با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری؛ دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران.

3 کارشناس روان شناسی،دانشگاه علم و فرهنگ،تهران،ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

مقدمه: ابزارهای اندازه‌گیری اضطراب برای بیماری‌های مهم تهدیدکننده سلامتی مانند سارس و مرس توسعه یافته است. در زمینه سنجش اضطراب کرونا ابزار اندازه‌گیری مشخصی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب کرونا در نمونه ایرانی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 308 نفر از طریق فراخوان اینترنتی در تحقیق شرکت کردند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته اضطراب کرونا 18 سؤالی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش همسانی درونی به شیوه آلفای کرونباخ و 2-λ گاتمن و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی (CFA) با استفاده از نرم‌افزار Lisrel-8.8 استفاده شد. جهت استاندارد کردن نمرات خام این نمرات با استفاده از نرم‌افزار Jmetrik-4.1.1 به نمرات استاندارد T و رتبه درصدی تبدیل و به‌صورت جدول‌های هنجاری تهیه شدند. یافته‌ها: مقدار 2-λ گاتمن برای کل پرسشنامه (922/0=2-λ) و ضریب آلفای کرونباخ برای علائم روانی (879/0=α)، علائم جسمانی (861/0=α) و برای کل پرسشنامه (919/0=α) به دست آمد. داده‌های این پژوهش با مدل دوعاملی برازش مناسبی دارد. جداول نمرات استاندارد رسم شد و دامنه نمرات عامل‌های پرسشنامه و نمره کل شدت اضطراب کرونا بر اساس نمرات استاندارد T به سه دامنه عدم اضطراب یا خفیف، متوسط و شدید تقسیم شد. نتیجه‌گیری: پرسشنامه اضطراب کرونا در اعتباریابی مقدماتی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است و می‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار علمی و معتبر برای سنجش اضطراب کرونا ویروس استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample

نویسندگان [English]

  • Ahmad Alipour 1
  • Abolfazl Ghadami 2
  • Zahra Alipour 3
  • Hasan Abdollahzadeh 4

1 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 PhD student in Assessment and Measurement, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran

3 Bachelor of psychology, University of Science and Culture.Tehran.Iran.

4 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: Anxiety measurement tools have been developed for major health-threatening diseases such as SARS and MERS. There is no specific measurement tool for measuring the anxiety caused by Corona. The purpose of this study was to validate the Corona-related Anxiety Scale in the Iranian sample. Method: The research method was a descriptive correlational.308 individuals participated in the study through online recall. An 18-item Corona-related anxiety inventory was used to collect the data. The data were analyzed by using Guttman's λ2 and Cronbach's alpha internal consistency method. Confirmatory factor analysis (CFA) using Lisrel-8.8 software was used to evaluate the tool construct validity. To standardize the raw scores, they were converted to standard T scores and percentile rank using Jmetrik-4.1.1 software and were prepared as normative tables. Findings: The Guttman's λ2 value for the whole questionnaire was obtained as (λ = 0.922), Cronbach's alpha coefficient for psychological symptoms as (α = 0.879), physical symptoms as (α = 0.861), and for the whole questionnaire as (α= 0.919). The data of this research fit the two-factor model properly. Standard scores tables were plotted, and the range of scores of the questionnaire factors and total score of Corona-related anxiety severity was divided into three domains: mild, moderate, and severe. Conclusion: Corona-related anxiety inventory has good validity in preliminary validation and can be used as a valid and scientific tool for measuring Corona-related anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Anxiety
  • Corona Virus
  • Mental Health
Ayora, A.F., Soler, Loreto M., & Gasch, Agueda C. (2019). Analysis of two questionnaires on quality of life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 27, e3148. Epub July 18,2019.https://doi.org/10.1590/1518-8345.2624.3148.
Bajema K.L., Oster A.M., McGovern O.L. (2020).Persons Evaluated for 2019 Novel Coronavirus —United States,MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: February 7, 2020. DOI: dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6906e1.
Domingo-Salvany A., Lamarca R., Ferrer M., Garcia-Aymerich J., Alonso J., Felez M., Khalaf A., Marrades R.M., Monso E., Serra-Batlles J., Anto J.M. (2002). Health-related quality of life and mortality in male patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Me, 166: 680–685.
Dong X., Wang L., Tao Y., Suo X., Li Y., Liu F., Zhao Y., Zhang Q. (2017). Psychometric properties of the Anxiety Inventory for Respiratory Disease in patients with COPD in China. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 12,49-58 https://doi.org/10.2147/COPD.S117626.
Goni M.D., Naing N.N., Hasan H. (2020).Development and validation of knowledge, attitude and practice questionnaire for prevention of respiratory tract infections among Malaysian Hajj pilgrims. BMC Public Health. Mar;20(1):189.DOI: 10.1186/s 12889-020-8269-9.
Guyatt G.H., Berman L.B., Townsend M., Pugsley S.O., Chambers L.W(1987)A measure of quality of life for clinical trials in chronic lung disease. Thorax.42: 773–778. 10.1136/thx.42.10.773.
Jernigan, J. A., Low, D. E., & Helfand, R. F. (2004). Combining Clinical and Epidemiologic Features for Early Recognition of SARS. Emerging Infectious Diseases, 10(2), 327-333. https://dx .doi.org/10.3201/eid1002.030741.
Khodayari M., Gobari B., Akbari S., Time Shining M., Mousavi S. (2015). Iranian Positive Thinking Scale (IPTS): Development and Standardization. Journal of Applied Psychology Research. 5(4): 103-130. doi:10.22059/japr.2015.55054.
Lareau, S. C., & Blackstock, F. C. (2019). Functional status measures for the COPD patient: A practical categorization. Chronic Respiratory Disease. https://doi.org/10. 1177/ 1 479973118816464.
Ninot, G., Soyez, F. & Préfaut, C. A short questionnaire for the assessment of quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease: psychometric properties of VQ11. Health Qual Life Outcomes 11, 179 (2013). https://doi.org/10.1186/1477-7525-11-179.
SA, R.R.K. (2020). "Brief review of coronavirus for healthcare professionals February 10, 2020." Southw est Journal of Pulmonary and Critical Care”. 2020; 20(2):69-70.
To K.K.W., Tsang O.T.Y., Yip C.C.Y. (2020).Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva.Clinical Infectious Diseases, ciaa149. February 12,2020.DOI: https://doi .org/10.1093/cid/ciaa149.
Tong Z-D., Tang A., Li K-F., Li P.,Wang H-L., Yi J-P. (2020).Potential presymptomatic transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang Province, China. Emerg Infect Dis. 2020 May. https://doi. org/10.3201/eid2605.200198.
Valero-Moreno S., Castillo-Corullón S., Prado-Gascó V.J., Pérez-Marín M., Montoya-Castilla I. (2019).Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ-SAS): Analysis of psychometric properties. Archivos Argentinos de Pediatria.;117(3):149-156. DOI: 10.5546/aap.2019.eng.149.
Valero-Moreno S., Lacomba-Trejo L., Casaña-Granell S. (2020). Psychometric properties of the questionnaire on threat perception of chronic illnesses in pediatric patients. Revista Latino-americana de Enfermagem. 28:e3242. DOI: 10.1590/1518-8345.3144.3242.
Willgoss T.G, Goldbart J., Fatoye F., Yohannes A.M. (2013).The development and validation of the anxiety inventory for respiratory disease.144(5):1587-1596.https:/ /www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907347.
Willgoss T.G., Yohannes A.M., Goldbart J., Fatoye F. (2012). "Everything was spiraling out of control": experiences of anxiety in people with chronic obstructive pulmonary disease. Heart Lung. 41(6):562-71.
World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report–34. Geneva, Switzerland: World Health Organization. https://www. who.int /docs/default-source/ coronaviruse /situation-reports/20200223-sitrep-34-covid-19.pdf?sfvrsn= 44ff8fd3 _ 2pdf icon.