با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
stress
بررسی الگوی خوردن هیجانی، بدتنظیمی هیجان، عزت نفس و تکانشگری در بروز اعتیاد غذایی دانشجویان

سودابه بساک نزاد؛ نیما عارفی؛ نسرین ارشدی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، ، صفحه 132-145

چکیده
  مقدمه: شواهد پژوهشی گوناگون، شباهت­هایی میان اعتیاد به مواد و مصرف برخی مواد غذایی را نشان داده­اند. هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از برخی پیش­آیندهای اعتیاد غذایی است. روش: نمونه­ی این پژوهش شامل 306  نفر (142 مرد و 164 زن) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی مرحله­ای انتخاب شدند. برای سنجش ...  بیشتر

stress
بررسی اثربخشی معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد

ماندانا نیکنام؛ محمد ابراهیم مداحی؛ عبداله شفیع آبادی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1397، ، صفحه 56-73

چکیده
  مقدمه:پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی را بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، بررسی می کند. روش:در یک پژوهش نیمه آزمایشی 25 زن مصرف کننده مواد با تشخیص اختلال وابستگی به مواد مخدر که دوره سم زدایی را با موفقیت در مرکز درمان اجتماع مدار بانوان (TC) تهران به پایان رسانده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو ...  بیشتر

stress
نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

نادر حاجلو؛ عیسی جعفری

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، ، صفحه 19-30

چکیده
  مقدمه: ازجمله عوامل مرتبط با اعتیاد، عوامل روان­شناختی و اجتماعی است که در بررسی‌های مربوط به اعتیاد حوزه وسیعی را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر تمییز افراد معتاد از غیر معتاد بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی، استرس ادراک‌شده و هیجان خواهی در شهر اردبیل بود. روش: برای این مطالعه همبستگی، نمونه‌ای با حجم 60 نفر (30 معتاد به ...  بیشتر

stress
مقایسه ویژگی‌های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت

نازیلا خطیب زنجانی؛ مژگان آگاه هریس

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1394، ، صفحه 75-86

چکیده
  مقدمه: اعتیاد به اینترنت در دانشجویان یکی از اعتیادهای جدید در جوامع مدرن محسوب می­شود. لذا هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی­های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت در گرمسار بود. روش: این پژوهش یک مطالعه علی ـ مقایسه ­ای است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی گرمسار در سال 2013 تشکیل ...  بیشتر

stress
مقایسه سبک های دلبستگی، احساس تنهایی ادراک شده و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

فرهاد حسینی؛ مجتبی حبیبی؛ فرهاد رادفر

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 45-61

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاست‌گذاران بهداشتی- اجتماعی جوامع امروزی، شیوع روزافزون رفتارهای اعتیادی به خصوص اعتیاد به سیگار و دخانیات در گروه سنی جوان است. پژوهش حاضر با هدف، مقایسه سبک‌های دلبستگی، احساس تنهایی ادراک شده و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری خوابگاهی انجام شد. روش شناسی: بر اساس روش ...  بیشتر

stress
سبک زندگی در سوءمصرف کنندگان مواد و افراد بهنجار: یک مقایسه مبتنی بر آدلری نگری

علیرضا آقایوسفی؛ علی احمدی ازغندی؛ علی حسینایی؛ محمد اورکی؛ اعظم نوفرستی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 48-62

چکیده
  هدف : سبک زندگی سوء مصرف کنندگان مواد و افراد بهنجار شهر تهران بررسی شد. روش : بدین منظور نمونه 404 نفری(191 سوءمصرف کننده و213 فرد بهنجار ) از افراد 45-15 ساله ساکن در شهر تهران به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک زندگی پاسخ دادند . یافته ها : نتایج نشان دادندکه تفاوت بین دو گروه در سبکهای تعلق پذیری ـ علاقه اجتماعی، ...  بیشتر

stress
اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر(تریاک): بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی

مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی*؛ سودابه پاشایی؛ معصومه ظهیری سروری؛ جعفر میرزایی؛ مریم زارع

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 63-81

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی معتادان در ابعاد سلامت جسمانی و روانشناختی طراحی شده است. روش: تعداد 60 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش ...  بیشتر

stress
مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

محمدرضا مختاری؛ محمد ناظر؛ احمد علیپور؛ پروین آقامحمدحسنی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 82-89

چکیده
  هدف: نظر به گسترش روزافزون مصرف مواد مخدر در جامعه، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان اطلاعات نوجوانان درباره مواد اعتیاد آور و سپس بررسی نقش آموزش در تغییر میزان آگاهی پایه ریزی گردید.روش: طرح نیمه تجربی، بر روی 60 دانش آموز دبیرستانی انجام، میزان اطلاعات عمومی آنان درباره مواد اعتیاد‌آور سنجیده شد. 4 جلسه آموزشی در مورد انواع مواد اعتیاد ...  بیشتر

stress
بررسی مقایسه‌ای دینداری و رابطه آن با پرخاشگری در معتادین به مواد مخدر، معتادین در حال ترک و افراد غیر معتاد

خاتون پورمودت؛ ضرغام عارفی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 90-100

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ دینداری و رابطه آن با پرخاشگری در معتادین، معتادین در حال ترک و غیر‌معتادین به مواد مخدر است.  روش: در این مطالعه علی- مقایسه‌ای و همبستگی، تعداد 64 نفر معتاد، 51 نفر معتاد درحال ترک و 99 نفر غیر معتاد به روش در دسترس انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه دینداری خدایاری‌فرد(1385) و پرسشنامه پرخاشگری اهواز ...  بیشتر