نویسنده = Hasan Abdollahzadeh
اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی

دوره 8، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 163-175

10.30473/hpj.2020.52023.4756

احمد علی پور؛ ابوالفضل قدمی؛ زهرا علیپور؛ حسن عبداله زاده