با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور.

2 مدرس گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور.

چکیده

مقدمه: جراحی ماستکتومی رکن اساسی درمان در مبتلایان به سرطان پستان می­باشد که می تواند موجب آسیب به زندگی زنانشویی گردد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شرم درونی وعزت نفس جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان ساکن شهر بهشهر مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی که در کلینیک­های تخصصی بهشهر و ساری در سال 1397 تحت درمان بودند. با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفراز زنان با رعایت معیارهای ورود و خروج به مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند.گروه آزمایش در معرض درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در ده جلسه نود دقیقه ای قرار گرفتند اما گروه کنترل درمانی را دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­های استاندارد شرم درونی شده کوک(2011) و عرت نفس جنسی زنان اسچوارز(1996) استفاده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21  و تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایح تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر برخی مولفه های شرم درونی شده از جمله کمرویی و عزت نفس تاثیر مثبت داشته است.همچنین این مداخله بر برخی مولفه­های عرت نفس جنسی مثل تجربه و مهارت، جذابیت، کنترل، قضاوت اخلاقی و انطباق اثر مثبت داشته است. نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش عزت نفس جنسی و کاهش شرم درونی شده است. استفاده از این مداخله در بهبود سلامت روانی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی پیشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of acceptance and Commitment Therapy on internalized Shame and Sexual self-esteem of Women with Breast Cancer after Mastectomy Surgery

نویسندگان [English]

  • Hasan Abdollahzadeh 1
  • Yosef Kabirinasab 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Lecturer of psychology, Payame Noor University, Behshahr, Iran

چکیده [English]

Objective: Mastectomy surgery is basic foundation of treatment in patients with breast cancer that could cause damage to matrimony.   Accordingly, the purpose of this study was the Effectiveness of acceptance and commitment therapy on internalized shame and Sexual self-esteem of women with breast cancer after mastectomy surgery. Method: This quasi-experimental study was a pretest-posttest with control group. The research population was women residing in Behshahr city with breast cancer after mastectomy surgery that had been treating in specialized clinics in Behshahr and Sari cities.  30 women   under consideration entry and exit criteria to study randomly assigned into two groups of 15people experimental and control with convenience Method. The experimental group was exposed to therapy based on acceptance and commitment in ten sessions of 90 minutes but control group did not receive treatment. Standard Cook's Internalized Shame Inventory and Schwarz sexual self- esteem were used to collect data. Data were analyzed by using SPSS21 software and multivariate covariance analysis.Result: The results of multivariate covariance analysis showed that therapy on acceptance and commitment  has had positive impact  on some  components of internalized shame  including shyness and self-esteem   also the intervention has had positive impact on some components of sexual self-esteem like experience and skill  , attractiveness, control , moral judgment  and adaptiveness.Conclusion: therapy based on acceptance and commitment has caused to increase sexual self-esteem and reduce internalized shame. The use of the intervention   recommended improving mental health in women with breast cancer after mastectomy surgery

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Internalized Shame
  • Sexual Self-Esteem
  • Mastectomy
اسکندری، ی.(1396). اثربخشی آموزش درمان پذیرش و تعهد بر افزایش عزت نفش و کاهش اضطراب کنفرانس در کلاس درس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر تهران، اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، تهران، دانشگاه آل طه -معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز.
حجت خواه، س م و مصباح، ا. (1395). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و احساس شرم درونی شده مادران دارای کودک کم توان ذهنی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 6(24) 180-153.
حسینی،س.،داوودی،ج.،حبیبی،م.،وفیلدینگ،ر.(1393) مقایسه­یانتظارازنتیجه­یدرمانجراحیماستکتومیوپیامددرمانی ادراکشدهبراساسمیزانخودکارآمدیدرزنانمبتلابهسرطانسینه.فصلنامهعلمی پژوهشیروانشناسیسلامت 3(4)، 78-65.
کبیری نسب،ی.،عبداله زاده،ح.(1396) تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی، افسردگی مرگ و شرم درونی سالمندان،روانشناسی معاصر،12(ویژه نامه)،1409-1412.
رجبی،غ؛وعباسی،ق(1390) بررسیرابطهخودانتقاد،اضطراباجتماعیوترساز شکستباشرمدرونیشدهدردانشجویان،پژوهش­هایروانشناسیبالینی مشاوره، 1(2)182-171.
رجبی، س و یزدخواستی، ف. (1393). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ‌ام اس. مجله روان‌شناسی بالینی، 6(1): 38-29.
رسولی علی آبادی، ب و  کلانتری،  م (1397) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، عزت‌نفس و نگرانی تصویر بدنی، بعد از اولین زایمان زنان شهرستان کاشان. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان. 26 (2) :103-112.
علمداری، ا. (1392). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین نابارور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
علیرضایی، ا.(1394). بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت و عملکرد زناشویی و کاهش نشانه­های وسواس در زوجین مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان.
Barr, P. (2003). Guilt, shame and grief: an empirical study of Parental bereavement. A thesis submitted of fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of philosophy. University of the Sydney, Australia, 2003.
Batten, S. V. (2011). Essentials of Acceptance and Commitment Therapy. London: Sage Publications.
Beth AV, Julien B, Anthony FB, Michael CA. (2010). Psychopathy, sexual behavior and self-esteem, it’s different for girls. Person Individ Differ. 48(7):833-8.
Bluett, E. J. Homan, K. J. Morrison, K. L. Levin, M. E. & Twohig, M. P. (2014). Acceptance and commitment therapy for anxiety and OCD spectrum disorders: An empirical review. Journal of Anxiety Disorders, 28(6) 612–624.
Brinkborg, H. Michanek, J. Hesser, H. & Berglund, G. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49 (6–7), 389–398.
Brunet JB, Sabiston CM, Burke Sh. (2013). Surviving breast cancer: Women’s experiences with their changed bodies. Body Image, 10(3)344-51.
Budden, A. (2009).The role of shame in posttraumatic stress disorder: A proposal for a socio-emotional model for DSM-V. Social Science & Medicine, 69, 1032–1039.
Campbell-Enns HJ, Woodgate RL.(2013). Decision making for mothers with cancer: Maintaining the mother-child bond. Eur J Oncol Nurs, 17(3):261-8.
Costa, J., & Pinto-Gouveia, J. (2011). Acceptance of pain, self-compassion and psychopathology: Using the chronic pain acceptance questionnaire to identify patients’ subgroups. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18(4), 292.
Elison, J. (2006). Investigeting the compass of shame: the development of the compass of shame scale. Social Behavior and Personality. 34(3), 221-238.
Fang SY, Lin YC, Chen TC, Lin CY. (2015). Impact of marital coping on the relationship between body image and Sexulity among breast cancer survivors. Support Care cancer, 23(9): 2551-9.
Flaxman, PE & Bond, FWA. (2010). Andomized worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training. Behaviour Research and Therapy, 48(8), 816–820.
Fledderus, M. Bohlmeijer, E. T. Fox, J. Schreurs, K. M.G. & Spinhoven, P. (2013). The role of psychological flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological distress in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 51(3), 142–151.
Forman, E. M. & Herbert, J. D. (2009). New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance-based therapies. In: O’Donohue WT, Fisher JE. General principles and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy. New Jersey: Wiley & Sons.
Gilbert, P. (2007). The evolution of shame as marker for relationship security. In: J. Tracy, R.
Harter, S. (2003). The development of self-representations during childhood and adolescence. In M. R. Leary and J.P. Tangney, Handbook of self and identity (pp. 610-642). New York: The Guilford Press.
Hayes, S. C. & Strosahl, K. D. A. (2010). practical guide to acceptance and commitment therapy. New York, NY: Springer Press. Hayes, S. C. & Strosahl, K. D. (2010). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York, NY: Springer Press, 2010.
Hoban Sh, Hoban G. (2004). Self-esteem, self-efficay and selfdirected learning: Attempting to undo the confusion. Int J Self Learn; 1(2):7-25.
Holland JC, Breitbart WS, Jacobsen PB, Lederberg MS, Loscalzo MJ, Mc Corkle RS. (2014) Psycho-oncology. New York: Oxforod university press.
Lakhtakia R, Chinoy RF. A. (2014). Brief History of Breast Cancer: Part IL Surgical domination reinvented. Sultan Qaboos Univ Med J, 14(2):e166-169.
Lee V, Robin Cohen S, Edgar L, Laizner AM, Gagnon AJ. (2006). Meaning-making intervention during breast or colorectal cancer treatment improves self-esteem, optimism, and self-efficacy. Soc Sci Med; 62(12):3133-45.
Lewis, M. (2003). The role of the self in shame. Social Research, 70(2): 1181–1204.
MaleDA, Fergus KD, Cullen K. (2016). Sexul identity after breast canser: Sexulity, body image and relationship repercussions. Curr opin Support Palliat care, 10(1): 66-74.
Matos, M., Pinto-Gouveia, J., Gilbert, P., Duarte, C., & Figueiredo, C.(2015). The Other As Shamer Scale–2: Development and validation of a short version of a measure of external shame. Personality and Individual Differences, 74, 6-11.
Rancati A, Gonzalez E, Dorr J, (2013). Oncoplastic surgery in the treatment of breast cancer. Ecancermedicalscience, 7:293.
 Robins, J. (2007). Tangney (Eds.),The self-conscious emotions. Theory and research (pp. 283-309). New York: The Guilford Press.
Saavedra, K.(2008). Toward a new acceptance and commitment therapy (ACT) treatment of problematic anger for low income minorities in substance abuse recovery : A randomized controlled experiment . PsyD dissertation , Wright  Instiute , Berkeley , CA.
Sadock BJ, Sadock VA. (2013). Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral Sciebces/Clinical psychiatry : 10th ed. Transltor: Rzaaei, R. Tehran; Arjmand.
Schwarz JC. (1996). Reliability and validity of the Sexual Self-Esteem Inventory- Women- Short Form. Unpublished manuscript.
Tenofsky PL, Dowell P, Topalovski T, Helmer SD.(2014). Surgical, oncologic, and cosmetic differences between oncoplastic and nononcoplastic breast conserving surgery in breast cancer patients. Am J Surg, 207(3):398-402.
Villarreal-Ríos E, Escorcia-Reyes V, Martínez-González L, Vargas-Daza ER, Galicia-Rodríguez L, Cervantes-Becerra R.(2014). Natural history of breast cancer diagnostic procedures. Rev Panam Salud Publica, 35(3):172-178.
Yadavaia, J. E., Hayes, S. C., & Vilardaga, R. (2014). Using acceptance and commitment therapy to increase self-compassion: A randomized controlled trial. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(4), 248–257