با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر تبعیت درمانی بیماران مزمن سرطان سینه

انسیه بابایی؛ لیلا گودرزی؛ سیده طاهره حسینی سورکی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، ، صفحه 101-112

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.64271.5556

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت‌گرا بر تبعیت درمانی بیماران مزمن سرطان سینه انجام گرفت. روش: ین مطالعه به روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بر روی 30 نفر (گروه آزمون 15 نفر و گروه گواه 15 نفر) از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات سرطان شهر تهران انجام شد. نمونه‌ها به ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
اثربخشی آموزش خودشفابخشی گروهی بر تحمل پریشانی، واکنش‌پذیری هیجانی و اضطراب در زنان مبتلا به سرطان سینه

مائده اسدالله نجفی؛ بتول امین جعفری؛ مهدی مروی

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1402، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.66318.5692

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودشفابخشی گروهی بر تحمل پریشانی، واکنش‌پذیری هیجانی و اضطراب در زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر اصفهان بود. روش: پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر اصفهان بودند که در سه ماهه‌ی نخست سال 1401 ...  بیشتر

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس امیدواری و باور به جهان عادل در بیماران مبتلا به سرطان سینه

هیوا محمودی؛ زهرا کربلایی باقری

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 155-170

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.49889.4634

چکیده
  مقدمه: بحران­های ناشی از سرطان سبب عدم تعادل و ناهماهنگی فکر و جسم می­شود، اما بیشترین حالت در این دوره برای بیمار حس یاس و ناامیدی است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس امیدواری و باور به جهان عادل در بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه­تجربی، طرح پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

مقایسه سرسختی سلامت و امید به زندگی در بیماران مبتلا به دیابت و سرطان سینه

مژگان سپاه منصور؛ مونا کاتبی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 155-168

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.44544.4279

چکیده
  مقدمه:این پژوهش با هدف مقایسه سرسختی سلامت و امید به زندگی در بیماران مبتلا به دیابت و سرطان انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان سینه و دیابت نوع دوم مراجعه کننده به دو بیمارستان کاشانی و الزهرای شهر اصفهان بودند. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 468 نفر (234 نفر بیمار سرطانی ...  بیشتر

مداخلات روانشناختی در سلامت و بیماریها
اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری و نگرانی زنان مبتلا به سرطان سینه

سجاد علی قنواتی؛ فاطمه بهرامی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، ، صفحه 152-168

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.38658.3886

چکیده
  مقدمه: سرطان سینه به عنوان بیماری مزمن جسمی است که آثار روانی و جسمی فراوانی را برای فرد ایجاد می­کند پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیردرمان­ مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری و  نگرانی  زنان مبتلا به سرطان سینه شهر اهواز  بوده است.روش: طرح پژوهش از نوع پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه آزمایش و گواه می­ باشد. جامعه ­ی آماری پژوهش ...  بیشتر

مقایسه سبک های اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم

خدیجه سلمانی؛ ساناز سادات نعمت اله زاده ماهانی؛ سارا شهبازی؛ زهره استوار؛ لیلا گنجی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1395، ، صفحه 5-20

چکیده
  هدف: سرطان سینه شایع‌ترین و پرتلفات‌ترین سرطان بوده و از نقطه‌نظر عاطفی و روانی بیش از سایر سرطان‌ها زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم میباشد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی – مقایسه‌ای ا‌ست که بر روی کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه ( ...  بیشتر

خانواده و سلامتی
رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان در طی دوره درمانهای تکمیلی پزشکی:یک مطالعه مقایسه ای

بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علیمحمدی؛ بیژن خراسانی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 5-17

چکیده
  هدف: رضایتمندی زناشویی از مهم‌ترین پیامدهای یک رابطه زناشویی مطلوب و شاخصی مهم جهت قضاوت در مورد میزان کارآمدی آن محسوب می‌شود. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر سرطان سینه بر رضایتمندی زناشویی در طی مراحل تشخیص و درمان پزشکی آن از طریق مقایسه با زنان سالم صورت گرفت. روش: با استفاده از طرح مطالعه توصیفی مقایسه‌ای، پنجاه زن مبتلا به سرطان ...  بیشتر

اثربخشی گروه‌درمانی شناختی بر امید به زندگی و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه

سمیه گراوندی؛ کاظم گرام؛ اکرم مظلومی؛ الهام مظلومی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1393، ، صفحه 7-23

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد گروه‌درمانی شناختی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به مراکز بیمارستانی شهر کرمانشاه صورت گرفت. به همین منظور، تعداد 24 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه که مدت 4 ماه از شیمی‌درمانی آن‌ها ...  بیشتر

اثربخشی یک مدل مداخله مبتنی بر دلبستگی مادر- کودک بر شاخص های سلامت مادران کودکان مبتلا به بیماری مزمن

فاطمه دهقانی آرانی؛ محمد علی بشارت

دوره 3، شماره 12 ، دی 1393، ، صفحه 42-57

چکیده
  هدف: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی رویکرد گروه‌درمانی شناختی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به مراکز بیمارستانی شهر کرمانشاه صورت گرفت. به همین منظور، تعداد 24 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه که مدت 4 ماه از شیمی‌درمانی آن‌ها ...  بیشتر

2. پاسخ های رفتاری و هیجانی به بیماری ها،غربالگری و روش های پزشکی
مقایسه انتظار از نتیجه درمان جراحی ماستکتومی و پیامد درمانی ادراک شده بر اساس میزان خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه

سیده سامرا حسینی؛ جابر داوودی؛ مجتبی حبیبی؛ ریچارد فیلدینگ

دوره 3، شماره 12 ، دی 1393، ، صفحه 70-83

چکیده
  هدف: ابتلا به سرطان سینه نگرانی­هایی را در افراد مبتلا در مورد درمان، عوارض جانبی، بستری­های بیمارستانی و هزینه­های درمان به­وجود می­آورد که این نگرانی­ها شایع است. از آنجا که خودکارآمدی یکی از فاکتورهای شخصی منحصر به ­فرد است، می­تواند بر توانایی فردی افراد و درک بهتر از این­که چه انتظاری باید قبل، در طول و بعد از ...  بیشتر

رضامندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه در طی دوره درمان‌های تکمیلی پزشکی: یک مطالعه مقایسه‌ای

بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ بیژن خراسانی؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علی محمدی

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف: رضایت­مندی زناشویی از مهم‌ترین پیامدهای یک رابطه زناشویی مطلوب و شاخصی مهم جهت قضاوت در مورد میزان کارآمدی آن محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرطان سینه بر رضایت­مندی زناشویی در طی مراحل تشخیص و درمان پزشکی آن از طریق مقایسه با زنان سالم صورت گرفت. روش: با استفاده از طرح مطالعه توصیفی مقایسه‌ای، پنجاه زن مبتلا ...  بیشتر

اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان زنان مبتلا به سرطان سینه

علیرضا پیرخائفی؛ فاطمه صالحی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 61-69

چکیده
  هدف: سرطان جزء بیماری­های تهدیدکنندۀ زندگی محسوب شده و موجب افزایش اختلالات هیجانی و کاهش چشمگیر کیفیت زندگی در بیماران می­شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقاء سلامت روان زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شد. روش: این پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون) با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه پژوهش ...  بیشتر

رابطه بین شیوه‌های مقابله با استرس و ابراز وجود با استرس ادراک شده زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه

مرتضی ترخان

دوره 2، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 33-47

چکیده
  هدف: این مطالعه به منظور رابطه بین شیوه مقابله با استرس (مسئله مدار، هیجان مدار) و ابراز وجود با استرس ادراک شده زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه انجام پذیرفت. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی و نمونه این پژوهش، 60 نفر از زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه بودند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بودند ...  بیشتر