با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، گروه مشاوره، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه مددکاری اجتماعی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، گروه مشاوره، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودشفابخشی گروهی بر تحمل پریشانی، واکنش‌پذیری هیجانی و اضطراب در زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر اصفهان بود.
روش: پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر اصفهان بودند که در سه ماهه‌ی نخست سال 1401 جهت دریافت درمان به مرکز حمایت از بیماران سرطانی مراجعه نموده بودند و تعداد آن‌ها در این بازه زمانی براساس آمار دریافت‌شده از مرکز مشاوره 93 نفر بود.30 نفر بعنوان نمونه‌ی پژوهش به صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل‌ (15نفر) قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه‌های تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005)، واکنش‌پذیری هیجانی متیو و ناک (2008) و اضطراب زانک ریس و پترسون (1985) بود. جلسات آموزش گروهی خودشفابخشی بر اساس پروتکل لطیفی و مروی (1397) با اقتباس از لوید و جانسون (2010) در طی 14جلسه 2 ساعته بر گروه آزمایش انجام شد. داده‌های حاصل از این پژوهش با توجه به فرضیه‌های مورد بررسی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 در دو بخش توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون‌های نرمال‌سازی و کوواریانس چندمتغیره) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش خودشفابخشی گروهی بر تحمل پریشانی و ابعاد آن (تحمل، ارزیابی و تنظیم)، واکنش‌پذیری هیجانی (حساسیت، شدت و پایداری) و اضطراب (ترس از علائم جسمانی، ترس از کژکاری کنترل شناختی و ترس از مشاهده‌ی واکنش‌های اضطرابی) در زنان مبتلا به سرطان سینه مؤثر است (۰۰۵/۰>p).
نتیجه‌گیری: بنابراین به نظر می‌رسد که از این روش می‌توان برای بیماران مبتلا به سرطان سینه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Self-Healing Training on Distress Tolerance, Emotional Reactivity and Anxiety in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Maede Asadollah Najafi 1
  • Batool Aminjafari 2
  • Mehdi Marvi 3

1 M.A. in Rehabilitation Counseling, Counseling Group, Islamic Azad University of Khomeini-Shahr, Isfahan, Iran.

2 Assistant professor of Social Work Group, Islamic Azad University of Khomeini-Shahr, Isfahan, Iran.

3 M.A. in Rehabilitation Counseling, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objectives: Cancer has experienced alarming growth in the last two decades and is considered as an urgent health problem of modern life. Meanwhile, breast cancer is one of the most common types of cancer, and its annual incidence is increasing at a rate of 1.8 to 2% in the world, and it ranks first among all women's cancers. However it has a major difference from other chronic diseases. In addition to requiring long-term care and treatment, it cannot be completely cured. This study  aimed to investigate the effectiveness of group self-healing training on distress tolerance, emotional reactivity and anxiety in women with breast cancer in Isfahan. Methods: It was semi-experimental in the form of pre-test-post-test with a control group. The statistical population included all women with breast cancer in Isfahan who had referred to support center for cancer patients in the first quarter of 2011, and their number was 93 people in this period of time based on the statistics received from the counseling center. 30 people were selected as the sample through available sampling and were placed in two experimental (15 people) and control (15 people) groups. The used tools were Simons & Gaher's distress tolerance (2005), Matuo & Nock's emotional reactivity (2008) and Reese and Patterson anxiety (1985) questionnaires. Self-healing group training sessions based on the protocol of Latifi and Meravi (2017) adapted from Loyd and Johnson (2010) were conducted during 14 sessions. The data were analyzed using SPSS-24 software in two descriptive and inferential (normalization and MANCOVA) according to the investigated hypotheses.  Results: The results showed that group self-healing training on distress tolerance and its dimensions (tolerance, evaluation and regulation), emotional reactivity (sensitivity, intensity and stability) and anxiety (fear of physical symptoms, fear of cognitive control distortion, fear of observing anxiety reactions) is effective in women with cancer in Isfahan (P<0.05). Conclusion: Therefore, it seems that this method can be used for breast cancer patients. The reason for the effectivness of self-healing training on reducing cancer patients’ anxiety and stress in physical and psychological dimensions can be attributed to the effects of direct training in the field of fear and anxiety in this intervention. In this treatment method for treating anxiety, strategies include self-education and communication management (keeping calm, avoiding haste, avoiding useless discussions, speaking in a soft tone, not reacting quickly and not judging quickly), trusting others (patience, calmness, happiness and entrusting the solution of the problem to a higher power), adjustment of idealism (reducing the desire to be perfect and accepting mistakes as an inseparable part of every human being), order and time management (having discipline, planning and prioritization and doing necessary daily tasks), correct connection with the mind (living in the present moment), and using physical and muscle relaxation techniques (muscle relaxation, breathing, hydrotherapy, swimming, walking, religious behaviors, watching the sky, listening to the sound of water, meditation and yoga, the use of relaxing audio files at least once a day) were used and the patients were helped to reduce their anxiety to a great. Considering the confirmation of the effectiveness of self-healing training on reducing emotional reactivity and anxiety in people with cancer, it is suggested that doctors and nurses pay attention to their psychological condition in addition to physical treatments for these patients and if they observe psychological problems caused by the disease, refer them to psychologists and counsellors. It is also suggested to set up counseling and psychological centers for cancer patients in hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Breast cancer
  • Distress tolerance
  • Emotional reactivity
  • Self-healing
Abedini, M., Akbari, B., Sadeghi, A., & Asadimajreh, S. (2021). The relationship between resilience and mindfulness with emotional well-being with the mediating role of emotion regulation in cancer. Health Psychology10(39), 67-84. (in persian)
Amicucci, M., Mastronuzzi, A., Ciaralli, I., Piccioni, F., Schiopu, A. C., Tiozzo, E., Gawronski, O., Biagioli, V., & Dall’Oglio, I. (2020). The management of children with cancer during the COVID-19 pandemic: A rapid review. Journal of Clinical Medicine, 9, 3756-3764.
Asadi Medikhanmahalle, N., Zebardast, A., & Rezaei, S. (2021). The explanation of regrets in frist degree survivors of cancer patients with early death. Health Psychology, 10(39), 7-28. (in persian)
Basharpoor, S., Amani, S., & Narimani, M. (2019). The effectiveness of narrative exposure therapy on improving posttraumatic symptoms and interpersonal reactivity in patients with cancer. Journal of Rehabilitation, 20(3), 230-241. (in persian)
Dehghan, M., Hasani, J., Moradi, A., & Mohamadkhani, S. (2021). Cancer-based contextual experiences: A phenomenological study. Health Psychology10(39), 51-66. (in persian)
Emami, A. S., Woodcock, A., Swanson, H. E., Kapphahn, T., & Pulvers, K. (2016). Distress tolerance is linked to unhealthy eating through pain catastrophizing. Appetite, 107, 454-459.
EzzatPanah, F., & Latifi, Z. (2020). Effectiveness training based on acceptance, commitment and compassion on pain catastrophizing, distress tolerance and post traumatic growth in patients with fibromyalgia syndrome. Health Psychology8(32), 127-142. (in persian)
Fallah, R., Mehrinezhad, S. A., Peyvastehgar, M., & Sharbafchi, M. R. (2022). The effectiveness of online dignity therapy on reducing psychological distress among women with metastatic cancer. Health Psychology, 11(43), 91-106. (in persian)
Heydari, F., Iatifi, Z., & Moradi, A. (2022). The Effect of Self-Healing Training on Anxiety, Self-Esteem, and Forgiveness in Betrayed Women. Community Health Journal16(2), 59-70. (in persian)
Jangi Jahantigh, L., Latifi, Z., Soltanizadeh, M. (2022). Effect of self-healing training on death anxiety and sleep quality of older women living in nursing homes. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 17(3), 380-397. (in persian)
Khaki, S., Turkan, H., Sebghatollahi, V. (2020). Comparison pain anxiety, distress tolerance and mindfulness in the people with Irritable IBS and normal ones. Journal of Analitical-Cognitive Psychology, 11(42), 71-81. (in persian)
Latifi, Z., Shafie, L., & Soltanizadeh, M. (2021). The effectiveness of self-healing training on job burnout, quality of life, and emotional flexibility in Isfahan's social emergency personnel. EBNESINA, 23(2), 36-47. (in persian)
Latifi, Z., Mardani, Z., Ghareghani, R. (2022). The effectiveness of self-healing training on psychological well-being in women with hypertension. Quarterly Journal of the Internal Medicine Today, 28(2), 170-185. (in persian)
Latifi, Z., & Marvi, M. (2019). Healing in the treatment room, a guide for psychologists and counselors in the use of healing codes. Tehran, Payam Noor Publishing House. (in persian)
Loizzo, J. J., Peterson, J. C., Charlson, M. E., Wolf, E. J., Altemus, M., Briggs, W. M., & Caputo, T. A. (2010). The effect of a contemplative self-healing program on quality of life in women with breast and gynecologic cancers. Alternative Therapies in Health & Medicine, 16(3), 30-39.
Loyd, A. (2019). The Healing Codes II; A step-by-step guide to whole-life healing; Publisher: Yellow Kite.
Mattingley, S., Youssef, G. J., Manning, V., Graeme, L., & Hall, K. (2022). Distress tolerance across substance use, eating, and borderline personality disorders: A meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 300, 492-504.
Moghbeli-Hanzaei, M., Zanjani, Z., & Omidi, A. (2020). Psychometric properties of the persian version of the emotional reaction scale (ERS) in students. Journal of Jiroft University Medical Sciences, 7(1), 302-312. (in persian)
Moslehi, R., & Latifi, Z. (2022). Effectiveness of self-healing (the healing codes) training on emotional well-being, psychological hardiness, and recovery in patients with type 2 diabetes. Health Psychology11(42), 101-116. (in persian)
Narimani, M., & Sharbati, A. (2015). Comparison of anxiety sensitivity and cognitive function in students with and without dysgraphia. Journal of Learning Disabilities, 4(4), 85-100.‏ (in persian)
Nasresfahani, M., Hayati, M., & Latifi, Z. (2022). The effectiveness of self-healing approach on cognitive distortions and interpersonal forgiveness among women with psychological distress. Journal of Applied Family Therapy, 3(2), 285-305. (in persian)
Nock, M. K., Wedig, M. M., Holmberg, E. B., Hooley, J. M. (2008). The emotion reactivity scale: development, evaluation, and relation to self-injurious thoughts and behaviors. Behavior Therapy, 39(2), 107-116
Nooripour, R., Hosseinian, S., Ghanbari, N. & et al. (2021). Validation of the persian version of the satisfaction with life scale (SWLS) in Iranian women with breast Cancer. Current Psychology.
Nooripour, R., Ghanbari, N., Hassani-Abharian, P., Radwin, L. E., Hosseinian, S., Hasanvandi, S. (2022). Validation of persian version of mindful attention awareness scale (maas) in iranian women with breast cancer. Archives of Iranian Medicine, 25(5), 300-307.
Pitman, A., Suleman, S., Hyde, N., & Hodgkiss, A. (2018). Depression and anxiety in patients with cancer. British Medical Journal, 361, k1415.
Rand-Giovannetti, D., Rozzell, K. N., & Latner, J. (2022). The role of positive self-compassion, distress tolerance, and social problem-solving in the relationship between perfectionism and disordered eating among racially and ethnically diverse college students. Eating Behaviors, 101598.‏
Shahbazi, N., & Latifi, Z. (2020). Effectiveness of training of self-healing (healing codes) on depression, severity of pain perception & pain-related anxiety in chronic headache patients. Quarterly Journal of Health Psychology, 9(35), 113-32. (in persian)
Shams, J., Azizi, A., & Mirzaie, A. (2010). Correlation between Distress Tolerance and Emotional Regulation With Students Smoking Dependence. Hakim, 13(1), 11-18. (in persian)
Shojaei, Z., Golparvar, M., Bordbar, M. R., & Aghaei, A. (2019). The effect of cognitive-behavioral art-play therapy and cognitive-behavioral story therapy on pain perception and hope in children with cancer. Journal of Pediatric Nursing, 6(1), 39-47. (in persian)
Simons, J. S., & Gaher, R. M. (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotion, 29(2), 83-102.
Soltani, M., Latifi, Z., & Moosavi, S. (2020). The effect of self-healing education on self-compassion, body image concern and improvement of disease process in suffering from skin cancers. Journal of Dermatology and Cosmetic, 10(4), 222-234 (in persian)
Steliarova-Foucher, E., Colombet, M., Ries, L. A. G., Moreno, F., Dolya, A., Bray, F., & et al. (2017). International incidence of childhood cancer, 2001- 10: a population-based registry study". Lancet Oncol, 18(6), 719-31.
Turkian, S. (2021). Investigating the effect of self-healing training on spiritual well-being and positive and negative emotions in patients with multiple sclerosis. Master's thesis in the field of psychology, Payame Noor University, Isfahan branch. (in persian)
Trentacosta, C. J., Harper, F., Albrecht, T. L., Taub, J. W., Phipps, S., & Penner, L. (2017). Pediatric cancer patients’ treatment-related distress and longer-term anxiety: An individual differences perspective. Journal of Development Behavior Pediatric, 37(9), 753-761.
Vahab, M. (2021). The effectiveness of self-healing training on the level of multidimensional perfectionism and parental failure tolerance of single-parent primary school students. Master's Thesis of Family Counseling, Payame Noor University, Isfahan Branch. (in persian)
Vakili, Y., Ghanbari, N., Nooripour, R., Mansournia, M. A., Ilanloo, H., J. Matacotta, J. (2022). Validity of the Snyder’s Adult Hope Scale (AHS) among Iranian women with breast cancer. Archives of Breast Cancer, 9(1), 96-103.
Zamanigharaghoosh, F., Latifi, Z., & Sharifi Isfahani, M. (2021). The effect of self-healing training on stress, death anxiety and depression in breast cancer patients. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 9(3), 83-95. (in persian)
Zarean, F., & Latifi, Z. (2020). The effectiveness of self-healing (the healing codes) training on psychological capital and distress tolerance in women with addicted husbands. Current Psychology, 25, 19-28.