با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
تأثیر درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر پیروی از دستورات پزشک در بیماران دیابتی

مهدی عبداله زاده رافی؛ علی گل باف

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.47979.4510

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش تأثیر درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر پیروی از دستورات پزشک در بیماران دیابتی بود. روش: روش این پژوهش به شیوۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش ­آزمون-پس­ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ­ی آماری پژوهش شامل کلیۀ بیماران دیابتی عضو انجمن دیابت شهر مشهد در سال 1397 بود که از بین آن‌ها 30 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
نقش مؤلفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی

سیف اله آقاجانی؛ حمیدرضا صمدی فرد؛ محمد نریمانی

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1396، ، صفحه 142-156

چکیده
  هدف: دیابت یکی از بیماری های شایع در ایران و جهان می باشد که مزمن، پیش رونده و پرهزینه است و عوارض متعددی ایجاد می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی صورت گرفت. روش: روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه کلیه بیماران دیابتی ...  بیشتر