرن. مجله بهداشت جهان، شماره 3، 52- 55.
- Angner, E., Miller, M. J., Ray, M. N., Saag, K. G., & Allison, J. J. (2010). Health Literacy and Happiness: A community-based study. Social Indicators Research, 95, 325-338.
- Argyle M. (2002). The Psychology of Happiness. 2nd ed. NewYork: H & Furnham A. Personality, Self-esteem, and Demographic Predictions of Happiness and Depression: 975-84.
- Bitsko, M. J., Stern, M., Dillon, R., Russell, E. C., & Laver, J. (2009). Happiness and time perspective as potential mediators of quality of life and depression in adolescent cancer. Pediatr Blood Cancer, 50, 613-619.
- Breslau, N., Lipton, R. B., Stewart, W. F., Schultz, L. R., & Welch, K. M. A. (2003). Comorbidity of migraine and depression investigating potential etiology and prognosis. Neurology, 60(8), 1308-1312.
- Brown, H., Newman, C., Noad, R., & Weatherby, S. (2012). Behavioral management of migraine. Annual Indian Academic Neurology, 15, 78-82
- Castro, K. C., Rocket, F., Billo, M., Oliveira, G. T., Klein, L. S., Parizotti, C. S., Perla, A. S., Perry, I. D. S. (2013). Lifestyle, quality of life, nutritional status and headache in school-aged children. Nutrición Hospitalaria, 28, 5, 1546-1551.
- Eyseneck, M.W., (1990). Happiness: Facts and Myths, East Sustey, England: Erlbaum.
- Fordyce, M. W. (1983). A program to increase happiness: Further studies. Journal of Counseling Psychology, 30(4), 483.
- Gall, D., Meredith, W., Borg, R. and Gall, J. P. (2015). Quantitative and Qualitative methods of research in the Educational sciences and Psychology. Translated by Ahmadreza Nasr et al. 10nd edition. Tehran. SAMT pub.
- Heidari, M., & Khodami, N. (2011). A study of the efficacy of teaching happiness Based on the Fordyce- method to elderly people on their life expectancy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1412–1415.
- Hojati, H., Emadi Zyarati, N., Hadadian, F., & Rezaee, H. (2013). Effect of training Fordyce Happiness on increase students' self-efficacy.Elixir Psychology, 57, 14268-14270.
- Lazantta, J., Cartwright-Smith, J., Klerk, R. (1976). Effect of nonverbal Dissimulation on emotional experience and autonomic arousal. J personal Social psychol; 33(3):354-70.
- Lybomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. The General psychology, 9(2), 111-131.
- Narimani, M. & Vahidi, Z. (2013). A comparative study of personality traits in patients with migraine and normal subjects by clinical questionnaire Millon. Fourth International Congress on Psychosomatic Islamic Azad University Khourasgan.
- Nicholson, R. A., Buse, D. C., Andrasik, F., & Lipton, R. B. (2011). Nonpharmacological treatments for migraine and tension-type headache: how to choose and when to use. Current treatment options in neurology, 13(1), 28-40.
- Okun, M., Stock, W., Haring, M., Witter, R., (1984), Health and subjective well-being: a meta-analysis, International journal of aging & human development, Vol. 19, 111-132.
- Parvaz, Y. Parvaz, S. & Jahanbaznezhad, K. H. (2011). A comparative study of personality traits in patients with migraine and healthy people by personality inventory MMPI. Journal of Clinical Psychology Studies. 3, 79-61.
- Raddant, A. C., & Russo, A. F. (2011). Calcitonin gene-related peptide in migraine: intersection of peripheral inflammation and central modulation. Expert reviews in molecular medicine, 13, e36.
- Rahimiyan Boogar, E. & Besharat, M, A. (2013). The effect of stress reduction program Consciousness centered on the severity of fibromyalgia. Journal of Contemporary Psychology.14, 15-28.Reviews, 70, 337-56.
- Sabatini, F. (2014). The relationship between happiness and health: Evidence from Italy. Social Science & Medicine, 114, 178–187.
- Sadock, B. J. (2007). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry, Philadelphia, Wolter Kluwer.
- Sauro, K. M., & Becker, W. J. (2009). The stress and migraine interaction. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 49(9), 1378-1386.
- Schifrin, H. H., & Nelson, S. K. (2010). Stressed and happy? Investigating the relationship between happiness and perceived stress. Journal of Happiness Studies, 11(1), 33-39.
- Veenhoven, R. (2003). Hedonism and happiness. Journal of happiness studies, 4(4), 437-457.